katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Romans | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Romans:9Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 I AM SPEAKING the truth as a Christian, and my own conscience, enlightened by the Holy Spirit, assures me it is no lie: God's Election of Israel Ro.9.1-18Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἀγίῳ,
2 in my heart there is great grief and unceasing sorrow.  ὁτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου.
3 For I could even pray to be outcast from Christ myself for the sake of my brothers, my natural kinsfolk.  ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,
4 They are Israelites: they were made God's sons, theirs is the splendour of the divine presence, theirs the covenants, the law, the temple worship, and the promises.  οἱτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
5 Theirs are the patriarchs, and from them, in natural descent, sprang the Messiah. [Greek: Christ.] May God, supreme above all, be blessed for ever! Amen. [Or: sprang the Messiah, supreme above all, God blessed for ever; Or: sprang the Messiah, who is supreme above all. Blessed be God for ever!]
 ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα· ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.
6 It is impossible that the word of God should have proved false. For not all descendants of Israel are truly Israel, nor,  Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ·
7 because they are Abraham's offspring, are they all his true children; [Or: all children of God.] but, in the words of Scripture, 'Through the line of Isaac your posterity shall be traced.' [Or: God's call shall be for your descendants in the line of Isaac.] - Through Isaac shall your descendants be named Ro.9.7 | Gn.21.12οὐδ' ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ', Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα.
8 That is to say, it is not those born in the course of nature who are children of God; it is the children born through God's promise who are reckoned as Abraham's descendants.  τοῦτ' ἐστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα·
9 For the promise runs: 'At the time fixed I will come, and Sarah shall have a son.'
- About this time I will return and Sarah shall have a son Ro.9.9 | Gn.18.10-14ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος, Kατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός.
10 But that is not all, for Rebekah's children had one and the same father, our ancestor Isaac;  οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἐχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν·
11 and yet, in order that God's selective purpose might stand, based not upon men's deeds but upon the call of God,  μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ' ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ,
12 she was told, even before they were born, when they had as yet done nothing, good or ill, 'The elder shall be servant to the younger'; - The elder will serve the younger Ro.9.12 | Gn.25.23οὐκ ἐξ ἐργων ἀλλ' ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι Ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσον·
13 and that accords with the text of Scripture, 'Jacob I loved and Esau I hated.'
- Jacob I loved, but Esau I hated Ro.9.13 | Mal.1.2-3καθὼς γέγραπται,

Tὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα,
τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα.

14 What shall we say to that? Is God to be charged with injustice? By no means.  Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ; μὴ γένοιτο·
15 For he says to Moses, 'Where I show mercy, I will show mercy, and where I pity, I will pity.' - I will have mercy on whom I have mercy Ro.9.15 | Ex.33.19τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει,

Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ,
καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.

16 Thus it does not depend on man's will or effort, but on God's mercy.  ἀρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.
17 For Scripture says to Pharaoh, 'I have raised you up for this very purpose, to exhibit my power in my dealings with you, and to spread my fame over all the world.' - I have raised you up for the very purpose Ro.9.17 | Ex.9.16λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
18 Thus he not only shows mercy as he chooses, but also makes men stubborn as he chooses.
 ἀρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.
19 You will say, 'Then why does God blame a man? For who can resist his will?' God's Wrath and Mercy Ro.9.19-29Ἐρεῖς μοι οὖν, Τί [οὖν] ἐτι μέμφεταὶ τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν;
20 Who are you, sir, to answer God back? Can the pot speak to the potter and say, 'Why did you make me like this?'? - Will what is molded say to its molder Ro.9.20 | Is.29.16 | Is.45.9ὦ ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, Τί με ἐποίησας οὑτως;
21 Surely the potter can do what he likes with the clay. Is he not free to make out of the same lump two vessels, one to be treasured, the other for common use?
- Has the potter no right over the clay Ro.9.21 | Jr.18.6ἢ οὐκ ἐχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν;
22 But what if God, desiring to exhibit [Or: although he had the will to exhibit ...] his retribution at work and to make his power known, tolerated very patiently those vessels which were objects of retribution due for destruction,  εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἠνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν,
23 and did so in order to make known the full wealth of his splendour upon vessels which were objects of mercy, and which from the first had been prepared for this splendour?
 καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἂ προητοίμασεν εἰς δόξαν,
24 Such vessels are we, whom he has called from among Gentiles as well as Jews,  οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν;
25 as it says in the Book of Hosea: 'Those who were not my people I will call My People, and the unloved nation I will call My Beloved. - Those who were not my people Ro.9.25 | Hs.2.23ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει,

Kαλέσω τὸν οὐ λαόν μου
λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην·

26 For in the very place where they were told "you are no people of mine", they shall be called Sons of the living God.' - You are not my people Ro.9.26 | Hs.1.10καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς,
ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.
27 But Isaiah makes this proclamation about Israel: 'Though the Israelites be countless as the sands of the sea, only a remnant that shall be saved; - only a remnant of them will be saved Ro.9.27-28 | Is.10.22-23Ἠσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται·
28 for the Lord's sentence on the land will be summary and final';  λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.
29 as also he said previously, 'If the Lord of Hosts had not left us the mere germ of a nation, we should have become like Sodom, and no better than Gomorrah.'
- If the Lord of hosts had not left us children Ro.9.29 | Is.1.9καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαΐας,


Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα,
ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν
καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.

30 Then what are we to say? That Gentiles, who made no effort after righteousness, nevertheless achieved it, a righteousness based on faith; Israel and the Gospel Ro.9.30-10.4Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἐθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως·
31 whereas Israel made great efforts after a law of righteousness, but never attained to it.  Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἐφθασεν.
32 Why was this? Because their efforts were not based on faith, but (as they supposed) on deeds. They stumbled over the 'stone'  διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ' ὡς ἐξ ἐργων· προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,
33 mentioned in Scripture: 'Here I lay in Zion a stone to trip over, a rock to stumble against; but he who has faith in him will not be put to shame.'

- Behold, I am laying in Zion a stone Ro.9.33 | Is.28.16καθὼς γέγραπται,

Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου,
καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

    << | Romans: 9 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.