katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Hebrews | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Hebrews:12Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 AND WHAT OF OURSELVES? With all these witnesses to faith around us like a cloud, we must throw off every encumbrance, every sin to which we cling, [Or: every clinging sin. One witness reads: the sin which all too readily distracts us.] and run with resolution the race for which we are entered, The Discipline of the Lord Hb.12.1-12Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἐχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρΤύρων, ὀγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἀμαρτίαν, δῖ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγω 'να,
2 our eyes fixed on Jesus, on whom faith depends from start to finish: Jesus who, for the sake of the joy that lay ahead of him, [Or: who, in place of the joy that was open to him, ...] endured the cross, making light of its disgrace, and has taken his seat at the right hand of the throne of God.  ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν.
3 Think of him who submitted to such opposition from sinners: that will help you not to lose heart and grow faint.  ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἀμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι.
4 In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood.  Οὐπω μέχρις αἱματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἀμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι,
5 You have forgotten the text of Scripture which addresses you as sons and appeals to you in these words:
    'My son, do not think lightly of the Lord's discipline,
    nor lose heart when he corrects you;
- do not regard lightly the discipline of the Lord Hb.12.5-6 | Pr.3.11-12καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἡτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται,

Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου,
μηδὲ ἐκλύου ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος·

6 for the Lord disciplines those whom he loves;
he lays the rod on every son whom he acknowledges.'
 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει,
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.
7 You must endure it as discipline: God is treating you as sons. Can anyone be a son, who is not disciplined by his father?  εἰς παιδείαν ὑπομένετε· ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεός· τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;
8 If you escape the discipline in which all sons share, you must be bastards and no true sons.  εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάντες, ἀρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε.
9 Again, we paid due respect to the earthly fathers who disciplined us; should we not submit even more readily to our spiritual Father, and so attain life?  εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἰχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολὺ [δὲ] μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν;
10 They disciplined us for this short life according to their lights; but he does so for our true welfare, so that we may share his holiness.  οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἀγιότητος αὐτοῦ.
11 Discipline, no doubt, is never pleasant; at the time it seems painful, but in the end it yields for those who have been trained by it the peaceful harvest of an honest life.  πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὑστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δῖ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης.
12 Come, then, stiffen your drooping arms and shaking knees, and keep your steps from wavering. - Therefore lift your drooping hands and Hb.12.12 | Is.35.3 | Sir.25.23Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε,
13 Then the disabled limb will not be put out of joint, but regain its former powers.  καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον.
14 Aim at peace with all men, and a holy life, for without that no one will see the Lord. Warning against Rejection God's Grace Hb.12.14-29Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἀγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὀψεται τὸν κύριον,
15 Look to it that there is no one among you who forfeits the grace of God, no bitter, noxious weed growing up to poison the whole,  ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἀνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ δῖ αὐτῆς μιανθῶσιν πολλοί,
16 no immoral person, no one worldly-minded like Esau. He sold his birthright for a single meal,  μή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ.
17 and you know that although he wanted afterwards to claim the blessing, he was rejected; though he begged for it to the point of tears, he found no way open for second thoughts.
 ἰστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη, μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν.
18 REMEMBER WHERE YOU STAND: not before the palpable, blazing fire of Sinai, with the darkness, gloom, and whirlwind,  Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ [ὄρει] καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ θυέλλῃ
19 the trumpet-blast and the oracular voice, which they heard, and begged to hear no more;  καὶ σάλπιγγος ἠχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον·
20 for they could not bear the command, 'If even an animal touches the mountain, it must be stoned.' - If even a beast touches the mountain Hb.12.20 | Ex.19.12-13οὐκ ἐφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, Kἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται·
21 So appalling was the sight, that Moses said, 'I shudder with fear.'
- so terrifying was the sight that Moses said, "I tremble with fear." Hb.12.21 | Dt.9.19καί, οὑτω φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, Μωϋσῆς εἶπεν, Ἔκφοβός εἰμι καὶ ἐντρομος.
22 No, you stand before Mount Zion and the city of the living God, heavenly Jerusalem, before myriads of angels,  ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὀρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει
23 the full concourse and assembly of the first-born citizens of heaven, and God the judge of all, and the spirits of good men made perfect,  καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων,
24 and Jesus the mediator of a new covenant, whose sprinkled blood has better things to tell than the blood of Abel.  καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἱματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.
25 See that you do not refuse to hear the voice that speaks. Those who refused to hear the oracle speaking on earth found no escape; still less shall we escape if we refuse to hear the One who speaks from heaven.  Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα· εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ' οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι·
26 Then indeed his voice shook the earth, but now he has promised, 'Yet once again I will shake not earth alone, but the heavens also.' - I will shake not only the earth Hb.12.26 | Hg.2.6οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων, ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.
27 The words 'once again'—and only once—imply that the shaking of these created things means their removal, and then what is not shaken will remain.  τὸ δέ,Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ [τὴν] τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.
28 The kingdom we are given is unshakable; let us therefore give thanks to God, and so worship him as he would be worshipped, with reverence and awe;  Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἐχωμεν χάριν, δῖ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους·
29 for our God is a devouring fire.
- for our God is a consuming fire. Hb.12.29 | Dt.4.24 | Dt.9.3 | Is.33.14καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον.
    << | Hebrews: 12 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.