katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Ephesians | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Ephesians:2Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 TIME WAS when you were dead in your sins and wickedness, From Death to Life Eph.2.1-10Καὶ ὑμᾶς ὀντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἀμαρτίαις ὑμῶν,
2 when you followed the evil ways of this present age, when you obeyed the commander of the spiritual powers of the air, the spirit now at work among God's rebel subjects.  ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἀρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·
3 We too were once of their number: we all lived our lives in sensuality, and obeyed the promptings of our own instincts and notions. In our natural condition we, like the rest, lay under the dreadful judgement of God.  ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἠμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί·
4 But God, rich in mercy, for the great love he bore us,  ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,
5 brought us to life with Christ even when we were dead in our sins; it is by his grace you are saved.  καὶ ὀντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ - χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι -
6 And in union with Christ Jesus he raised us up and enthroned us with him in the heavenly realms,  καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
7 so that he might display in the ages to come how immense are the resources of his grace, and how great his kindness to us in Christ Jesus.  ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
8 For it is by his grace you are saved, through trusting him; it is not your own doing. It is God's gift, not a reward for work done.  τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον·
9 There is nothing for anyone to boast of.  οὐκ ἐξ ἐργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.
10 For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to devote ourselves to the good deeds for which God has designed us.
 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἐργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.
11 Remember then your former condition: you, Gentiles as you are outwardly, [Or: by birth.] you, 'the uncircumcised' so called by those who are called 'the circumcised' (but only with reference to an outward rite) One in Christ Eph.2.11-22Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἐθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,
12 you were at that time separate from Christ, strangers to the community of Israel, outside God's covenants and the promise that goes with them. Your world was a world without hope and without God.  ὁτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἐχοντες καὶ ἀθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.
13 But now in union with Christ Jesus you who once were far off have been brought near through the shedding of Christ's blood.  νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἱματι τοῦ Χριστοῦ.
14 For he is himself our peace. Gentiles and Jews, he has made the two one, and in his own body of flesh and blood has broken down the enmity which stood like a dividing wall between them;  Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἐχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ,
15 for he annulled the law with its rules and regulations, so as to create out of the two a single new humanity in himself, thereby making peace.  τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὐτῷ εἰς ἑνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην,
16 This was his purpose, to reconcile the two in a single body to God through the cross, on which he killed the enmity. [Or: ... cross. Thus in his own person he put the enemy to death.]
 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἐχθραν ἐν αὐτῷ.
17 So he came and proclaimed the good news: peace to you who were far off, and peace to those who were near by; - And he came and preached peace to you who were far Eph.2.17 | Is.57.19 | Is.52.7 | Zch.9.10καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς·
18 for through him we both alike have access to the Father in the one Spirit.  ὁτι δῖ αὐτοῦ ἐχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα.
19 Thus you are no longer aliens in a foreign land, but fellow-citizens with God's people, members of God's household.  ἀρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἀγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ,
20 You are built upon the foundation laid by the apostles and prophets, and Christ Jesus himself is the foundation-stone. [Or: built upon the foundation of the apostles and prophets, and Christ Jesus himself is the keystone.]  ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὀντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ,
21 In him the whole building [Or: every structure.] is bonded together and grows into a holy temple in the Lord.  ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὐξει εἰς ναὸν ἀγιον ἐν κυρίῳ,
22 In him you too are being built with all the rest into a spiritual dwelling for God.
 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.
    << | Ephesians: 2 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.