katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Revelation | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Revelation:2Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 TO THE ANGEL of the church at Ephesus write:

'"These are the words of the One who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven lamps of gold:

The Message to Ephesus Re.2.1-7 (Ephesus) - Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον·

Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

2 I know all your ways, your toil and your fortitude. I know you cannot endure evil men; you have put to the proof those who claim to be apostles but are not, and have found them false.  Οἶδα τὰ ἐργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς·
3 Fortitude you have; you have borne up in my cause and never flagged.  καὶ ὑπομονὴν ἐχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὀνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακες.
4 But I have this against you: you have lost your early love.  ἀλλὰ ἐχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες.
5 Think from what a height you have fallen; repent, and do as you once did. Otherwise, if you do not repent, I shall come to you and remove your lamp from its place.  μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἐργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἐρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.
6 Yet you have this in your favour: you hate the practices of the Nicolaitans, as I do.  ἀλλὰ τοῦτο ἐχεις,
ὅτι μισεῖς τὰ ἐργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἂ κἀγὼ μισῶ.
7 Hear, you who have ears to hear, what the Spirit says to the churches! To him who is victorious I will give the right to eat from the tree of life that stands in the Garden of God."  ὁ ἐχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὁ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.

8 'To the angel of the church at Smyrna write:

'"These are the words of the First and the Last, who was dead and came to life again:

The Message to Smyrna Re.2.8-11Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον·

Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἐσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἐζησεν·

9 I know how hard pressed you are, and poor—and yet you are rich; I know how you are slandered by those who claim to be Jews but are not—they are Satan's synagogue.  Οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.
10 Do not be afraid of the suffering to come. The Devil will throw some of you into prison, to put you to the test; and for ten days you will suffer cruelly. Only be faithful till death, and I will give you the crown of life.  μηδὲν φοβοῦ ἂ μέλλεις πάσχειν.
ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἑξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα.
γίνου πιστὸς ἀχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τ ὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
11 Hear, you who have ears to hear, what the Spirit says to the churches! He who is victorious cannot be harmed by the second death."  ὁ ἐχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
12 'To the angel of the church at Pergamum write:

'"These are the words of the One who has the sharp two-edged sword:

The Message to Pergamum Re.2.12-17Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον·

Τάδε λέγει ὁ ἐχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

13 I know where you live; it is the place where Satan has his throne. And yet you are holding fast to my cause. You did not deny your faith in me even at the time when Antipas, my faithful witness, was killed in your city, the home of Satan.  Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὁπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὀνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου, ὃς ἀπεκτά νθη παρ' ὑμῖν, ὁπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ.
14 But I have a few matters to bring against you: you have in Pergamum some that hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to put temptation in the way of the Israelites. He encouraged them to eat food sacrificed to idols and to commit fornication,  ἀλλ' ἐχω κατὰ σοῦ ὀλίγα,
ὅτι ἐχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι·
15 and in the same way you also have some who hold the doctrine of the Nicolaitans.  οὑτως ἐχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν ὁμοίως.
16 So repent! If you do not, I shall come to you soon and make war upon them with the sword that comes out of my mouth.  μετανόησον οὖν·
εἰ δὲ μή, ἐρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.
17 Hear, you who have ears to hear, what the Spirit says to the churches! To him who is victorious I will give some of the hidden manna; I will give him also a white stone, and on the stone will be written a new name, known to none but him that receives it."  ὁ ἐχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὀνομα καινὸν γ εγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὺ ὁ λαμβάνων.
18 'To the angel of the church at Thyatira write:

'"These are the words of the Son of God, whose eyes flame like fire and whose feet gleam like burnished brass:

The Message to Thyatira Re.2.18-29Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον·

Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,
ὁ ἐχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός,
καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὁμοιοι χαλκολιβάνῳ·

19 I know all your ways, your love and faithfulness, your good service and your fortitude; and of late you have done even better than at first.  Οἶδά σου τὰ ἐργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἐργα σου τὰ ἐσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
20 Yet I have this against you: you tolerate that Jezebel, the woman who claims to be a prophetess, who by her teaching lures my servants into fornication and into eating food sacrificed to idols.  ἀλλὰ ἐχω κατὰ σοῦ
ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.
21 I have given her time to repent, but she refuses to repent of her fornication.  καὶ ἐδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ,
καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς.
22 So I will throw her on to a bed of pain, [One witness reads: into a furnace.] and plunge her lovers into terrible suffering, unless they forswear what she is doing;  ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ' αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἐργων αὐτῆς·
23 and her children I will strike dead. This will teach all the churches that I am the searcher of men's hearts and thoughts, and that I will reward each one of you according to his deeds.  καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἐργα ὑμῶν.
24 And now I speak to you others in Thyatira, who do not accept this teaching and have had no experience of what they like to call the deep secrets of Satan; on you I will impose no further burden.  ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὁσοι οὐκ ἐχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἱτινες οὐκ ἐγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ' ὑμᾶς ἀλλο βάρος·
25 Only hold fast to what you have, until I come.  πλὴν ὃ ἐχετε κρατήσατε ἀχρι[ς] οὗ ἂν ἡξω.
26 To him who is victorious, to him who perseveres in doing my will to the end, I will give authority over the nations— - He who conquers and who keeps my works Re.2.26 | Ps.2.8-9 | PsSol.17.23καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἀχρι τέλους τὰ ἐργα μου,

δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν,

27 that same authority which I received from my Father—and he shall rule them with an iron rod, smashing them to bits like earthenware;  καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ,
ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται,
28 and I will give him also the star of dawn.  ὡς κἀγὼ εἰληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
29 Hear, you who have ears to hear, what the Spirit says to the churches!"  ὁ ἐχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
    << | Revelation: 2 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.