katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Galatians | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Galatians:4Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 This is what I mean: so long as the heir is a minor, he is no better off than a slave, even though the whole estate is his;  Λέγω δέ, ἐφ' ὁσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὠν,
2 he is under guardians and trustees until the date fixed by his father.  ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἀχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.
3 And so it was with us. During our minority we were slaves to the elemental spirits of the universe, [Or: the elements of the natural world; Or: elementary ideas belonging to this world.]  οὑτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἠμεθα δεδουλωμένοι·
4 but when the term was completed, God sent his own Son, born of a woman, born under the law,  ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,
5 to purchase freedom for the subjects of the law, in order that we might attain the status of sons.
 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.
6 To prove that you are sons. God has sent into our hearts the Spirit of his Son, crying 'Abba! Father!'  ὁτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον, Αββα ὁ πατήρ.
7 You are therefore no longer a slave but a son, and if a son, then also by God's own act an heir.
 ὡστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ.
8 Formerly, when you did not acknowledge God, you were the slaves of beings which in their nature are no gods. [Or: were slaves to 'gods' which in reality do not exist.] Paul's Concern for the Galatians Ga.4.8-20Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς·
9 But now that you do acknowledge God?or rather, now that he has acknowledged you?how can you turn back to the mean and beggarly spirits of the elements? [See note of Gal.4.3.] Why do you propose to enter their service all over again?  νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἀνωθεν δουλεύειν θέλετὲ;
10 You keep special days and months and seasons and years.  ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς.
11 You make me fear that all the pains I spent on you may prove to be labour lost.
 φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.
12 PUT YOURSELVES in my place, my brothers, I beg you, for I have put myself in yours. It is not that you did me any wrong.  Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε·
13 As you know, it was bodily illness that originally [Or: formerly; Or: on the first of my two visits.] led to my bringing you the Gospel,  οἰδατε δὲ ὅτι δῖ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον,
14 and you resisted any temptation to show scorn or disgust at the state of my poor body; [Or: you showed neither scorn nor disgust at the trial my poor body was enduring.] you welcomed me as if I were an angel of God, as you might have welcomed Christ Jesus himself.  καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἀγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν.
15 Have you forgotten how happy you thought yourselves in having me with you? I can say this for you: you would have torn out your very eyes, and given them to me, had that been possible!  ποῦ οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι.
16 And have I now made myself your enemy by being honest with you?
 ὡστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;
17 The persons I have referred to are envious of you, but not with an honest envy: [Or: paying court to you, but with honest intentions.] what they really want is to bar the door to you so that you may come to envy [Or: pay court to.] them.  ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.
18 It is always a fine thing to deserve an honest envy [Or: to be honourably wooed.] ?always, and not only when I am present with you, dear children.  καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς,
19 For my children you are, and I am in travail with you over again until you take the shape of Christ.  τέκνα μου, οὓς πάλιν ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν·
20 I wish I could be with you now; then I could modify my tone; [Or: now, and could exchange words with you.] as it is, I am at my wits' end about you.
 ἠθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἀρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν.
21 TELL ME NOW, you who are so anxious to be under law, will you not listen to what the Law says? The Allegory of Hagar and Sarah Ga.4.21-5.1Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετὲ;
22 It is written there that Abraham had two sons, one by his slave and the other by his free-born wife.  γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἐσχεν, ἑνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἑνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.
23 The slave-woman's son was born in the course of nature, the free woman's through God's promise.  ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δῖ ἐπαγγελίας.
24 This is an allegory. The two women stand for two covenants. The one bearing children into slavery is the covenant that comes from Mount Sinai: that is Hagar.  ἀτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὀρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἡτις ἐστὶν Ἁγάρ.
25 Sinai is a mountain in Arabia and it represents the Jerusalem of today, for she and her children are in slavery.  τὸ δὲ Ἁγὰρ Σινᾶ ὀρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς.
26 But the heavenly Jerusalem is the free woman; she is our mother.  ἡ δὲ ἀνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἡτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν·
27 For Scripture says, 'Rejoice, O barren woman who never bore child; break into a shout of joy, you who never knew a mother's pangs; for the deserted wife shall have more children than she who lives with the husband.'
- Rejoice, O barren one who does not bear Ga.4.27 | Is.54.1γέγραπται γάρ,

Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα·
ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα·
ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

28 And you, my brothers, like Isaac, are children of God's promise.  ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ.
29 But just as in those days the natural-born son persecuted the spiritual son, so it is today.  ἀλλ' ὡσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ Πνεῦμα, οὑτως καὶ νῦν.
30 But what does Scripture say? 'Drive out the slave-woman and her son, for the son of the slave shall not share the inheritance with the free woman's son.' - Cast out the slave and her son Ga.4.30 | Gn.21.10ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.
31 You see, then, my brothers, we are no slave-woman's children; our mother is the free  διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.
    << | Galatians: 4 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.