katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Romans | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Romans:16Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 I COMMEND TO YOU PHOEBE, a fellow-Christian who holds office in the congregation at Cenchreae.
Personal Greetings Ro.16.1-24Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,
2 Give her, in the fellowship of Christ, a welcome worthy of God's people, and stand by her in any business in which she may need your help, for she has herself been a good friend to many, including myself.
 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἀγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.
3 Give my greetings to Prisca and Aquila, my fellow-workers in Jesus Christ.  Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
4 They risked their necks to save my life, and not I alone but all the gentile congregations are grateful to them.  οἱτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν,
5 Greet also the congregation at their house.

Give my greetings to my dear friend Epaenetus, the first convert to Christ in Asia,

 καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὁς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν.
6 and to Mary, who toiled hard for you.
 ἀσπάσασθε Μαρίαν, ἡτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς.
7 Greet Andronicus and Junias [Or: Junia; Some witnesses read: Julia, or Julias.] my fellow-countrymen and comrades in captivity. They are eminent among the apostles, and they were Christians before I was.
 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἱτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ.
8 Greetings to Ampliatus, my dear friend in the fellowship of the Lord,  ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.
9 to Urban my comrade in Christ, and to my dear Stachys.  ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.
10 My greetings to Apelles, well proved in Christ's service, to the household of Aristobulus,  ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου.
11 and my countryman Herodion, and to those of the household of Narcissus who are in the Lord's fellowship.  ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὀντας ἐν κυρίῳ.
12 Greet Tryphaena and Tryphosa, who toil in the Lord's service, and dear Persis who has toiled in his service so long.  ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἡτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.
13 Give my greetings to Rufus, an outstanding follower of the Lord, and to his mother, whom I call mother too.  ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.
14 Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and all friends in their company.  ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατροβᾶν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.
15 Greet Philologus and Julia, [Or: Julias; Some witnesses read: Junia, or Junias.] Nereus and his sister, and Olympas, and all God's people associated with them.  ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἀγίους.
16 Greet one another with the kiss of peace. All Christ's congregations send you their greetings.  Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.
17 I implore you, my friends, keep your eye on those who stir up quarrels and lead others astray, contrary to the teaching you received.  Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ' αὐτῶν·
18 Avoid them, for such people are servants not of Christ our Lord but of their own appetites, and they seduce the minds of innocent people with smooth and specious words.  οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.
19 The fame of your obedience has spread everywhere. This makes me happy about you; yet I should wish you to be experts in goodness but simpletons in evil;  ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ' ὑμῖν οὖν χαίρω, θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.
20 and the God of peace will soon crush Satan beneath your feet. The grace of our Lord Jesus be with you! [The words: The grace ... with you are omitted at this point in some witnesses; In some, these or similar words are given as verse 24, and in some others after verse 27 (see note on verse 23).]
 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ' ὑμῶν.
21 Greetings to you from my colleague Timothy, and from Lucius, Jason, and Sosipater my fellow-countrymen.  Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
22 (I Tertius, who took this letter down, add my Christian greetings.)  ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.
23 Greetings also from Gaius, my host and host of the whole congregation, and from Erastus, treasurer of this city, and our brother Quartus.  ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ὁλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.
24 [Some manuscripts here add: The grace of our Lord Jesus Christ be with you all! (omitting the similar words in verse 20.)  [ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ἡμῶν. ἀμῶν.]
25 TO HIM who has power to make your standing sure, according to the Gospel I brought you and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of that divine secret kept in silence for long ages Doxology Ro.16.25-27Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου
26 but now disclosed, and through prophetic scriptures by eternal God's command made known to all nations, to bring them to faith and obedience?  φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ' ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἐθνη γνωρισθέντος,
27 to God who alone is wise, through Jesus Christ, [Some witnesses insert: to whom.] be glory for endless ages! Amen. [Here some witnesses add: The grace of our Lord Jesus Christ be with you!] [Some witnesses place verse 25-27 at the end of chapter 14, one other places them at the end of chapter 15, and others omit them altogether.]  μόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ [ᾧ] ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.
    << | Romans: 16 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.