katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Hebrews | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Hebrews:7Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 THIS MELCHIZEDEK, king of Salem, priest of God Most High, met Abraham returning from the rout of the kings and blessed him; The Priestly Order of Melchizedek Hb.7.1-28 | Gn.14.17-20Οὗτος γὰρ Mελχισέδεκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου,συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν,
2 and Abraham gave him a tithe of everything as his portion. His name, in the first place, means 'king of righteousness'; next he is king of Salem, that is, 'king of peace'.  ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης ἐπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὁ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης,
3 He has no father, no mother, no lineage; his years have no beginning, his life no end. He is like the Son of God: he remains a priest for all time.
 ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἐχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.
4 Consider now how great he must be for Abraham the patriarch to give him a tithe of the finest of the spoil.  Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος ᾧ δεκάτην Ἀβραὰμ ἐδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης.
5 The descendants of Levi who take the priestly office are commanded by the Law to tithe the people, that is, their kinsmen, although they too are descendants of Abraham.  καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἐχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ' ἐστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ·
6 But Melchizedek, though he does not trace his descent from them, has tithed Abraham himself, and given his blessing to the man who received the promises;  ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν Ἀβραάμ, καὶ τὸν ἐχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν.
7 and beyond all dispute the lesser is always blessed by the greater.  χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἐλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται.
8 Again, in the one instance tithes are received by men who must die; but in the other, by one whom Scripture affirms to be alive.  καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνῄσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ.
9 It might even be said that Levi, who receives tithes, has himself been tithed through Abraham;  καὶ ὡς ἐπος εἰπεῖν, δῖ Ἀβραὰμ καὶ Λευὶ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται,
10 for he was still in his ancestor's loins when Melchizedek met him.
 ἐτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Μελχισέδεκ.
11 Now if perfection had been attainable through the Levitical priesthood (for it is on this basis that the people were given the Law), what further need would there have been to speak of another priest arising, in the succession of Melchizedek, instead of the succession of Aaron?  Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁ λαὸς γὰρ ἐπ' αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἐτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἑτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαὶ;
12 For a change of priesthood must mean a change of law.  μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται.
13 And the One here spoken of belongs to a different tribe, no member of which has ever had anything to do with the altar.  ἐφ' ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ' ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ·
14 For it is very evident that our Lord is sprung from Judah, a tribe to which Moses made no reference in speaking of priests.
 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωϋσῆς ἐλάλησεν.
15 The argument becomes still clearer, if the new priest who arises is one like Melchizedek,  καὶ περισσότερον ἐτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Mελχισέδεκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἑτερος,
16 owing his priesthood not to a system of earth-bound rules but to the power of a life that cannot be destroyed.  ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου,
17 For here is the testimony: 'Thou art a priest for ever, in the succession of Melchizedek.' - Thou art a priest for ever, after the order of Melchiz'edek. Hb.7.17 | Ps.110.4μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι

Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.

18 The earlier rules are cancelled as impotent and useless,  ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές,
19 since the Law brought nothing to perfection; and a better hope is introduced, through which we draw near to God.
 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δῖ ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ.
20 How great a difference it makes that an oath was sworn!  Καὶ καθ' ὁσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας, οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες,
21 There was no oath sworn when those others were made priests; but for this priest an oath was sworn, as Scripture says of him: 'The Lord has sworn and will not go back on his word, "Thou art a priest for ever." ' - The Lord has sworn and will not change his mind Hb.7.21 | Ps.110.4ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν,

Ὤμοσεν κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται,
Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα,

22 How far superior must the covenant also be of which Jesus is the guarantor!  κατὰ τοσοῦτο καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἐγγυος Ἰησοῦς.
23 Those other priests are appointed in numerous succession, because they are prevented by death from continuing in office;  καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν·
24 but the priesthood which Jesus holds is perpetual, because he remains for ever.  ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἐχει τὴν ἱερωσύνην·
25 That is why he is also able to save absolutely those who approach God through him; he is always living to plead on their behalf.
 ὁθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δῖ αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν.
26 Such a high priest does indeed fit our condition—devout, guileless, undefiled, separated from sinners, raised high above the heavens.  Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἐπρεπεν ἀρχιερεύς, ὁσιος, ἀκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἀμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος·
27 He has no need to offer sacrifices daily, as the high priests do, first for his own sins and then for those of the people; for this he did once and for all when he offered up himself.  ὃς οὐκ ἐχει καθ' ἡμέραν ἀνάγκην, ὡσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἀμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἐπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέ γκας.
28 The high priests made by the Law are men in all their frailty; but the priest appointed by the words of the oath which supersedes the Law is the Son, made perfect now for ever.
 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἐχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον.
    << | Hebrews: 7 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.