katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Mark | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Mark:11Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 THEY WERE NOW APPROACHING Jerusalem, and when they reached Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, The Triumphal Entry into Jerusalem Mk.11.1-11 (Jerusalem-Bethany) - c. Passover 30ce. | Mt.21.1-11 | Lk.19.28-38 | Jn.12.12-19Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
2 he sent two of his disciples with these instructions: 'Go to the village opposite, and, just as you enter, you will find tethered there a colt which no one has yet ridden. Untie it and bring it here.  καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς οὐπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· λύσατε α ὐτὸν καὶ φέρετε.
3 If anyone asks, "Why are you doing that?", say, "Our Master [Or: Its owner.] needs it, and will send it back here without delay." '  καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἰπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτὸ εἰπατε, Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἐχει, καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε.
4 So they went off, and found the colt tethered to a door outside in the street.  καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἐξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.
5 They were untying it when some of the bystanders asked, 'What are you doing, untying that colt?'  καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἐλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;
6 They answered as Jesus had told them, and were then allowed to take it.  οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἀφῆκαν αὐτούς.
7 So they brought the colt to Jesus and spread their cloaks on it, and he mounted.  καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ' αὐτόν.
8 And people carpeted the road with their cloaks, while others spread brushwood which they had cut in the fields;  καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἀλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν.
9 and those who went ahead and the others who came behind shouted, 'Hosanna! - Hosanna Mk.11.9 | Ps.118.25-26καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἐκραζον,

Ὡσαννά·
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου·

10 Blessings on him who comes in the name of the Lord! Blessings on the coming kingdom of our father David! Hosanna in the heavens!'  Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ·
Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις.
11 He entered Jerusalem and went into the temple, where he looked at the whole scene; but, as it was now late, he went out to Bethany with the Twelve.
 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἠδη οὐσης τῆς ὡρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.
12 On the following day, after they had left Bethany, he felt hungry, The Cursing of the Fig Tree Mk.11.12-14 (Mount of Olives) - c. Passover 30ce. | Mt.21.18-22 | Mk.11.20-24Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν.
13 and, noticing in the distance a fig-tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. But when he came there he found nothing but leaves, for it was not the season for figs.  καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἐχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἀρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.
14 He said to the tree, 'May no one ever again eat fruit from you!' And his disciples were listening.
 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἠκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
15 So they came to Jerusalem, and he went into the temple and began driving out those who bought and sold in the temple. He upset the tables of the money-changers and the seats of the dealers in pigeons; The Cleansing of the Temple. Mk.11.15-19 (Jerusalem) - | Mt.21.12-17 | Lk.19.45-48 | Jn.2.12-22Καὶ ἐρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἠρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδ ρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν,
16 and he would not allow anyone to use the temple court as a thoroughfare for carrying goods.  καὶ οὐκ ἠφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ.
17 Then he began to teach them, and said, 'Does not Scripture say, "My house shall be called a house of prayer for all the nations"? But you have made it a robbers' cave.' - My house shall be called Mk.11.17 | Is.56.7καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι

Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν;
ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.

18 The chief priests and the doctors of the law heard of this and sought some means of making away with him; for they were afraid of him, because the whole crowd was spellbound by his teaching.  καὶ ἠκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὀχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
19 And when evening came he went out of the city.
 Καὶ ὁταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἐξω τῆς πόλεως.
20 Early next morning, as they passed by, they saw that the fig-tree had withered from the roots up; The Lesson from the Withered Fig Tree Mk.11.20-25 (Bethany) - | Mt.21.20-22καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν.
21 and Peter, recalling what had happened, said to him, 'Rabbi, look, the fig-tree which you cursed has withered.'  καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Ῥαββί, ἰδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.
22 Jesus answered them, 'Have faith in God.  καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Εἰ ἴχετε πίστιν θεοῦ,
23 I tell you this: if anyone says to this mountain, "Be lifted from your place and hurled into the sea", and has no inward doubts, but believes that what he says is happening, it will be done for him.  ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἰπῃ τῷ ὀρει τούτῳ, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, ἐς ται αὐτῷ.
24 I tell you, then, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours.
 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὁσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἐσται ὑμῖν.
25 'And when you stand praying, if you have a grievance against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you the wrongs you have done.'  καὶ ὁταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἰ τι ἐχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
26 [Some manuscripts add: But if you do not forgive others, then the wrongs you have done will not be forgiven by your Father in heaven.]
 [εἰ δὲ ἡμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδε ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.]
27 THEY CAME ONCE MORE to Jerusalem. And as he was walking in the temple court the chief priests, lawyers, and elders came to him The Authority of Jesus Questioned Mk.11.27-33 (Jerusalem) - | Mt.21.23-27 | Lk.20.1-8Καὶ ἐρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἐρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
28 and said, 'By what authority are you acting like this? Who gave you authority to act in this way?'  καὶ ἐλεγον αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἐδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;
29 Jesus said to them, 'I have a question to ask you too; and if you give me an answer, I will tell you by what authority I act.  ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἑνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·
30 The baptism of John: was it from God, or from men? Answer me.'  τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι.
31 This set them arguing among themselves: 'What shall we say? If we say, "from God", he will say, "Then why did you not believe him?"  καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, Ἐὰν εἰπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί [οὖν] οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
32 Shall we say, "from men"?'- but they were afraid of the people, for all held that John was in fact a prophet.  ἀλλὰ εἰπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων; - ἐφοβοῦντο τὸν ὀχλον, ἀπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὀντως ὅτι προφήτης ἦν.
33 So they answered Jesus, 'We do not know.' And Jesus said to them, 'Then neither will I tell you by what authority I act.'
 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν, Οὐκ οἰδαμεν. καὶ ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
    << | Mark: 11 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.