katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about 1 Timothy | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible 1 Timothy:1Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 FROM PAUL,
APOSTLE of Christ Jesus by command of God our Saviour and Christ Jesus our hope,
Salutation 1Tm.1.1-2 autumn 55ceΠαῦλος
ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ' ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν
2 to Timothy his true-born son in the faith.

Grace, mercy, and peace to you from God the Father and Christ Jesus our Lord.

 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει·

χάρις, ἐλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

3 When I was starting for Macedonia, I urged you to stay on at Ephesus. You were to command certain persons to give up teaching erroneous doctrines Warning against False Doctrine 1Tm.1.3-11Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν
4 and studying those interminable myths and genealogies, which issue in mere speculation and cannot make known God's plan for us, which works through faith. [Or: cannot promote the faithful discharge of God's stewardship.]
 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἱτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει·
5 The aim and object of this command is the love which springs from a clean heart, from a good conscience, and from faith that is genuine.  τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,
6 Through falling short of these, some people have gone astray into a wilderness of words.  ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,
7 They set out to be teachers of the moral law, without understanding either the words they use or the subjects about which they are so dogmatic.
 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἂ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.
8 We all know that the law is an excellent thing, provided we treat it as law,  Οἰδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται,
9 recognizing that it is not aimed at good citizens, but at the lawless and unruly, the impious and sinful, the irreligious and worldly; at parricides and matricides, murderers  εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἀμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις,
10 and fornicators, perverts, kidnappers, liars, perjurers—in fact all whose behaviour flouts the wholesome teaching  πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἰ τι ἑτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται,
11 which conforms with the gospel entrusted to me, the gospel which tells of the glory of God in his eternal felicity.
 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.
12 I thank him who has made me equal to the task, Christ Jesus our Lord; I thank him for judging me worthy of this trust and appointing me to his service— Thankfulness for mercy 1Tm.1.12-20Χάριν ἐχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν,
13 although in the past I had met him with abuse and persecution and outrage. But because I acted ignorantly in unbelief I was dealt with mercifully;  τὸ πρότερον ὀντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ,
14 the grace of our Lord was lavished upon me, with the faith and love which are ours in Christ Jesus.
 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
15 Here are words you may trust, words that merit full acceptance: 'Christ Jesus came into the world to save sinners'; and among them I stand first.  πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἀμαρτωλοὺς σῶσαι· ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ,
16 But I was mercifully dealt with for this very purpose, that Jesus Christ might find in me the first occasion for displaying all his patience, and that I might be typical of all who were in future to have faith in him and gain eternal life.  ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἀπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
17 Now to the King of all worlds, immortal, invisible, the only God, be honour and glory for ever and ever! Amen.
 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
18 This charge, son Timothy, I lay upon you, following that prophetic utterance which first pointed you out to me.  Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν,
19 So fight gallantly, armed with faith and a good conscience. It was through spurning conscience that certain persons made shipwreck of their faith,  ἐχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἡν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν·
20 among them Hymenaeus and Alexander, whom I consigned to Satan, in the hope that through this discipline they might learn not to be blasphemous.
 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν.
    | 1 Timothy: 1 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.