katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Galatians | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Galatians:2Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Next, fourteen years later, I went again [Or: but only.] to Jerusalem with Barnabas, taking Titus with us. Paul Accepted by the Other Apostles Ga.2.1-10Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρναβᾶ, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·
2 I went up because it had been revealed by God that I should do so. I laid before them—but at a private interview with the men of repute—the gospel which I am accustomed to preach to the Gentiles, to make sure that the race I had run, and was running, should not be run in vain.  ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἐθνεσιν, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἐδραμον.
3 Yet even my companion Titus, Greek though he is, was not compelled to be circumcised.  ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἑλλην ὠν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι·
4 That course was urged only as a concession to certain [Or: The question was later raised because of certain ...] sham-Christians, interlopers who had stolen in to spy upon the liberty we enjoy in the fellowship of Christ Jesus.  διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἱτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἐχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν·
5 These men wanted to bring us into bondage, but not for one moment did I yield to their dictation; I was determined that the full truth of the Gospel should be maintained for you. [Or, following the reading of some witnesses: Yet even ... is, was under no absolute compulsion to be circumcized, but for the sake od certain ... of Christ Jesus, with the intention of bringing us into bondage, I yielded to their demand for the moment, to ensure that gospel truth should not be prevented from reaching you.]
 οἷς οὐδὲ πρὸς ὡραν εἰξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.
6 But as for the men of high reputation (not that their importance matters to me: God does not recognize these personal distinctions) these men of repute, I say, did not prolong the consultation, [Or: gave me no further instructions.]  ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι - ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον [ὁ] θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει - ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,
7 but on the contrary acknowledged that I had been entrusted with the Gospel for Gentiles as surely as Peter had been entrusted with the Gospel for Jews.  ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς,
8 For God whose action made Peter an apostle to the Jews, also made me an apostle to the Gentiles.
 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἐθνη,
9 Recognizing, then, the favour thus bestowed upon me, those reputed pillars of our society, James, Cephas, and John, accepted Barnabas and myself as partners, and shook hands upon it, agreeing that we should go to the Gentiles while they went to the Jews.  καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἐδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἐθνη, αὐτ οὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·
10 All they asked was that we should keep their poor in mind, which was the very thing I made [Or: had made; Or: have made.] it my business to do.
 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.
11 But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he was clearly in the wrong. Paul rebukes Peter at Antioch. Gal.2:11-14Ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.
12 For until certain persons [Some witnesses read: a certain person.] came from James he was taking his meals with gentile Christians; but when they [Some witnesses read: he.] came he drew back and began to hold aloof, because he was afraid of the advocates of circumcision.  πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.
13 The other Jewish Christians showed the same lack of principle; even Barnabas was carried away and played false like the rest.  καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ [καὶ] οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὡστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.
14 But when I saw that their conduct did not square with [Or: I saw that they were not making progress towards ...] the truth of the Gospel, I said to Cephas, before the whole congregation, 'If you, a Jew born and bred, live like a Gentile, and not like a Jew, how can you insist that Gentiles must live like Jews?'  ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἐμπροσθεν πάντων, Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἐθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν;
15 We ourselves are Jews by birth, not Gentiles and sinners. Jews, like Gentiles, are Saved by Faith Ga.2.15-21Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἀμαρτωλοί,
16 But we know that no man is ever justified by doing what the law demands, but only through faith in Christ Jesus; so we too have put our faith in Jesus Christ, in order that we might be justified through this faith, and not through deeds dictated by law; for by such deeds, Scripture says, no mortal man shall be justified.
- yet who know that a man is not justified by works of the law Ga.2.16 | Ps.143.2εἰδότες [δὲ] ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἐργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἐργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ.
17 If now, in seeking to be justified in Christ, we ourselves no less than the Gentiles turn out to be sinners against the law, [Or: no less than the Gentiles have accepted the position of sinners against the law.] does that mean that Christ is an is abettor of sin? No, never!  εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἀμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἀμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.
18 No, if I start building up again a system which I have pulled down, then it is that I show myself up as a transgressor of the law.  εἰ γὰρ ἂ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω.
19 For through the law I died to law—to live for God.  ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι·
20 I have been crucified with Christ: the life I now live is not my life, but the life which Christ lives in me; and my present bodily life is lived by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me.  ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.
21 I will not nullify the grace of God; if righteousness comes by law, then Christ died for nothing.
 οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἀρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.
    << | Galatians: 2 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.