katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about James | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible James:2Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 MY BROTHERS, believing as you do in our Lord Jesus Christ, who reigns in glory, you must never show snobbery. Warning against Partiality Jas.2.1-13Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἐχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης.
2 For instance, two visitors may enter your place of worship, one a well-dressed man with gold rings, and the other a poor man in shabby clothes.  ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,
3 Suppose you pay special attention to the well-dressed man and say to him, 'Please take this seat', while to the poor man you say, 'You can stand; or you may sit here [Some witnesses read: Stand where you are or sit here ... . Others read: Stand where you are or sit ...] on the floor by my footstool',  ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἰπητε, σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἰπητε, σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,
4 do you not see that you are inconsistent and judge by false standards?  οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν;
5 Listen, my friends. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he has promised to those  Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;
6 who love him? And yet you have insulted the poor man. Moreover, are not the rich your oppressors?  ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἑλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήριὰ;
7 Is it not they who drag you into court and pour contempt on the honoured name by which God has claimed you?
 οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὀνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ' ὑμᾶς;
8 If, however, you are observing the sovereign law laid down in Scripture, 'Love your neighbour as yourself', that is excellent. - You shall love your neighbour as yourself Jas.2.8 | Lv.19.18εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε·
9 But if you show snobbery, you are committing a sin and you stand convicted by that law as transgressors.  εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἀμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται.
10 For if a man keeps the whole law apart from one single point, he is guilty of breaking all of it.  ὁστις γὰρ ὁλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἐνοχος.
11 For the One who said, 'Thou shalt not commit adultery', said also, 'Thou shalt not commit murder.' You may not be an adulterer, but if you commit murder you are a law-breaker all the same. - The commandments Jas.2.11 | Ex.20.14 | Dt.5.17ὁ γὰρ εἰπών, Mὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί, Mὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.
12 Always speak and act as men who are to be judged under a law of freedom.  οὑτως λαλεῖτε καὶ οὑτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι.
13 In that judgement there will be no mercy for the man who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgement.
 ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἐλεος· κατακαυχᾶται ἐλεος κρίσεως.
14 MY BROTHERS, what use is it for a man to say he has faith when he does nothing to show it? Faith and Works Jas.2.14-26Τί τὸ ὀφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἐχειν, ἐργα δὲ μὴ ἐχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;
15 Can that faith save him? Suppose a brother or a sister is in rags with not enough food for the day,  ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς,
16 and one of you says, 'Good luck to you, keep yourselves warm, and have plenty to eat', but does nothing to supply their bodily needs, what is the good of that?  εἰπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὀφελος;
17 So with faith; if it does not lead to action, it is in itself a lifeless thing.
 οὑτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἐχῃ ἐργα, νεκρά ἐστιν καθ' ἑαυτήν.
18 But someone may object: 'Here is one who claims to have faith and another who points to his deeds.' To which I reply: 'Prove to me that this faith you speak of is real though not accompanied by deeds, and by my deeds I will prove to you my faith.'  Ἀλλ' ἐρεῖ τις, Σὺ πίστιν ἐχεις κἀγὼ ἐργα ἐχω. δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἐργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἐργων μου τὴν πίστιν.
19 You have faith enough to believe that there is one God. Excellent! The devils have faith like that, and it makes them tremble.  σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν ὁ θεός; καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν.
20 But can you not see, you quibbler, that faith divorced from deeds is barren?  θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἐργων ἀργή ἐστιν;
21 Was it not by his action, in offering his son Isaac upon the altar, that our father Abraham was justified?  Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἐργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον;
22 Surely you can see that faith was at work in his actions, and that by these actions the integrity of his faith was fully proved.  βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἐργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐργων ἡ πίστις ἐτελειώθη,
23 Here was fulfilment of the words of Scripture: 'Abraham put his faith in God, and that faith was counted to him as righteousness'; and elsewhere he is called 'God's friend'. - Abraham believed God Jas.2.23 | Gn.15.6καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη.
24 You see then that a man is justified by deeds and not by faith in itself.  ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἐργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.
25 The same is true of the prostitute Rahab also. Was not she justified by her action in welcoming the messengers into her house and sending them away by a different route?  ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἐργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσὰ;
26 As the body is dead when there is no breath left in it, so faith divorced from deeds is lifeless as a corpse.
 ὡσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὑτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς ἐργων νεκρά ἐστιν.
    << | James: 2 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.