katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Romans | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Romans:11Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 I ASK THEN, has God rejected his people? I cannot believe it! I am an Israelite myself, of the stock of Abraham, of the tribe of Benjamin. The Remnant of Israel Ro.11.1-10Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμείν.
2 No! God has not rejected the people which he acknowledged of old as his own. You know (do you not?) what Scripture says in the story of Elijah—how Elijah pleads with God against Israel: - God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know what the scripture says of Eli Ro.11.2 | Ps.94.14οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἰδατε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ,
3 'Lord, they have killed thy prophets, they have torn down thine altars, and I alone am left, and they are seeking my life.' -  Ro.11.3 | 1Kgs.19.10-14Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου.
4 But what does the divine voice say to him? 'I have left myself seven thousand men who have not knelt to Baal.' - But what is God's reply to him?  Ro.11.4 | 1Kgs.19.18ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Kατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.
5 In just the same way at the present time a 'remnant' has come into being, selected by the grace of God.  οὑτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ' ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν·
6 But if it is by grace, then it does not rest on deeds done, or grace would cease to be grace.
 εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἐργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.
7 What follows? What Israel sought, Israel has not achieved, but the selected few have achieved it. The rest were made blind to the truth,  τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,
8 exactly as it stands written: 'God brought upon them a numbness of spirit; he gave them blind eyes and deaf ears, and so it is still.' - eyes that should not see and ears that should not hear Ro.11.8 | Dt.29.4 | Is.29.10καθὼς γέγραπται,

Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως,
ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν
καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν,
ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

9 Similarly David says:
    'May their table be a snare and a trap,
    both stumbling-block and retribution!
- Let their table become a snare and a trap Ro.11.9-10 | Ps.69.22-23 | Ps.35.8καὶ Δαυὶδ λέγει,

Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν
καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς,

10 May their eyes be darkened so that they lose their sight!
Bow down their backs unceasingly!'
 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν,
καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.
11 I now ask, did their failure mean complete downfall? Far from it! Because they offended, salvation has come to the Gentiles, to stir Israel to emulation. The Salvation of the Gentiles Ro.11.11-24Λέγω οὖν, μὴ ἐπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἐθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.
12 But if their offence means the enrichment of the world, and if their falling-off means the enrichment of the Gentiles, how much more their coming to full strength!
 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἡττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν.
13 But I have something to say to you Gentiles. I am a missionary to the Gentiles, and as such I give all honour to that ministry  Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἐθνεσιν. ἐφ' ὁσον μὲν οὖν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω,
14 when I try to stir emulation in the men of my own race, and so to save some of them.  εἰ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν.
15 For if their rejection has meant the reconciliation of the world, what will their acceptance mean?  εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;
16 Nothing less than life from the dead! If the first portion of dough is consecrated, so is the whole lump.  εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἀγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἀγία, καὶ οἱ κλάδοι.
17 If the root is consecrated, so are the branches. But if some of the branches have been lopped off, and you, a wild olive, have been grafted in among them, and have come to share the same root and sap as the olive, do not make yourself superior to the branches.  Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου,
18 If you do so, remember that it is not you who sustain the root: the root sustains you.
 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ.
19 You will say, 'Branches were lopped off so that I might be grafted in.'  ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.
20 Very well: they were lopped off for lack of faith, and by faith you hold your place. Put away your pride, and be on your guard;  καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἑστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ·
21 for if God did not spare the native branches, no more will he spare you.  εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, [μή πως] οὐδὲ σοῦ φείσεται.
22 Observe the kindness and the severity of God—severity to those who fell away, divine kindness to you, if only you remain within its scope; otherwise you too will be cut off,  ἰδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ.
23 whereas they, if they do not continue faithless, will be grafted in; for it is in God's power to graft them in again.  κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.
24 For if you were cut from your native wild olive and against all nature grafted into the cultivated olive, how much more readily will they, the natural olive-branches, be grafted into their native stock!
 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.
25 For there is a deep truth here, my brothers, of which I want you to take account, so that you may not be complacent about your own discernment: this partial blindness has come upon Israel only until the Gentiles have been admitted in full strength; The Restoration of Israel Ro.11.25-36Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε [παρ'] ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἀχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν ε ἰσέλθῃ,
26 when that has happened, the whole of Israel will be saved, in agreement with the text of Scripture:
    'From Zion shall come the Deliverer;
    he shall remove wickedness from Jacob.
- The Deliverer will come from Zion Ro.11.26 | Is.59.20-21 | Ps.14.7καὶ οὑτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται,

Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος,
ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ·

27 And this is the covenant I will grant them,
when I take away their sins.'
- and this will be my covenant with them when I take away their sins. Ro.11.27 | Is.27.9 | Jr.31.33καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ' ἐμοῦ διαθήκη,
ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
28 In the spreading of the Gospel they are treated as God's enemies for your sake; but God's choice stands, and they are his friends for the sake of the patriarchs.  κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δῖ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας·
29 For the gracious gifts of God and his calling are irrevocable.  ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ.
30 Just as formerly you were disobedient to God, but now have received mercy in the time of their disobedience, so now,  ὡσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ,
31 when you receive mercy, they have proved disobedient, but only in order that they too may receive mercy.  οὑτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ [νῦν] ἐλεηθῶσιν·
32 For in making all mankind prisoners to disobedience. God's purpose was to show mercy to all mankind.
 συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.
33 O depth of wealth, wisdom, and knowledge in God! How unsearchable his judgements, how untraceable his ways!  Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.
34 Who knows the mind of the Lord? Who has been his counsellor? - For who has known the mind of the Lord Ro.11.34 | Is.40.13 | Jb.15.8 | Is.23.18Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου;
ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;
35 Who has ever made a gift to him, to receive a gift in return? - who has given a gift to him that he might be repaid? Ro.11.35 | Jb.41.11ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ,
καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ;
36 Source, Guide, and Goal of all that is-to him be glory for ever! Amen.

 ὁτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δῖ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
    << | Romans: 11 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.