katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Hebrews | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Hebrews:6Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Let us then stop discussing the rudiments of Christianity. We ought not to be laying over again the foundations of faith in God and of repentance from the deadness of our former ways,  Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἐργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν,
2 by instruction [Or, according to some witnesses: laying the foundations over again: repentance from the deadness of our former ways and faith in God, instruct ...] about cleansing rites and the laying-on-of-hands, about the resurrection of the dead and eternal judgement.  βαπτισμῶν διδαχῆς, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου.
3 Instead, let us advance towards maturity; and so we shall, if God permits.
 καὶ τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ θεός.
4 For when men have once been enlightened, when they have had a taste of the heavenly gift and a share in the Holy Spirit,  Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἀπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἀγίου
5 when they have experienced the goodness of God's word and the spiritual energies of the age to come,  καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος,
6 and after all this have fallen away, it is impossible to bring them again to repentance; for with their own hands they are crucifying [Or: crucifying again.] the Son of God and making mock of his death.  καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας.
7 When the earth drinks in the rain that falls upon it from time to time, and yields a useful crop to those for whom it is cultivated, it is receiving its share of blessing from God;  γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ' αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὐθετον ἐκείνοις δῖ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ·
8 but if it bears thorns and thistles, it is worthless and God's curse hangs over it; the end of that is burning. - But if it bears thorns and thistles, it is worthless Hb.6.8 | Gn.3.17-18ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.
9 But although we speak as we do, we are convinced that you, my friends, are in the better case, and this makes for your salvation.  Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὑτως λαλοῦμεν·
10 For God would not be so unjust as to forget all that you did for love of his name, when you rendered service to his people, as you still do.  οὐ γὰρ ἀδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἐργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὀνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἀγίοις καὶ διακονοῦντες.
11 But we long for every one of you to show the same eager concern, until your hope is finally realized.  ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἑκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἀχρι τέλους,
12 We want you not to become lazy, but to imitate those who, through faith and patience, are inheriting the promises.
 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας.
13 When God made his promise to Abraham, he swore by himself, because he had no one greater to swear by: God's Sure Promise Hb.6.13-20 | Gn.22.16Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ' ἑαυτοῦ,
14 I vow that I will bless you abundantly and multiply your descendants.' - Surely I will bless you and multiply you. Hb.6.14 | Gn.22.17 | Sir.44.21λέγων, Εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε·
15 Thus it was that Abraham, after patient waiting, attained the promise.  καὶ οὑτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας.
16 Men swear by a greater than themselves, and the oath provides a confirmation to end all dispute;  ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὁρκος·
17 and so God, desiring to show even more clearly to the heirs of his promise how unchanging was his purpose, guaranteed it by oath.  ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὁρκῳ,
18 Here, then, are two irrevocable acts in which God could not possibly play us false, to give powerful encouragement to us, who have claimed his protection by grasping [Or: to give to us, who have claimed his protection, a powerful incentive to grasp ...] the hope set before us.  ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι [τὸν] θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἐχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος·
19 That hope we hold. It is like an anchor for our lives, an anchor safe and sure.  ἣν ὡς ἀγκυραν ἐχομεν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος,
20 It enters in through the veil, where Jesus has entered on our behalf as forerunner, having become a high priest for ever in the succession of Melchizedek.
- a high priest for ever after the order of Melchiz'edek. Hb.6.20 | Ps.110.4ὁπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.
    << | Hebrews: 6 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.