katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Matthew | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Matthew:13Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 THAT SAME DAY Jesus went out and sat beside the lake, where so many people gathered round him that he had to get into a boat. The Parable of the Sower Mt.13.1-9 (Plain of Gennesaret) - | Mk.4.1-9 | Lk.8.4-8Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·
2 He sat there, and all the people stood on the shore.  καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὀχλοι πολλοί, ὡστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὀχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.
3 He spoke to them in parables, at some length.

He said: 'A sower went out to sow.

 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων, Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.
4 And as he sowed, some seed fell along the footpath; and the birds came and ate it up.  καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἂ μὲν ἐπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά.
5 Some seed fell on rocky ground, where it had little soil; it sprouted quickly because it had no depth of earth,  ἀλλα δὲ ἐπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὁπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἐχειν βάθος γῆς.
6 but when the sun rose the young corn was scorched, and as it had no root it withered away.  ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἐχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.
7 Some seed fell among thistles; and the thistles shot up, and choked the corn.  ἀλλα δὲ ἐπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἀκανθαι καὶ ἐπνιξαν αὐτά.
8 And some of the seed fell into good soil, where it bore fruit, yielding a hundredfold or, it might be, sixtyfold or thirtyfold.  ἀλλα δὲ ἐπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα.
9 If you have ears, then hear.'
 ὁ ἐχων ὦτα ἀκουέτω.
10 The disciples went up to him and asked, 'Why do you speak to them in parables?' The Purpose of the Parables Mt.13.10-17 (Plain of Gennesaret) - | Mk.4.10-12 | Lk.8.9-10Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ, Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
11 He replied, 'It has been granted to you to know the secrets of the kingdom of Heaven; but to those others it has not been granted.  ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.
12 For the man who has will be given more, till he has enough and to spare; and the man who has not will forfeit even what he has.  ὁστις γὰρ ἐχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὁστις δὲ οὐκ ἐχει, καὶ ὃ ἐχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.
13 That is why I speak to them in parables; for they look without seeing, and listen without hearing or understanding.  διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν·
14 There is a prophecy of Isaiah which is being fulfilled for them: "You may hear and hear, but you will never understand; you will look and look, but you will never see. - You shall indeed hear but never understand Mt.13.14-15 | Is.6.9-10 | Ez.12.2καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου ἡ λέγουσα,

ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε,
καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε.

15 For this people's mind has become gross; their ears are dulled, and their eyes are closed. Otherwise, their eyes might see, their ears hear, and their mind understand, and then they might turn again, and I would heal them."  ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου,
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν,
καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν:
μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν
καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν,
καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
16 'But happy are your eyes because they see, and your ears because they hear!  ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν.
17 Many prophets and saints, I tell you, desired to see what you now see, yet never saw it; to hear what you hear, yet never heard it.
 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἂ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἂ ἀκούετε καὶ οὐκ ἠκουσαν.
18 'You, then, may hear the parable of the sower. The Parable of the Sower Explained Mt.13.18-23 | Mk.4.13-20 | Lk.8.11-13Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος.
19 When a man hears the word that tells of the Kingdom but fails to understand it, the evil one comes and carries off what has been sown in his heart. There you have the seed sown along the footpath.  παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἐρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἀρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς.
20 The seed sown on rocky ground stands for the man who, on hearing the word, accepts it at once with joy;  ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν·
21 but as it strikes no root in him he has no staying-power, and when there is trouble or persecution on account of the word he falls away at once.  οὐκ ἐχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται.
22 The seed sown among thistles represents the man who hears the word, but worldly cares and the false glamour of wealth choke it, and it proves barren.  ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἀκαρπος γίνεται.
23 But the seed that fell into good soil is the man who hears the word and understands it, who accordingly bears fruit, and yields a hundredfold or, it may be, sixtyfold or thirtyfold.'
 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα.
24 Here is another parable that he put before them: 'The kingdom of Heaven is like this. A man sowed his field with good seed; The Parable of the Weeds among the Wheat Mt.13.24-30 (Plain of Gennesaret) - Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ.
25 but while everyone was asleep his enemy came, sowed darnel among the wheat, and made off.  ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.
26 When the corn sprouted and began to fill out, the darnel could be seen among it.  ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.
27 The farmer's men went to their master and said, "Sir, was it not good seed that you sowed in your field? Then where has the darnel come from?"  προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἐσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἐχει ζιζάνιὰ;
28 "This is an enemy's doing", he replied. "Well then," they said, "shall we go and gather the darnel?"  ὁ δὲ ἐφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι λέγουσιν αὐτῷ, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;
29 "No," he answered; "in gathering it you might pull up the wheat at the same time.  ὁ δέ φησιν, Οὄ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἀμα αὐτοῖς τὸν σῖτον.
30 Let them both grow together till harvest; and at harvest-time I will tell the reapers, 'Gather the darnel first, and tie it in bundles for burning; then collect the wheat into my barn.'"'
 ἀφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἑως τοῦ θερισμοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.
31 And this is another parable that he put before them: 'The kingdom of Heaven is like mustard-seed, which a man took and sowed in his field. The Parables of the Mustard Seed and the Leaven Mt.13.31-33 (Plain of Gennesaret) - | Mk.4.31-32 | Lk.13.18-21Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἐσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·
32 As a seed, mustard is smaller than any other; but when it has grown it is bigger than any garden-plant; it becomes a tree, big enough for the birds to come and roost among its branches.'
 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὁταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὡστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλα δοις αὐτοῦ.
33 He told them also this parable: 'The kingdom of Heaven is like yeast, which a woman took and mixed with half a hundredweight of flour till it was all leavened.'
 Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἑως οὗ ἐζυμώθη ὁλον.
34 In all this teaching to the crowds Jesus spoke in parables; in fact he never spoke to them without a parable; The Use of the Parables Mt.13.34-35 (Plain of Gennesaret) - | Mk.4.33-34Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὀχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς·
35 thus making good the prophecy of Isaiah: [Some witnesses omit: of Isaiah.]
    'I will open my mouth in parables;
    I will utter things kept secret since the world was made.'
- I will open my mouth in parables Mt.13.35 | Ps.78.2ὁπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος,

Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου,
ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ
καταβολῆς [κόσμου].

36

He then dismissed the people, and went into the house, where his disciples came to him and said, 'Explain to us the parable of the darnel in the field.'

The Parable of the Weeds Explained Mt.13.36-43Τότε ἀφεὶς τοὺς ὀχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.
37 And this was his answer: 'The sower of the good seed is the Son of Man.  ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου·
38 The field is the world; the good seed stands for the children of the Kingdom, the darnel for the children of the evil one.  ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ,
39 The enemy who sowed the darnel is the devil. The harvest is the end of time. The reapers are angels.  ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἀγγελοί εἰσιν.
40 As the darnel, then, is gathered up and burnt, so at the end of time  ὡσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὑτως ἐσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος·
41 the Son of Man will send out his angels, who will gather out of his kingdom everything that causes offence, and all whose deeds are evil,  ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν,
42 and these will be thrown into the blazing furnace, the place of wailing and grinding of teeth.  καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἐσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
43 And then the righteous will shine as brightly as the sun in the kingdom of their Father. If you have ears, then hear.
 Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἡλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἐχων ὦτα ἀκουέτω.
44 'The kingdom of Heaven is like treasure lying buried in a field. The man who found it, buried it again; and for sheer joy went and sold everything he had, and bought that field.
Three Parables Mt.13.44-50 (Plain of Gennesaret) - Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἐκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὁσα ἐχει καὶ ἀγορα ζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον.
45 'Here is another picture of the kingdom of Heaven.  Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας·
46 A merchant looking out for fine pearls found one of very special value; so he went and sold everything he had, and bought it.
 εὑρὼν δὲ ἑνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὁσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.
47 'Again the kingdom of Heaven is like a net let down into the sea, where fish of every kind were caught in it.  Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ·
48 When it was full, it was dragged ashore. Then the men sat down and collected the good fish into pails and threw the worthless away.  ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἐξω ἐβαλον.
49 That is how it will be at the end of time. The angels will go forth, and they will separate the wicked from the good,  οὑτως ἐσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἀγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων
50 and throw them into the blazing furnace, the place of wailing and grinding of teeth.
 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἐσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
51 'Have you understood all this?' he asked; and they answered, 'Yes.' Treasure Old and New Mt.13.51-52 (Plain of Gennesaret) - Συνήκατε ταῦτα πάντὰ λέγουσιν αὐτῷ, ναί.
52 He said to them, 'When, therefore, a teacher of the law has become a learner in the kingdom of Heaven, he is like a householder who can produce from his store both the new and the old.'
 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὁμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὁστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλα ιά.
53 WHEN HE HAD FINISHED these parables Jesus left that place, The Rejection of Jesus at Nazareth Mt.13.53-58 (Nazareth) - | Mk.6.1-6 | Lk.4.16-30Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν.
54 and came to his home town, where he taught the people in their synagogue. In amazement they asked, 'Where does he get this wisdom from, and these miraculous powers?  καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὡστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὑτη καὶ αἱ δυνάμεις;
55 Is he not the carpenter's son? Is not his mother called Mary, his brothers James, Joseph, Simon, and Judas?  οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;
56 And are not all his sisters here with us? Where then has he got all this from?'  καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντὰ;
57 So they fell foul of him, and this led him to say, 'A prophet will always be held in honour, except in his home town, and in his own family.'  καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἐστιν προφήτης ἀτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
58 And he did not work many miracles there: such was their want of faith.
 καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.
    << | Matthew: 13 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.