katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Galatians | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Galatians:1Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 FROM PAUL,
AN APOSTLE, not by human appointment or human commission, but by commission from Jesus Christ and from God the Father who raised him from the dead.
Salutation Ga.1.1-5 (Galatia) - later 56ceΠαῦλος
ἀπόστολος,
οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων οὐδὲ δῖ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,
2 I and the group of friends now with me send greetings to the Christian congregations of Galatia.  καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί,
ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 Grace and peace to you from God the Father and our Lord Jesus Christ, [Some witnesses read: God our Father and the Lord Jesus Christ.]  χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,
4 who sacrificed himself for our sins, to rescue us out of this present age of wickedness, as our God and Father willed:  τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν ὁπως, ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,
5 to whom be glory for ever and ever. Amen.  ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
6 I am astonished to find you turning so quickly away from him who called you by grace, [Some witnesses read: from Christ who called you by grace; Or: from him who called you by grace of Christ.] and following a different gospel. There is No Other Gospel Ga.1.6-10Θαυμάζω ὅτι οὑτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι [Χριστοῦ] εἰς ἑτερον εὐαγγέλιον,
7 Not that it is in fact another gospel, only there are persons who unsettle your minds by trying to distort the gospel of Christ.  ὃ οὐκ ἐστιν ἀλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.
8 But if anyone, if we ourselves or an angel from heaven, should preach a gospel at variance with the gospel we preached to you, he shall be held outcast.  ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἀγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται [ὑμῖν] παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἐστω.
9 I now repeat what I have said before: if anyone preaches a gospel at variance with the gospel which you received, let him be outcast!
 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἀρτι πάλιν λέγω, εἰ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἐστω.
10 Does my language now sound as if I were canvassing for men's support? Whose support do I want but God's alone? Do you think I am currying favour with men? If I still sought men's favour, I should be no servant of Christ.
 Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἐτι ἀνθρώποις ἠρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἠμην.
11 I must make it clear to you, my friends, that the gospel you heard me preach is no human invention. How Paul Became an Apostle Ga.1.11-24Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἐστιν κατὰ ἄνθρωπον·
12 I did not take it over from any man; no man taught it me; I received it through a revelation of Jesus Christ.
 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὐτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δῖ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.
13 You have heard what my manner of life was when I was still a practising Jew: how savagely I persecuted the church of God, and tried to destroy it;  Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,
14 and how in the practice of our national religion I was outstripping many of my Jewish contemporaries in my boundless devotion to the traditions of my ancestors.  καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.
15 But then in his good pleasure God, who had set me apart from birth and called me through his grace, chose  ὅτε δὲ εὐδόκησεν [ὁ θεὸς] ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ
16 to reveal his Son to me and through me, in order that I might proclaim him among the Gentiles. When that happened, without consulting any human being,  ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἐθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἱματι,
17 without going up to Jerusalem to see those who were apostles before me, I went off at once to Arabia, and afterwards returned to Damascus.
 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.
18 Three years later I did go up to Jerusalem to get to know Cephas. I stayed with him for a fortnight,  Ἔπειτα μετὰ ἐτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·
19 without seeing any other of the apostles, except [Or: but only.] James the Lord's brother.  ἑτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.
20 What I write is plain truth; before God I am not lying.  ἂ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.
21 Next I went to the regions of Syria and Cilicia,  ἐπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.
22 and remained unknown by sight [Or: unknown personally.] to Christ's congregations in Judaea.  ἠμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ,
23 They only heard it said, 'Our former persecutor is preaching the good news of the faith which once he tried to destroy';  μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἡν ποτε ἐπόρθει,
24 and they praised God for me.
 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν.
    | Galatians: 1 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.