katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about 1 Timothy | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible 1 Timothy:5Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Never be harsh with an elder; appeal to him as if he were your father. Treat the younger men as brothers, Duties toward Others 1Tm.5.1-6.2Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς,
2 the older women as mothers, and the younger as your sisters, in all purity.
 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἀγνείᾳ.
3 The status of widow is to be granted only to widows who are such in the full sense.  Χήρας τίμα τὰς ὀντως χήρας.
4 But if a widow has children or grandchildren, then they should learn as their first duty to show loyalty to the family and to repay what they owe to their parents and grandparents; for this God approves.  εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἐκγονα ἐχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἰδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
5 A widow, however, in the full sense, one who is alone in the world, has all her hope set on God, and regularly attends the meetings for prayer and worship night and day.  ἡ δὲ ὀντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἠλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας·
6 But a widow given over to self-indulgence is as good as dead.  ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν.
7 Add these orders to the rest, so that the widows may be above reproach.  καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν.
8 But if anyone does not make provision for his relations, and especially for members of his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἠρνηται καὶ ἐστιν ἀπίστου χείρων.
9 A widow should not be put on the roll under sixty years of age. She must have been faithful in marriage to one man,  Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἐλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,
10 and must produce evidence of good deeds performed, showing whether she has had the care of children, or given hospitality, or washed the feet of God's people, or supported those in distress—in short, whether she has taken every opportunity of doing good.
 ἐν ἐργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἀγίων πόδας ἐνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἐργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν.
11 Younger widows may not be placed on the roll. For when their passions draw them away from Christ, they hanker after marriage  νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὁταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν,
12 and stand condemned for breaking their troth with him.  ἐχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν·
13 Moreover, in going round from house to house they learn to be idle, and worse than idle, gossips and busybodies, speaking of things better left unspoken.  ἀμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα.
14 It is my wish, therefore, that young widows shall marry again, have children, and preside over a home; then they will give no opponent occasion for slander.  βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν·
15 For there have in fact been some who have taken the wrong turning and gone to the devil.
 ἠδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ.
16 If a Christian man or woman has widows in the family, he must support them himself; [Some witnesses read: If a Christian woman has widows in her family, she must support them herself.] the congregation must be relieved of the burden, so that it may be free to support those who are widows in the full sense of the term.
 εἰ τις πιστὴ ἐχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὀντως χήραις ἐπαρκέσῃ.
17 Elders who do well as leaders should be reckoned worthy of a double stipend, in particular those who labour at preaching and teaching.  Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ·
18 For Scripture says, 'You shall not muzzle a threshing ox'; and besides, 'the worker earns his pay'. - You shall not muzzle an ox 1Tm.5.18 | Dt.25.4λέγει γὰρ ἡ γραφή, βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί, Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
19 Do not entertain a charge against an elder unless it is supported by two or three witnesses. - on the evidence of two or three witnesses 1Tm.5.19 | Dt.17.6 | Dt.19.15κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων.
20 Those who commit sins you must expose publicly, to put fear into the others.  τοὺς ἀμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἐλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἐχωσιν.
21 Before God and Christ Jesus and the angels who are his chosen, I solemnly charge you, maintain these rules, and never pre-judge the issue, but act with strict impartiality.  Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.
22 Do not be over-hasty in laying on hands in ordination, [Or: in restoring an offender by the laying on of hands.] or you may find yourself responsible for other people's misdeeds; keep your own hands clean.
 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἀμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἀγνὸν τήρει.
23 Stop drinking nothing but water; take a little wine for your digestion, for your frequent ailments.
 Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἰνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.
24 While there are people whose offences are so obvious that they run before them into court, there are others whose offences have not yet overtaken them.  Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἀμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·
25 Similarly, good deeds are obvious, or even if they are not, they cannot be concealed for ever.
 ὡσαύτως καὶ τὰ ἐργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἀλλως ἐχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται.
    << | 1 Timothy: 5 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.