katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Philippians | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Philippians:1Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 FROM PAUL AND TIMOTHY,
servants of Christ Jesus,
to all those of God's people, incorporate in Christ Jesus, who live at Philippi, including their bishops and deacons.
Salutation Php.1.1-2 (Philippi) - spring 58ceΠαῦλος καὶ Τιμόθεος
δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἀγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις·
2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.  χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
3 I thank my God whenever I think of you; Paul's Prayer for the Philippians Php.1.3-11Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν,
4 and when I pray for you all, my prayers are always joyful,  πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος,
5 because of the part you have taken in the work of the Gospel from the first day until now.  ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἀχρι τοῦ νῦν,
6 Of one thing I am certain: the One who started the good work in you will bring it to completion by the Day of Christ Jesus.  πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἐργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἀχρι ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ·
7 It is indeed only right that I should feel like this about you all, because you hold me in such affection, and because, when I lie in prison or appear in the dock to vouch for the truth of the Gospel, you all share in the privilege that is mine. [Or: I am justified in taking this view about you all, because I hold you in closest union, as those who, when I lie ... of the Gospel, all share in the privilege that is mine.]  καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἐχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἐν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου ς υγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας.
8 God knows how I long for you all, with the deep yearning of Christ Jesus himself.  μάρτυς γάρ μου ὁ θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ.
9 And this is my prayer, that your love may grow ever richer and richer in knowledge and insight of every kind,  καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἐτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,
10 and may thus bring you the gift of true discrimination. [Or: may teach you by experience what things are most worth while.] Then on the Day of Christ you will be flawless and without blame,  εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ,
11 reaping the full harvest of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God.
 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἐπαινον θεοῦ.
12 Friends, I want you to understand that the work of the Gospel has been helped on, rather than hindered, by this business of mine. To Me to Live is Christ Php.1.12-30Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ' ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν,
13 My imprisonment in Christ's cause has become common knowledge to all at headquarters [Or: to all the imperial guard; Or: to all at the Residency (Greek: Praetorium).] here, and indeed among the public at large;  ὡστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὁλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν,
14 and it has given confidence to most of our fellow-Christians to speak the word of God fearlessly and with extraordinary courage.
 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν.
15 Some, indeed, proclaim Christ in a jealous and quarrelsome spirit; others proclaim him in true good-will, and these are moved by love for me;  Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἐριν, τινὲς δὲ καὶ δῖ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν·
16 they know that it is to defend the Gospel that I am where I am.  οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι,
17 But the others, moved by personal rivalry, present Christ from mixed motives, meaning to stir up fresh trouble for me as I lie in prison. [Or: meaning to make use of my imprisonment to stir up fresh trouble.]  οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἀγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου.
18 What does it matter? One way or another, in pretence or in sincerity, Christ is set forth, and for that I rejoice.
 τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἰτε προφάσει εἰτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι,
19 Yes, and rejoice I will, knowing well that the issue of it all will be my deliverance, because you are praying for me and the Spirit of Jesus Christ is given me for support. [Or: supplies me with all I need.]  οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
20 For, as I passionately hope, I shall have no cause to be ashamed, but shall speak so boldly that now as always the greatness of Christ will shine out clearly in my person, whether through my life or through my death.  κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ' ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἰτε διὰ ζωῆς εἰτ ε διὰ θανάτου.
21 For to me life is Christ, and death gain;  ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.
22 but what if my living on in the body may serve some good purpose? Which then am I to choose? I cannot tell.  εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἐργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω.
23 I am torn two ways: what I should like is to depart and be with Christ; that is better by far;  συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἐχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον·
24 but for your sake there is greater need for me to stay on in the body.  τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δῖ ὑμᾶς.
25 This indeed I know for certain: I shall stay, and stand by you all to help you forward and to add joy to your faith,  καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,
26 so that when I am with you again, your pride in me may be unbounded in Christ Jesus.
 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς.
27 Only, let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you for myself or hear about you from a distance, I may know that you are standing firm, one in spirit, one in mind, contending as one man for the gospel faith,  Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἰτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἰτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου,
28 meeting your opponents without so much as a tremor. This is a sure sign to them that their doom is sealed, but a sign of your salvation, and one afforded by God himself;  καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἡτις ἐστὶν αὐτοῖς ἐνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ·
29 for you have been granted the privilege not only of believing in Christ but also of suffering for him.  ὁτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν,
30 You and I are engaged in the same contest; you saw me in it once, and, as you hear, I am in it still.
 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἐχοντες οἷον εἰδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.
    | Philippians: 1 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.