katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about 2 Peter | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible 2 Peter:1Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 FROM SIMEON PETER,
servant and apostle of Jesus Christ,
to those who through the justice of our God and Saviour Jesus Christ share our faith and enjoy equal privilege with ourselves.
Salutation 2Pe.1.1-2 61ceΣυμεὼν Πέτρος
δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ·
2 Grace and peace be yours in fullest measure, through the knowledge of God and Jesus our Lord.  χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
3 His divine power has bestowed on us everything that makes for life and true religion, enabling us to know the One who called us by his own splendour and might. The Christian's Call and Election 2Pe.1.3-15Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ,
4 Through this might and splendour he has given us his promises, great beyond all price, and through them you may escape the corruption with which lust has infected the world, and come to share in the very being of God.
 δῖ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.
5 With all this in view, you should try your hardest to supplement your faith with virtue, virtue with knowledge,  καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,
6 knowledge with self-control, self-control with fortitude, fortitude with piety,  ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν,
7 piety with brotherly kindness, and brotherly kindness with love.
 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην.
8 These are gifts which, if you possess and foster them, will keep you from being either useless or barren in the knowledge of our Lord Jesus Christ.  ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν·
9 The man who lacks them is short-sighted and blind; he has forgotten how he was cleansed from his former sins.  ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἀμαρτιῶν.
10 All the more then, my friends, exert yourselves to clinch God's choice and calling of you. If you behave so, you will never come to grief.  διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε·
11 Thus you will be afforded full and free admission into the eternal kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.
 οὑτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἰσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
12 And so I will not hesitate to remind you of this again and again, although you know it and are well grounded in the truth that has already reached you.  Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.
13 Yet I think it right to keep refreshing your memory so long as I still lodge in this body.  δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ' ὁσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει,
14 I know that very soon I must leave it; indeed our Lord Jesus Christ has told me so. [Or: I must leave it, as our Lord Jesus Christ told me.]  εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι·
15 But I will see to it that after I am gone you will have means of remembering these things at all times.
 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἐχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἐξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.
16 It was not on tales artfully spun that we relied when we told you of the power of our Lord Jesus Christ and his coming; we saw him with our own eyes in majesty, Christ's Glory and the Prophetic Word 2Pe.1.16-21Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ' ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.
17 when at the hands of God the Father he was invested with honour and glory, and there came to him from the sublime Presence a voice which said: 'This is my Son, my Beloved, [Or: This is my only Son.] on whom my favour rests.'  λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, Ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα -
18 This voice from heaven we ourselves heard; when it came, we were with him on the sacred mountain.
 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἀγίῳ ὀρει.
19 All this only confirms for us the message of the prophets, [Or: And in the message of the prophets we have something still more certain.] to which you will do well to attend, because it is like a lamp shining in a murky place, until the day breaks and the morning star rises to illuminate your minds.  καὶ ἐχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἑως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδι αις ὑμῶν·
20 BUT FIRST NOTE this: no one can interpret any prophecy of Scripture by himself.  τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται·
21 For it was not through any human whim that men prophesied of old; men they were, but, impelled by the Holy Spirit, they spoke the words of God.
 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἀγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.
    | 2 Peter: 1 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.