katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Romans | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Romans:15Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Those of us who have a robust conscience must accept as our own burden the tender scruples of weaker men, and not consider ourselves. Please Your Fellow Men, Not Yourself Ro.15.1-6Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.
2 Each of us must consider his neighbour and think what is for his good and will build up the common life.  ἑκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν·
3 For Christ too did not consider himself, but might have said, in the words of Scripture, 'The reproaches of those who reproached thee fell upon me.' - The reproaches of those who reproached thee fell on me Ro.15.3 | Ps.69.9καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἠρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Oἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ' ἐμέ.
4 For all the ancient scriptures were written for our own instruction, in order that through the encouragement they give us we may maintain our hope with fortitude.  ὁσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἐχωμεν.
5 And may God, the source of all fortitude and all encouragement, grant that you may agree with one another after the manner of Christ Jesus,  ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν,
6 so that with one mind and one voice you may praise the God and Father of our Lord Jesus Christ.
 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
7 In a word, accept one another as Christ accepted us, to the glory of God. The Gospel for Jews and Gentiles Alike Ro.15.7-13Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς, εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ.
8 I mean that Christ became a servant of the Jewish people to maintain the truth of God by making good his promises to the patriarchs,  λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,
9 and at the same time to give the Gentiles cause to glorify God for his mercy. As Scripture says, 'Therefore I will praise thee among the Gentiles and sing hymns to thy name'; - Therefore I will praise thee Ro.15.9 | Ps.18.49 | 2Sm.22.50τὰ δὲ ἐθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν· καθὼς γέγραπται,

Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν,
καὶ τῷ ὀνοματί σου ψαλῶ.

10 and again, 'Gentiles, make merry together with his own people'; - Rejoice, O Gentiles, with his people Ro.15.10 | Dt.32.43καὶ πάλιν λέγει,

Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

11 and yet again, 'All Gentiles, praise the Lord; let all peoples praise him.' - Praise the Lord, all Gentiles Ro.15.11 | Ps.117.1καὶ πάλιν,

Αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον,
καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.

12 Once again, Isaiah says, 'There shall be the Scion of Jesse, the one raised up to govern the Gentiles; on him the Gentiles shall set their hope.' - The root of Jesse shall come Ro.15.12 | Is.11.10καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει,

Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ ἰεσσαί,
καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν:
ἐπ' αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

13 And may the God of hope fill you with all joy and peace by your faith in him, until, by the power of the Holy Spirit, you overflow with hope.
 ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἀγίου.
14 MY FRIENDS, I have no doubt in my own mind that you yourselves are quite full of goodness and equipped with knowledge of every kind, well able to give advice to one another; Paul's Missionary Commission Ro.15.14-21Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης [τῆς] γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν.
15 nevertheless I have written to refresh your memory, and written somewhat boldly at times, in virtue of the gift I have from God.  τολμηρότερον δὲ ἐγραψα ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνῄσκων ὑμᾶς διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ
16 His grace has made me a minister of Christ Jesus to the Gentiles; my priestly service is the preaching of the gospel of God, and it falls to me to offer the Gentiles to him as [Or: ... of God, so that the worship which the Gentiles offer may be ...] an acceptable sacrifice, consecrated by the Holy Spirit.
 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἐθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἀγίῳ.
17 Thus in the fellowship of Christ Jesus I have ground for pride in the service of God.  ἐχω οὖν [τὴν] καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν·
18 I will venture is to speak of those things alone in which I have been Christ's instrument to bring the Gentiles into his allegiance, by word and deed,  οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δῖ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἐργῳ,
19 by the force of miraculous signs and by the power of the Holy Spirit. As a result I have completed the preaching of the gospel of Christ from Jerusalem as far round as Illyricum.  ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος [θεοῦ]· ὡστε με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ,
20 It is my ambition to bring the gospel to places where the very name of Christ has not been heard, for I do not want to build on another man's foundation;  οὑτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὁπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ,
21 but, as Scripture says,
    'They who had no news of him shall see,
    and they who never heard of him shall understand.'
- They shall see who have never been told of him Ro.15.21 | Is.52.15ἀλλὰ καθὼς γέγραπται,

Oἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται,
καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν.

22 That is why I have been prevented all this time from coming to you. Paul's Plan to Visit Rome Ro.15.22-33Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς·
23 But now I have no further scope in these parts, and I have been longing for many years to visit you on my way to Spain;  νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἐχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἐχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν,
24 for I hope to see you as I travel through, and to be sent there with your support after having enjoyed your company for a while.  ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν· ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ -
25 But at the moment I am on my way to Jerusalem, on an errand to God's people there.  νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἀγίοις.
26 For Macedonia and Achaia have resolved to raise a common fund for the benefit of the poor among God's people at Jerusalem.  εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἀγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ.
27 They have resolved to do so, and indeed they are under an obligation to them. For if the Jewish Christians shared their spiritual treasures with the Gentiles, the Gentiles have a clear duty to contribute to their material needs.  εὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἐθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς.
28 So when I have finished this business and delivered the proceeds under my own seal, I shall set out for Spain by way of your city,  τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δῖ ὑμῶν εἰς Σπανίαν·
29 and I am sure that when I arrive I shall come to you with a full measure of the blessing of Christ.
 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι.
30 I implore you by our Lord Jesus Christ and by the love that the Spirit inspires, be my allies in the fight;  Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς [, ἀδελφοί,] διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν,
31 pray to God for me that I may be saved from unbelievers in Judaea and that my errand to Jerusalem may find acceptance with God's people,  ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἡ διακονία μου ἡ εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος τοῖς ἀγίοις γένηται,
32 so that by his will I may come to you in a happy frame of mind and enjoy a time of rest with you.  ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος θεοῦ συναναπαύσωμαι ὑμῖν.
33 The God of peace be with you all. Amen. [Some witnesses place Rom.16.25-27 after this verse.]

 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.
    << | Romans: 15 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.