katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Revelation | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Revelation:21Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 THEN I SAW a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had vanished, and there was no longer any sea. The New Heaven and the New Earth Re.21.1-8Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἐστιν ἐτι.
2 I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready like a bride adorned for her husband.  καὶ τὴν πόλιν τὴν ἀγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.
3 I heard a loud voice proclaiming from the throne: 'Now at last God has his dwelling among men! He will dwell among them and they shall be his people, and God himself will be with them. [Some witnesses read: God-with-them shall himself be their God (see Isaiah 7.14; 8.8).] - and they shall be his people Re.21.3 | Lv.26.11-12 | 2Chr.6.18 | Eze.37.27καὶ ἠκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν ἐσται, [αὐτῶν θεός,]
4 He will wipe every tear from their eyes; there shall be an end to death, and to mourning and crying and pain; for the old order has passed away!'
- for the former things have passed away. Re.21.4 | Is.25.8καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἐσται ἐτι, οὐτε πένθος οὐτε κραυγὴ οὐτε πόνος οὐκ ἐσται ἐτι· [ὁτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.
5 Then he who sat on the throne said, 'Behold! I am making all things new!' (And he said to me, 'Write this down; for these words are trustworthy and true.  Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.
6 Indeed', he said, 'they are already fulfilled.') 'For I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. A draught from the water-springs of life will be my free gift to the thirsty.  καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν. ἐγώ [εἰμι] τὸ Ἀλφα καὶ τὸ Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὑδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.
7 All this is the victor's heritage; and I will be his God and he shall be my son. - I will be his God and he shall be my son. Re.21.7 | 2Sm.7.14ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός..
8 But as for the cowardly, the faithless, and the vile, murderers, fornicators, sorcerers, idolaters, and liars of every kind, their lot will be the second death, in the lake that burns with sulphurous flames.'
 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ π υρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
9 Then one of the seven angels that held the seven bowls full of the seven last plagues came and spoke to me and said, 'Come, and I will show you the bride, the wife of the Lamb.' The New Jerusalem Re.21.9-22.5Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.
10 So in the Spirit he carried me away to a great high mountain, and showed me the holy city of Jerusalem coming down out of heaven from God.  καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὀρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἐδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἀγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,
11 It shone with the glory of God; it had the radiance of some priceless jewel, like a jasper, clear as crystal.  ἐχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὁμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι·
12 It had a great high wall, with twelve gates, at which were twelve angels; and on the gates were inscribed the names of the twelve tribes of Israel. - It had a great, high wall, with twelve gates Re.21.12 | Ex.28.21 | Eze.48.30ἐχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἐχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἀ ἐστιν τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
13 There were three gates to the east, three to the north, three to the south, and three to the west.  ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς·
14 The city wall had twelve foundation-stones, and on them were the names of the twelve apostles of the Lamb.
 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἐχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ' αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.
15 The angel who spoke with me carried a gold measuring-rod, to measure the city, its wall, and its gates.  Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.
16 The city was built as a square, and was as wide as it was long. It measured by his rod twelve thousand furlongs, its length and breadth and height being equal.  καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὁσον [καὶ] τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὑ ψος αὐτῆς ἰσα ἐστίν.
17 Its wall was one hundred and forty-four cubits high, that is, by human measurements, which the angel was using.  καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὁ ἐστιν ἀγγέλου.
18 The wall was built of jasper, while the city itself was of pure gold, bright as clear glass.  καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἰασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὁμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.
19 The foundations of the city wall were adorned with jewels of every kind, the first of the foundation-stones being jasper, the second lapis lazuli, the third chalcedony, the fourth emerald,  οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἰασπις, ὁ δεύτερος σάπφιρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος,
20 the fifth sardonyx, the sixth cornelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh turquoise, and the twelfth amethyst.  ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἑκτος σάρδιον, ὁ ἑβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὀγδοος βήρυλλος, ὁ ἐνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος.
21 The twelve gates were twelve pearls, each gate being made from a single pearl. The streets of the city were of pure gold, like translucent glass.
 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἑκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὑαλος διαυγής.
22 I saw no temple in the city; for its temple was the sovereign Lord God and the Lamb.  Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον.
23 And the city had no need of sun or moon to shine upon it; for the glory of God gave it light, and its lamp was the Lamb  καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἐχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.
24 By its light shall the nations walk, and the kings of the earth shall bring into it all their splendour.  καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἐθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν·
25 The gates of the city shall never be shut by day-and there will be no night.  καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἐσται ἐκεῖ·
26 The wealth and splendour of the nations shall be brought into it;  καὶ οἰσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν.
27 but nothing unclean shall enter, nor anyone whose ways are false or foul, but only those who are inscribed in the Lamb's roll of the living.
 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ [ὁ] ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου.
    << | Revelation: 21 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.