katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Philippians | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Philippians:4Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Therefore, my friends, beloved friends whom I long for, my joy, my crown, stand thus firm in the Lord, my beloved!
 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὑτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.
2 I beg Euodia, and I beg Syntyche, to agree together in the Lord's fellowship. Exhortations Php.4.2-9Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ.
3 Yes, and you too, my loyal comrade, I ask you to help these women, who shared my struggles in the cause of the Gospel, with Clement and my other fellow-workers, whose names are in the book of life.
 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἱτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν Βίβλῳ ζωῆς.
4 Farewell; I wish you all joy in the Lord. I will say it again: all joy be yours.
 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.
5 Let your magnanimity be manifest to all.
 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς.
6 The Lord is near; have no anxiety, but in everything make your requests known to God in prayer and petition with thanksgiving.  μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν.
7 Then the peace of God, which is beyond our utmost understanding, will keep guard over your hearts and your thoughts, in Christ Jesus.
 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
8 And now, my friends, all that is true, all that is noble, all that is just and pure, all that is lovable and gracious, whatever is excellent and admirable—fill all your thoughts with these things.  Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὁσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὁσα σεμνά, ὁσα δίκαια, ὁσα ἀγνά, ὁσα προσφιλῆ, ὁσα εὐφημα, εἰ τις ἀρετὴ καὶ εἰ τις ἐπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·
9 The lessons I taught you, the tradition I have passed on, all that you heard me say or saw me do, put into practice; and the God of peace will be with you.
 ἂ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἰδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἐσται μεθ' ὑμῶν.
10 IT IS A GREAT JOY to me, in the Lord, that after so long your care for me has now blossomed afresh. You did care about me before for that matter; it was opportunity that you lacked. Acknowledgment of the Philippians' Gift Php.4.10-20Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἠδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ' ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ.
11 Not that I am alluding to want, for I have learned to find resources in myself whatever my circumstances.  οὐχ ὅτι καθ' ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἐμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι.
12 I know what it is to be brought low, and I know what it is to have plenty. I have been very thoroughly initiated into the human lot with all its ups and downs—fullness and hunger, plenty and want.  οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.
13 I have strength for anything through him who gives me power.  πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με.
14 But it was kind of you to share the burden of my troubles.
 πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.
15 As you know yourselves, Philippians, in the early days of my mission, when I set out from Macedonia, you alone of all our congregations were that were my partners in payments and receipts;  Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μ όνοι·
16 for even at Thessalonica you contributed to my needs, not once but twice over.  ὁτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἀπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε.
17 Do not think I set my heart upon the gift; all I care for is the profit accruing to you.  οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν.
18 However, here I give you my receipt for everything—for more than everything; I am paid in full, now that I have received from Epaphroditus what you sent. It is a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God.  ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ' ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ.
19 And my God will supply all your wants out of the magnificence of his riches in Christ Jesus.  ὁ δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
20 To our God and Father be glory for endless ages!
Amen.

 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
21 Give my greetings, in the fellowship of Christ Jesus, to each one of God's people. The brothers who are now with me send their greetings to you, Final Greetings Php.4.21-23Ἀσπάσασθε πάντα ἀγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.
22 and so do all God's people here, particularly those who belong to the imperial establishment.  ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἀγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.
23 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit.  ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.
    << | Philippians: 4 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.