katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Matthew:26Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 WHEN JESUS HAD FINISHED this discourse he said to his disciples, The Plot to Kill Jesus Mt.26.1-5 (Jerusalem) - | Mk.14.1-2 | Lk.22.1-2 | Jn.11.45-53Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
2 'You know that in two days' time it will be Passover, and the Son of Man is to be handed over for crucifixion.'
 Οἰδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.
3 Then the chief priests and the elders of the nation met in the palace of the High Priest, Caiaphas;  Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,
4 and there they conferred together on a scheme to have Jesus arrested by some trick and put to death.  καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν·
5 'It must not be during the festival,' they said, 'or there may be rioting among the people.'

 ἐλεγον δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.
6 JESUS WAS AT BETHANY in the house of Simon the leper, The Anointing at Bethany   Mt.26.6-13 ( Bethany ) - | Mk.14.3-9 | Lk.12.1-8Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,
7 when a woman came to him with a small bottle of fragrant oil, very costly; and as he sat at table she began to pour it over his head.  προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἐχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου.
8 The disciples were indignant when they saw it. 'Why this waste?' they said;  ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὑτὴ;
9 'it could have been sold for a good sum and the money given to the poor.'  ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς.
10 Jesus was aware of this, and said to them, 'Why must you make trouble for the woman? It is a fine thing she has done for me.  γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἐργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ·
11 You have the poor among you always; but you will not always have me.  πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἐχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἐχετε·
12 When she poured this oil on my body it was her way of preparing me for burial.  βαλοῦσα γὰρ αὑτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν.
13 I tell you this: wherever in all the world this gospel is proclaimed, what she has done will be told as her memorial.'
 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὁλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὑτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
14 THEN ONE OF THE TWELVE, the man called Judas Iscariot, went to the chief priests Judas' Agreement to Betray Jesus Mt.26.14-16 (Jerusalem) - | Mk.14.10-11 | Lk.22.3-6Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
15 and said, 'What will you give me to betray him to you?' They weighed him out [Or: agreed to pay him ...] thirty silver pieces. - they paid him thirty pieces of silver. Mt.26.15 | Zch.11.12εἶπεν, Τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
16 From that moment he began to look for an opportunity to betray him.  καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.
17 On the first day of Unleavened Bread the disciples came to ask Jesus, 'Where would you like us to prepare for your Passover supper?' The Passover with the Disciples Mt.26.17-25 (Jerusalem) - | Mk.14.12-21 | Lk.22.7-14 | Lk.22.21-23 | Jn.13.21-30Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχὰ;
18 He answered, 'Go to a certain man in the city, and tell him, "The Master says, 'My appointed time is near; I am to keep Passover with my disciples at your house.' " '  ὁ δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἰπατε αὐτῷ, Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
19 The disciples did as Jesus directed them and prepared for Passover.
 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
20 In the evening he sat down with the twelve disciples;  Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα.
21 and during supper he said, 'I tell you this: one of you will betray me.'  καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
22 In great distress they exclaimed one after the other, 'Can you mean me. Lord?'  καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἠρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἑκαστος, Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριὲ;
23 He answered, 'One who has dipped his hand into this bowl with me will betray me.  Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ὁ ἐμβάψας μετ' ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός με παραδώσει.
24 The Son of Man is going the way appointed for him in the scriptures; but alas for that man by whom the Son of Man is betrayed! It would be better for that man if he had never been born.'  ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δῖ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
25 Then Judas spoke, the one who was to betray him. 'Rabbi,' he said, 'can you mean me?' Jesus replied, 'The words are yours.' [Or: It is as you say.]
 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν, Μήτι ἐγώ εἰμι, Ῥαββί; λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπας.
26 During supper Jesus took bread, and having said the blessing he broke it and gave it to the disciples with the words: 'Take this and eat; this is my body.' The Institution of the Lord's Supper Mt.26.26-30 (Jerusalem) - | Mk.14.22-25 | Lk.22.14-23 | 1Cor.11.23-26Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἀρτον καὶ εὐλογήσας ἐκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν, Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
27 Then he took a cup, and having offered thanks to God he gave it to them with the words: 'Drink from it, all of you.  καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἐδωκεν αὐτοῖς λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,
28 For this is my blood, the blood of the covenant, shed for many for the forgiveness of sins.  τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν.
29 I tell you, never again shall I drink from the fruit of the vine until that day when I drink it new with you in the kingdom of my Father.'
 λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ' ἀρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἑως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὁταν αὐτὸ πίνω μεθ' ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.
30 After singing the Passover Hymn, they went out to the Mount of Olives.  Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὀρος τῶν Ἐλαιῶν.
31 Then Jesus said to them, Tonight you will all fall from your faith on my account; for it stands written: "I will strike the shepherd down and the sheep of his flock will be scattered." Peter's Denial Foretold   Mt.26.31-35 ( ) - | Mk.14.27-31 | Lk.22.31-34 | Jn.13.36-38Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ,

Πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·

32 But after I am raised again, I will go on before you into Galilee.'  μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
33 Peter replied, 'Everyone else may fall away on your account, but I never will.'  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.
34 Jesus said to him, 'I tell you, tonight before the cock crows you will disown me three times.'  ἐφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.
35 Peter said, 'Even if I must die with you, I will never disown you.' And all the disciples said the same.
 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν.
36 JESUS THEN CAME with his disciples to a place called Gethsemane. He said to them, 'Sit here while I go over there to pray.' The Prayer in Gethsemane Mt.26.36-46 (Gethsemane) - | Mk.14.32-42 | Lk.22.39-46Τότε ἐρχεται μετ' αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἑως [οὗ] ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι.
37 He took with him Peter and the two sons of Zebedee. Anguish and dismay came over him,  καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἠρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
38 and he said to them, 'My heart is ready to break with grief. Stop here, and stay awake with me.'  τότε λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἑως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ.
39 He went on a little, fell on his face in prayer, and said, 'My Father, if it is possible, let this cup pass me by. Yet not as I will, but as thou wilt.'
 καὶ προελθὼν μικρὸν ἐπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς σύ.
40 He came to the disciples and found them asleep; and he said to Peter, 'What! Could none of you stay awake with me one hour?  καὶ ἐρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, οὑτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὡραν γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ;
41 Stay awake, and pray that you may be spared the test. The spirit is willing, but the flesh is weak.'
 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν Πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
42 He went away a second time, and prayed: 'My Father, if it is not possible for this cup to pass me by without my drinking it, thy will be done.'  πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.
43 He came again and found them asleep, for their eyes were heavy.  καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.
44 So he left them and went away again; and he prayed the third time, using the same words as before.
 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν.
45 Then he came to the disciples and said to them, 'Still sleeping? Still taking your ease? The hour has come! The Son of Man is betrayed to sinful men.  τότε ἐρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθὲ; ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὡρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀμαρτωλῶν.
46 Up, let us go forward; the traitor is upon us.'
 ἐγείρεσθε, ἀγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.
47 While he was still speaking, Judas, one of the Twelve, appeared; with him was a great crowd armed with swords and cudgels, sent by the chief priests and the elders of the nation. The Betrayal and Arrest of Jesus   Mt.26.47-56 ( Gethsemane ) - | Mk.14.43-50 | Lk.22.47-53 | Jn.18.3-12Καὶ ἐτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ' αὐτοῦ ὀχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.
48 The traitor gave them this sign: 'The one I kiss is your man; seize him';  ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἐδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων, Ὅν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν.
49 and stepping forward at once, he said, 'Hail, Rabbi!', and kissed him.  καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν, Χαῖρε, Ῥαββί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
50 Jesus replied, 'Friend, do what you are here to do.' [Or: Friend, what are you here for?] They then came forward, seized Jesus, and held him fast.
 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἑταῖρε, ἐφ' ὃ πάρει. τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
51 At that moment one of those with Jesus reached for his sword and drew it, and he struck at the High Priest's servant and cut off his ear.  καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.
52 But Jesus said to him, 'Put up your sword. All who take the sword die by the sword.  τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται.
53 Do you suppose that I cannot appeal to my Father, who would at once send to my aid more than twelve legions of angels?  ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἀρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων;
54 But how then could the scriptures be fulfilled, which say that this must be?'
 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὑτως δεῖ γενέσθαὶ;
55 At the same time Jesus spoke to the crowd. 'Do you take me for a bandit,' he said, 'that you have come out with swords and cudgels to arrest me? Day after day I sat teaching in the temple, and you did not lay hands on me.  Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὡρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὀχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν μὲ καθ' ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρ ατήσατέ με.
56 But this has all happened to fulfil what the prophets wrote.'

