katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about 2 Peter | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible 2 Peter:3Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 THIS IS NOW my second letter to you, my friends. In both of them I have been recalling to you what you already know, to rouse you to honest thought. The Promise of the Lord's Coming 2Pe.3.1-18Ταύτην ἠδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν,
2 Remember the predictions made by God's own prophets, and the commands given by the Lord and Saviour through your apostles.
 μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἀγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος·
3 Note this first: in the last days there will come men who scoff at religion and live self-indulgent lives, and they will say:  τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν [ἐν] ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
4 'Where now is the promise of his coming? Our fathers have been laid to their rest, but still everything continues exactly as it has always been since the world began.'
 καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ' ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὑτως διαμένει ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως.
5 In taking this view they lose sight of the fact [Or: They choose to overlook the fact ...] that there were heavens and earth long ago, created by God's word out of water and with water;  λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἐκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὑδατος καὶ δῖ ὑδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ,
6 and by water that first world was destroyed, the water of the deluge.  δῖ ὧν ὁ τότε κόσμος ὑδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο·
7 And the present heavens and earth, again by God's word, have been kept in store for burning; they are being reserved until the day of judgement when the godless will be destroyed.  οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρί, τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.
8 And here is one point, my friends, which you must not lose sight of: with the Lord one day is like a thousand years and a thousand years like one day.  Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἐτη καὶ χίλια ἐτη ὡς ἡμέρα μία.
9 It is not that the Lord is slow in fulfilling his promise, as some suppose, but that he is very patient with you, because it is not his will for any to be lost, but for all to come to repentance.
 οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὡς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι.
10 But the Day of the Lord will come; it will come, unexpected as a thief. On that day the heavens will disappear with a great rushing sound, the elements will disintegrate in flames, and the earth with all that is in it will be laid bare. [Some witnesses read: will be burnt up.]  Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἐργα εὑρεθήσεται.
11 Since the whole universe is to break up in this way, think what sort of people you ought to be, what devout and dedicated lives you should live!  τούτων οὑτως πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν [ὑμᾶς] ἐν ἀγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις,
12 Look eagerly for the coming of the Day of God and work to hasten it on; that day will set the heavens ablaze until they fall apart, and will melt the elements in flames.  προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δῖ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται.
13 But we have his promise, and look forward to new heavens and a new earth, the home of justice.
- we wait for new heavens and a new earth 2Pe.3.13 | Is.65.17 | Is.66.22καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.
14 With this to look forward to, do your utmost to be found at peace with him, unblemished and above reproach in his sight.  Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἀσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ,
15 Bear in mind that our Lord's patience with us is our salvation, as Paul, our friend and brother, said when he wrote to you with his inspired wisdom.  καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἐγραψεν ὑμῖν,
16 And so he does in all his other letters, wherever he speaks of this subject, though they contain some obscure passages, which the ignorant and unstable misinterpret to their own ruin, as they do the other scriptures. [Or: his other writings.]
 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα, ἂ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.
17 But you, my friends, are forewarned. Take care, then, not to let these unprincipled men seduce you with their errors; do not lose your own safe foothold.  Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ,
18 But grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. [Or: But grow up, by the grace of our Lord and Saviour Jesus Christ, and by knowing him.] To him be glory now and for all eternity!  αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. [ἀμήν.]
    << | 2 Peter: 3 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.