katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about John | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible John:11Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 There was a man named Lazarus who had fallen ill. His home was at Bethany, the village of Mary and her sister Martha. The Death of Lazarus Jn.11.1-16 (Bethany) - Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
2 (This Mary, whose brother Lazarus had fallen ill, was the woman who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair.)  ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
3 The sisters sent a message to him: 'Sir, you should know that your friend lies ill.'  ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἰδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.
4 When Jesus heard this he said, 'This sickness will not end in death; it has come for the glory of God, to bring glory to the Son of God.'  ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὑτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἐστιν πρὸς θάνατον ἀλλ' ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δῖ αὐτῆς.
5 And therefore, though he loved Martha and her sister and Lazarus,  ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
6 after hearing of his illness Jesus waited for two days in the place where he was.
 ὡς οὖν ἠκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἐμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·
7 After this, he said to his disciples, 'Let us go back to Judaea.'  ἐπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
8 'Rabbi,' his disciples said, 'it is not long since the Jews there were wanting to stone you. Are you going there again?'  λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
9 Jesus replied, 'Are there not twelve hours of daylight? Anyone can walk in daytime without stumbling, because he sees the light of this world.  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·
10 But if he walks after nightfall he stumbles, because the light fails him.'
 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἐστιν ἐν αὐτῷ.
11 After saying this he added, 'Our friend Lazarus has fallen asleep, but I shall go and wake him.'  ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
12 The disciples said, 'Master, if he has fallen asleep he will recover.'  εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.
13 Jesus, however, had been speaking of his death, but they thought that he meant natural sleep,  εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἐδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὑπνου λέγει.
14 Then Jesus spoke out plainly: 'Lazarus is dead.  τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν,
15 I am glad not to have been there; it will be for your good and for the good of your faith. But let us go to him.'  καὶ χαίρω δῖ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἠμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἀγωμεν πρὸς αὐτόν.
16 Thomas, called 'the Twin', said to his fellow-disciples, 'Let us also go, that we may die with him.'
 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς, Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ' αὐτοῦ.
17 ON HIS ARRIVAL Jesus found that Lazarus had already been four days in the tomb. Jesus the Resurrection and the Life Jn.11.17-27 (Bethany) - Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἠδη ἡμέρας ἐχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.
18 Bethany was just under two miles from Jerusalem,  ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.
19 and many of the people had come from the city to Martha and Mary to condole with them on their brother's death.  πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
20 As soon as she heard that Jesus was on his way, Martha went to meet him, while Mary stayed at home.
 ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἠκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἐρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἰκῳ ἐκαθέζετο.
21 Martha said to Jesus, 'If you had been here, sir, my brother would not have died.  εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου·
22 Even now I know that whatever you ask of God, God will grant you.'  [ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὁσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός.
23 Jesus said, 'Your brother will rise again.'  λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.
24 'I know that he will rise again', said Martha, 'at the resurrection on the last day.'  λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
25 Jesus said, 'I am the resurrection and I am life. [Some witnesses omit: I am life.] If a man has faith in me, even though he die, he shall come to life;  εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
26 and no one who is alive and has faith shall ever die. Do you believe this?'  καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτὸ;
27 'Lord, I do,' she answered; 'I now believe that you are the Messiah, the Son of God who was to come into the world.'
 λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.
28 With these words she went to call her sister Mary, and taking her aside, she said, 'The Master is here; he is asking for you.' Jesus Weeps Jn.11.28-37Καὶ ταῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.
29 When Mary heard this she rose up quickly and went to him.  ἐκείνη δὲ ὡς ἠκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἠρχετο πρὸς αὐτόν·
30 Jesus had not yet reached the village, but was still at the place where Martha left him.  οὐπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ' ἦν ἐτι ἐν τῷ τόπῳ ὁπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.
31 The Jews who were in the house condoling with Mary, when they saw her start up and leave the house, went after her, for they supposed that she was going to the tomb to weep there.