Then the disciples all deserted him and ran away.

 τοῦτο δὲ ὁλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἐφυγον.
57 JESUS WAS LED OFF under arrest to the house of Caiaphas the High Priest, where the lawyers and elders were assembled. Jesus before the Council Mt.26.57-68 (Jerusalem) - | Mk.14.53-65 | Lk.22.54-55 | Jn.18.13-14 | Jn.18.19-24Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὁπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.
58 Peter followed him at a distance till he came to the High Priest's courtyard, and going in he sat down there among the attendants, meaning to see the end of it all.
 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἑως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἐσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.
59 The chief priests and the whole Council tried to find some allegation against Jesus on which a death-sentence could be based;  οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον ὁλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὁπως αὐτὸν θανατώσωσιν,
60 but they failed to find one, though many came forward with false evidence. Finally two men  καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὑστερον δὲ προσελθόντες δύο
61 alleged that he had said, 'I can pull down the temple of God, and rebuild it in three days.'  εἶπαν, Οὗτος ἐφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι.
62 At this the High Priest rose and said to him, 'Have you no answer the the charge that these witnesses bring against you?'  καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
63 But Jesus kept silence. The High Priest then said, 'By the living God I charge you to tell us: Are you the Messiah, the Son of God?'  ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἰπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
64 Jesus replied, "The words are yours. [Or: It is as you say.] But I tell you this: from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of God [Literally: of the Power.] and coming on the clouds of heaven.' - hereafter you will see the Son of man Mt.26.64 | Ps.110.1 | Dn.7.13λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν,

ἀπ' ἀρτι ὀψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως
καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

65 At these words the High Priest tore his robes and exclaimed, 'Blasphemy! Need we call further witnesses? You have heard the blasphemy.  τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, Ἐβλασφήμησεν· τί ἐτι χρείαν ἐχομεν μαρΤύρων; ἰδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν·
66 What is your opinion?' 'He is guilty,' they answered; 'he should die.'
 τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, Ἔνοχος θανάτου ἐστίν.
67 Then they spat in his face and beat him with their fists;  Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν
68 and others said, as they struck him, 'Now, Messiah, if you are a prophet, tell us who hit you.'
 λέγοντες, Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σὲ;
69 Meanwhile Peter was sitting outside in the courtyard when a serving-maid accosted him and said, "You were there too with Jesus the Galilean.' Peter's Denial of Jesus Mt.26.69-75 (Jerusalem) - | Mk.14.66-72 | Lk.22.56-62 | Jn.18.15-18 | Jn.18.25-27Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἐξω ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.
70 Peter denied it in face of them all. 'I do not know what you mean', he said.  ὁ δὲ ἠρνήσατο ἐμπροσθεν πάντων λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις.
71 He then went out to the gateway, where another girl, seeing him, said to the people there, 'This fellow was with Jesus of Nazareth.'  ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἀλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.
72 Once again he denied it, saying with an oath, 'I do not know the man.'  καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὁρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.
73 Shortly afterwards the bystanders came up and said to Peter, 'Surely you are another of them; your accent gives you away!'  μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.
74 At this he broke into curses and declared with an oath: 'I do not know the man.' At that moment the cock crew.  τότε ἠρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
75 And Peter remembered how Jesus had said, 'Before the cock crows you will disown me three times.' He went outside, and wept bitterly.
 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἐξω ἐκλαυσεν πικρῶς.
    << | Matthew: 26 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.