katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about 1 Thessalonians | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible 1 Thessalonians:5Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 About dates and times, my friends, we need not write to you,  Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἐχετε ὑμῖν γράφεσθαι,
2 for you know perfectly well that the Day of the Lord comes like a thief in the night.  αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἰδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὑτως ἐρχεται.
3 While they are talking of peace and security, all at once calamity is upon them, sudden as the pangs that come upon a woman with child; and there will be no escape.  ὁταν λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὀλεθρος ὡσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.
4 But you, my friends, are not in the dark, that the day should overtake you like a thief. [Some witnesses read: thieves.]  ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ,
5 You are all children of light, children of day. We do not belong to night or darkness,  πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους·
6 and we must not sleep like the rest, but keep awake and sober.  ἀρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.
7 Sleepers sleep at night, and drunkards are drunk at night,  οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν·
8 but we, who belong to daylight, must keep sober, armed with faith and love for coat of mail, and the hope of salvation for helmet. - put on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. 1Th.5.8 | Is.59.17 | Wis.5.18ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας·
9 For God has not destined us to the terrors of judgement, but to the full attainment of salvation through our Lord Jesus Christ.  ὁτι οὐκ ἐθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
10 He died for us so that we, awake or asleep, might live in company with him.  τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα εἰτε γρηγορῶμεν εἰτε καθεύδωμεν ἀμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.
11 Therefore hearten one another, fortify one another- as indeed you do.
 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἑνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε.
12 WE BEG YOU, BROTHERS, to acknowledge those who are working so hard among you, and in the Lord's fellowship are your leaders and counsellors. Final Exhortations and Greetings 1Th.5.12-28Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς,
13 Hold them in the highest possible esteem and affection for the work they do.
 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἐργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς.
14 You must live at peace among yourselves. And we would urge you, brothers, to admonish the careless, encourage the faint-hearted, support the weak, and to be very patient with them all.
 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας.
15 See to it that no one pays back wrong for wrong, but always aim at doing the best you can for each other and for all men.
 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε [καὶ] εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.
16 Be always joyful;  Πάντοτε χαίρετε,
17 pray continually;  ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,
18 give thanks whatever happens; for this is what God in Christ wills for you.
 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.
19 Do not stifle inspiration,  τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε,
20 and do not despise prophetic utterances,  προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε·
21 but bring them all to the test and then keep what is good in them  πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε,
22 and avoid the bad of whatever kind. [Or: ... utterances. Put everything to the test; keep hold of what is good and avoid every kind of evil.]  ἀπὸ παντὸς εἰδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.
23 May God himself, the God of peace, make you holy in every part, and keep you sound in spirit, soul, and body, without fault when our Lord Jesus Christ comes.  Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἀγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρη θείη.
24 He who calls you is to be trusted; he will do it.  πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.
25 Brothers, pray for us also.  Ἀδελφοί, προσεύχεσθε [καὶ] περὶ ἡμῶν.
26 Greet all our brothers with the kiss of peace.  Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἀγίῳ.
27 I adjure you by the Lord to have this letter read to the whole brotherhood.  Ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.
28 The grace of our Lord Jesus Christ be with you!  Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν.
    << | 1 Thessalonians: 5 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.