katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about 1 Timothy | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible 1 Timothy:6Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 All who wear the yoke of slavery must count their own masters worthy of all respect, so that the name of God and the Christian teaching are not brought into disrepute.  Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὀνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται.
2 If the masters are believers, the slaves must not respect them any less for being their Christian brothers. Quite the contrary; they must be all the better servants because those who receive the benefit of their service are one with them in faith and love.
 οἱ δὲ πιστοὺς ἐχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.
3 THIS IS WHAT you are to teach and preach. If anyone is teaching otherwise, and will not give his mind to wholesome precepts—I mean those of our Lord Jesus Christ—and to good religious teaching, False Teaching and True Wealth 1Tm.6.2b-10εἰ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ,
4 I call him a pompous ignoramus. He is morbidly keen on mere verbal questions and quibbles, which give rise to jealousy, quarrelling, slander, base suspicions,  τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἐρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,
5 and endless wrangles: all typical of men who have let their reasoning powers become atrophied and have lost grip of the truth. They think religion should yield dividends;  διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν.
6 and of course religion does yield high dividends, but only to the man whose resources are within him.  ἐστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας·
7 We brought nothing into the world; for that matter we cannot take anything with us when we leave,  οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα·
8 but if we have food and covering we may rest content.  ἐχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.
9 Those who want to be rich fall into temptations and snares and many foolish harmful desires which plunge men into ruin and perdition.  οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἱτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὀλεθρον καὶ ἀπώλειαν·
10 The love of money is the root of all evil things, and there are some who in reaching for it have wandered from the faith and spiked themselves on many thorny griefs.
 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.
11 But you, man of God, must shun all this, and pursue justice, piety, fidelity, love, fortitude, and gentleness. The Good Fight of Faith 1Tm.6.11-21Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϋπαθίαν.
12 Run the great race of faith and take hold of eternal life. For to this you were called; and you confessed your faith nobly before many witnesses.  ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρΤύρων.
13 Now in the presence of God, who gives life to all things, and of Jesus Christ, who himself made the same noble confession and gave his testimony to it before Pontius Pilate,  παραγγέλλω [σοι ] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,
14 I charge you to obey your orders irreproachably and without fault until our Lord Jesus Christ appears.  τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἀσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
15 That appearance God will bring to pass in his own good time—God who in eternal felicity alone holds sway. He is King of kings and Lord of lords;  ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων,
16 he alone possesses immortality, dwelling in unapproachable light. No man has ever seen or ever can see him. To him be honour and might for ever! Amen.
 ὁ μόνος ἐχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.
17 Instruct those who are rich in this world's goods not to be proud, and not to fix their hopes on so uncertain a thing as money, but upon God, who endows us richly with all things to enjoy.  Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ' ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν,
18 Tell them to do good and to grow rich in noble actions, to be ready to give away and to share,  ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἐργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς,
19 and so acquire a treasure which will form a good foundation for the future. Thus they will grasp the life which is life indeed.

 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὀντως ζωῆς.
20 Timothy, keep safe that which has been entrusted to you. Turn a deaf ear to empty and worldly chatter, and the contradictions of so-called 'knowledge',  Ὦ Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως,
21 for many who lay claim to it have shot far wide of the faith.

Grace be with you all!

 ἡν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν.

Ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν.

    << | 1 Timothy: 6 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.