katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about 2 Peter | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible 2 Peter:2Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 But Israel had false prophets as well as true; and you likewise will have false teachers among you. They will import disastrous heresies, disowning the very Master who bought them, and bringing swift disaster on their own heads. False Prophets and Teachers 2Pe.2.1-22Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἐσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἱτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν.
2 They will gain many adherents to their dissolute practices, through whom the true way will be brought into disrepute.  καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δῖ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται·
3 In their greed for money they will trade on your credulity with sheer fabrications.

But the judgement long decreed for them has not been idle; perdition waits for them with unsleeping eyes.

 καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται· οἷς τὸ κρίμα ἐκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει.
4 God did not spare the angels who sinned, but consigned them to the dark pits of hell, [Some witnesses read: consigned them to darkness and chains in hell.] where they are reserved for judgement.  Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἀμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους,
5 He did not spare the world of old (except for Noah, preacher of righteousness, whom he preserved with seven others), but brought the deluge upon that world of godless men.  καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὀγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας,
6 The cities of Sodom and Gomorrah God burned to ashes, and condemned them to total destruction, making them an object-lesson for godless men in future days.  καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας [καταστροφῇ] κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέ[ς]ιν τεθεικώς,
7 But he rescued Lot, who was a good man, shocked by the dissolute habits of the lawless society in which he lived;  καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο·
8 day after day every sight, every sound, of their evil courses tortured that good man's heart.  βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἐργοις ἐβασάνιζεν·
9 Thus the Lord is well able to rescue the godly out of trials, and to reserve the wicked under punishment until the day of judgement.
 οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν,
10 Above all he will punish those who follow their abominable lusts. They flout authority; reckless and headstrong, they are not afraid to insult celestial beings,  μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. Τολμηταί, αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες,
11 whereas angels, for all their superior strength and might, employ no insults in seeking judgement against them before the Lord.
 ὁπου ἀγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ' αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν.
12 These men are like brute beasts, born in the course of nature to be caught and killed. They pour abuse upon things they do not understand; like the beasts they will perish,  οὗτοι δέ, ὡς ἀλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἀλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται,
13 suffering hurt for the hurt they have inflicted. To carouse in broad daylight is their idea of pleasure; while they sit with you at table they are an ugly blot on your company, because they revel in their own deceptions. [Some witnesses read: in their love-feasts.]  ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας· ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν,
14 They have eyes for nothing but women, eyes never at rest from sin. They lure the unstable to their ruin; past masters in mercenary greed, God's curse is on them!  ὀφθαλμοὺς ἐχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἀμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἐχοντες, κατάρας τέκνα,
15 They have abandoned the straight road and lost their way. They have followed in the steps of Balaam son of Beor, who consented to take pay for doing wrong,  καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
16 but had his offence brought home to him when the dumb beast spoke with a human voice and put a stop to the prophet's madness.  ἐλεγξιν δὲ ἐσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἀφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.
17 These men are springs that give no water, mists driven by a storm; the place reserved for them is blackest darkness.  Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἀνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται.
18 They utter big, empty words, and make of sensual lusts and debauchery a bait to catch those who have barely begun to escape from their heathen environment.  ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,
19 They promise them freedom, but are themselves slaves of corruption; for a man is the slave of whatever has mastered him.  ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· ᾧ γάρ τις ἡττηται, τούτῳ δεδούλωται.
20 They had once escaped the world's defilements through the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ; yet if they have entangled themselves in these all over again, and are mastered by them, their plight in the end is worse than before.  εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου [ἡμῶν] καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἐσχατα χείρον α τῶν πρώτων.
21 How much better never to have known the right way, than, having known it, to turn back and abandon the sacred commandments delivered to them!  κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἀγίας ἐντολῆς.
22 For them the proverb has proved true: 'The dog returns to its own vomit', and, 'The sow after a wash rolls in the mud again.'
- The dog turns back to his own vomit 2Pe.2.22 | Pr.26.11συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας,

Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί,

Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.

    << | 2 Peter: 2 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.