 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
32 So Mary came to the place where Jesus was. As soon as she caught sight of him she fell at his feet and said, 'O sir, if you had only been here my brother would not have died.  ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὁπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἐπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἀν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.
33 When Jesus saw her weeping and the Jews her companions weeping, he sighed heavily and was deeply moved.  Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
34 'Where have you laid him?' he asked. They replied, 'Come and see, sir.'  καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἐρχου καὶ ἰδε.
35 Jesus wept.  ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
36 The Jews said, 'How dearly he must have loved him!'  ἐλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
37 But some of them said, 'Could not this man, who opened the blind man's eyes, have done something to keep Lazarus from dying?'
 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;
38 Jesus again sighed deeply; then he went over to the tomb. It was a cave, with a stone placed against it. Lazarus Brought to Life Jn.11.38-44Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἐρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ' αὐτῷ.
39 Jesus said, 'Take away the stone.' Martha, the dead man's sister, said to him, 'Sir, by now there will be a stench; he has been there four days.'  λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα, Κύριε, ἠδη ὀζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
40 Jesus said, 'Did I not tell you that if you have faith you will see the glory of God?'  λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὀψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;
41 So they removed the stone.

Then Jesus looked upwards and said, 'Father, I thank thee: thou hast heard me.

 ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνω καὶ εἶπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἠκουσάς μου.
42 I knew already that thou always hearest me, but I spoke for the sake of the people standing round, that they might believe that thou didst send me.'
 ἐγὼ δὲ ᾐδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὀχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
43 Then he raised his voice in a great cry: 'Lazarus, come forth.'  καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν, Λάζαρε, δεῦρο ἐξω.
44 The dead man came out, his hands and feet swathed in linen bands, his face wrapped in a cloth. Jesus said, 'Loose him; let him go.'
 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὀψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε αὐτὸν καὶ ἀφετε αὐτὸν ὑπάγειν.
45 NOW MANY of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did, put their faith in him. The Plot to Kill Jesus Jn.11.45-53 (Jerusalem) - | Mt.26.1-5 | Mk.14.1-2 | Lk.22.1-2Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἂ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·
46 But some of them went off to the Pharisees and reported what he had done.
 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἂ ἐποίησεν Ἰησοῦς.
47 Thereupon the chief priests and the Pharisees convened a meeting of the Council. 'What action are we taking?' they said. 'This man is performing many signs.  συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἐλεγον, Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖὰ;
48 If we leave him alone like this the whole populace will believe in him. Then the Romans will come and sweep away our temple and our nation.'  ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὑτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἐθνος.
49 But one of them, Caiaphas, who was High Priest that year, said, 'You know nothing whatever;  εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἰδατε οὐδέν,
50 you do not use your judgement; it is more to your interest that one man should die for the people, than that the whole nation should be destroyed.'  οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὁλον τὸ ἐθνος ἀπόληται.
51 He did not say this of his own accord, but as the High Priest in office that year, he was prophesying that Jesus would die for the nation—  τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἐμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἐθνους,
52 would die not for the nation alone but to gather together the scattered children of God.  καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἐθνους μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἑν.
53 So from that day on they plotted his death.
 ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.
54 Accordingly Jesus no longer went about publicly in Judaea, but left that region for the country bordering on the desert, and came to a town called Ephraim, where he stayed with his disciples.
 Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἐμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.
55 THE JEWISH PASSOVER was now at hand, and many people went up from the country to Jerusalem to purify themselves before the festival.  Jn.11.55-57Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἀγνίσωσιν ἑαυτούς.
56 They looked out for Jesus, and as they stood in the temple they asked one another, 'What do you think? Perhaps he is not coming to the festival.'  ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἐλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
57 Now the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who knew where he was should give information, so that they might arrest him.
 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὁπως πιάσωσιν αὐτόν.
    << | John: 11 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.