katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Jude | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Jude:1Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 FROM JUDE,
servant of Jesus Christ and brother of James,
to those whom God has called, who live in the love of God the Father and in the safe keeping of Jesus Christ.
Salutation Jd.1.1-2 61ceἸούδας
Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου,
τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς·
2 Mercy, peace, and love be yours in fullest measure.
 ἐλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.
3 My friends, I was fully engaged in writing to you about our salvation—which is yours no less than ours—when it became urgently necessary to write at once and appeal to you to join the struggle in defence of the faith, the faith which God entrusted to his people once and for all. Judgment on False Teachers Jd.1.3-16Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἐσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἀπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἀγίοις πίστει.
4 It is in danger from certain persons who have wormed their way in, the very men whom Scripture long ago marked down for the doom they have incurred. They are the enemies of religion; they pervert the free favour of our God into licentiousness, disowning Jesus Christ, our only Master and Lord. [Or: disowning our one and only Master, and Jesus Christ our Lord.]
 παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡ μῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.
5 You already know it all, but let me remind you how the Lord, [Some witnesses read: Jesus (whuch might be understood as: Joshua).] having once delivered the people of Israel out of Egypt, next time destroyed those who were guilty of unbelief.  Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἀπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν,
6 Remember too the angels, how some of them were not content to keep the dominion given to them but abandoned their proper home; and God has reserved them for judgement on the great Day, bound beneath the darkness in everlasting chains.  ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἰδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν·
7 Remember Sodom and Gomorrah and the neighbouring towns; like the angels, they committed fornication and followed unnatural lusts; and they paid the penalty in eternal fire, an example for all to see.
 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὁμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.
8 So too with these men today. Their dreams lead them to defile the body, to flout authority, and to insult celestial beings.  Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.
9 In contrast, when the archangel Michael was in debate with the devil, disputing the possession of Moses's body, he did not presume to condemn him in insulting words, [Or: to charge him with blasphemy.] but said, 'May the Lord rebuke you!'
- Contending with the Devil. Jd.1.9 | Zch.3.2ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλὰ εἶπεν, Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος.
10 But these men pour abuse upon things they do not understand; the things they do understand, by instinct like brute beasts, prove their undoing.  οὗτοι δὲ ὁσα μὲν οὐκ οἰδασιν βλασφημοῦσιν, ὁσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἀλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.
11 Alas for them! They have gone the way of Cain; they have plunged into Balaam's error for pay; they have rebelled like Korah, and they share his doom.
 οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο.
12 These men are a blot on your love-feasts, where they eat and drink without reverence. They are shepherds who take care only of themselves. They are clouds carried away by the wind without giving rain, trees that in season bear no fruit, dead twice over and pulled up by the roots.  οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἀνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἀκαρπα δὶς ἀποθανόν τα ἐκριζωθέντα,
13 They are fierce waves of the sea, foaming shameful deeds; they are stars that have wandered from their course, and the place for ever reserved for them is blackest darkness.
 κύματα ἀγρια θαλάσσης Ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.
14 It was to them that Enoch, the seventh in descent from Adam, directed his prophecy when he said: 'I saw the Lord come with his myriads of angels,  Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἑβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων, Ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἀγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,
15 to bring all men to judgement and to convict all the godless of all the godless deeds they had committed, and of all the defiant words which godless sinners had spoken against him.'
 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἐργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ' αὐτοῦ ἀμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.
16 They are a set of grumblers and malcontents. They follow their lusts. Big words come rolling from their lips, and they court favour to gain their ends.  Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.
17 But you, my friends, should remember the predictions made by the apostles of our Lord Jesus Christ. Warnings and Exhortations Jd.1.17-23Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·
18 This was the warning they gave you: 'In the final age there will be men who pour scorn on religion, and follow their own godless lusts.'
 ὁτι ἐλεγον ὑμῖν [ὁτι] Ἐπ' ἐσχάτου [τοῦ] χρόνου ἐσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν.
19 These men draw a line between spiritual and unspiritual persons, although they are themselves [Or: These men create divisions; they are ...] wholly unspiritual.  Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεῦμα μὴ ἐχοντες.
20 But you, my friends, must fortify yourselves in your most sacred faith. Continue to pray in the power of the Holy Spirit.  ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἀγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἀγίῳ προσευχόμενοι,
21 Keep yourselves in the love of God, and look forward to the day when our Lord Jesus Christ in his mercy will give eternal life.
 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἐλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
22 There are some doubting souls who need your pity; [Some witnesses read: There are some who raise disputes; these you should refute.]  καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους,
23 snatch them from the flames and save them. [So some witnesses; the rest read: some you should snatch from the flames and save.] There are others for whom your pity must be mixed with fear; hate the very clothing that is contaminated with sensuality.
 οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἀρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα.
24 Now to the One who can keep you from falling and set you in the presence of his glory, jubilant and above reproach, Benediction Jd.1.24-25Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους
καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης
αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,
25 to the only God our Saviour, be glory and majesty, might and authority, through Jesus Christ our Lord, before all time, now, and for evermore. Amen.  μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία
πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος
καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.
    | Jude: 1 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.