katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Revelation | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Revelation:19Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 After this I heard what sounded like the roar of a vast throng in heaven; and they were shouting:
    'Alleluia! Victory and glory and power belong to our God,
 Μετὰ ταῦτα ἠκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὀχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων,

Ἀλληλουϊά·
ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν,

2 for true and just are his judgements! He has condemned the great whore who corrupted the earth with her fornication, and has avenged upon her the blood of his servants.'  ὁτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ·
ὅτι ἐκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην
ἡτις ἐφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς,
καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ
ἐκ χειρὸς αὐτῆς.
3 Then once more they shouted:
    'Alleluia! The smoke goes up from her for ever and ever!'
 καὶ δεύτερον εἰρηκαν,

Ἀλληλουϊά·
καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

4 And the twenty-four elders and the four living creatures fell down and worshipped God as he sat on the throne, and they too cried:
    'Amen! Alleluia!'
 καὶ ἐπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἰκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ, λέγοντες,

Ἀμήν, Ἀλληλουϊά.

5 Then a voice came from the throne which said:
    'Praise our God, all you his servants, you that fear him, both great and small!'
The Marriage Supper of the Lamb Re.19.5-10Καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα,

Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν,
πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ,
[καὶ] οἱ φοβούμενοι αὐτόν,
οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

6 Again I heard what sounded like a vast crowd, like the noise of rushing water and deep roars of thunder, and they cried:
    'Alleluia! The Lord our God, sovereign over all, has entered on his reign!
 καὶ ἠκουσα ὡς φωνὴν ὀχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων,

Ἀλληλουϊά,
ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος
ὁ θεὸς [ἡμῶν] ὁ παντοκράτωρ.

7 Exult and shout for joy and do him homage, for the wedding-day of the Lamb has come! His bride has made herself ready,  χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν,
καὶ δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτῷ,
ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου,
καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν·
8 and for her dress she has been given fine linen, clean and shining.' (Now the fine linen signifies the righteous deeds of God's people.)  καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν,
τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἀγίων ἐστίν.
9 Then the angel said to me, 'Write this: "Happy are those who are invited to the wedding-supper of the Lamb!" ' And he added, 'These are the very words of God.'  Καὶ λέγει μοι, Γράψον· Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν.
10 At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, 'No, not that! I am but a fellow-servant with you and your brothers who bear their testimony to Jesus. It is God you must worship. Those who bear testimony to Jesus are inspired like the prophets.' [Or: ... worship. For testimony to Jeus is the spirit that inspires prophets.]
 καὶ ἐπεσα ἐμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνης ον. ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.
11 THEN I SAW heaven wide open, and there before me was a white horse; and its rider's name was Faithful and True, for he is just in judgement and just in war. The Rider and the White Horse Re.19.11-21Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἱππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν πιστὸς [καλούμενος] καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ.
12 His eyes flamed like fire, and on his head were many diadems. Written upon him was a name known to none but himself,  οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ [ὡς] φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἐχων ὀνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός,
13 and he was robed in a garment drenched in blood. [Some witnesses read: spattered with blood.] He was called the Word of God,  καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἱματι, καὶ κέκληται τὸ ὀνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.
14 and the armies of heaven followed him on white horses, clothed in fine linen, clean and shining.  καὶ τὰ στρατεύματα [τὰ] ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ' ἱπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν.
15 From his mouth there went a sharp sword with which to smite the nations; for he it is who shall rule them with an iron rod, and tread the winepress of the wrath and retribution of God the sovereign Lord. - he will tread the wine press Re.19.15 | Ps.2.9καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἐθνη, καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἰνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράρτορος.
16 And on his robe and on his thigh there was written the name: 'King of kings and Lord of lords.'
 καὶ ἐχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὀνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.
17 Then I saw an angel standing in the sun, and he cried aloud to all the birds flying in mid-heaven:  Καὶ εἶδον ἑνα ἀγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἐκραξεν [ἐν] φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ με γα τοῦ θεοῦ,
18 'Come and gather for God's great supper, to eat the flesh of kings and commanders and fighting men, the flesh of horses and their riders, the flesh of all men, slave and free, great and small!'  ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἱππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ' αὐτῶν καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ με γάλων.
19 Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies mustered to do battle with the Rider and his army.  Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἱππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.
20 The beast was taken prisoner, and so was the false prophet who had worked miracles in its presence and deluded those that had received the mark of the beast and worshipped its image. The two of them were thrown alive into the lake of fire with its sulphurous flames.  καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ' αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἸκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἰ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ.
21 The rest were killed by the sword which went out of the Rider's mouth; and all the birds gorged themselves on their flesh.
 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἱππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὀρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.
    << | Revelation: 19 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.