katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:9Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 MEANWHILE SAUL was still breathing murderous threats against the disciples of the Lord. He went to the High Priest The Conversion of Saul Ac.9.1-19 (Damascus Road) - | Ac.22.6-16 | Ac.26.12-18Ὁ δὲ Σαῦλος, ἐτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ
2 and applied for letters to the synagogues at Damascus authorizing him to arrest anyone he found, men or women, who followed the new way, and bring them to Jerusalem.  ᾐτήσατο παρ' αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὁπως ἐάν τινας εὑρῃ τῆς ὁδοῦ ὀντας, ἀνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ.
3 While he was still on the road and nearing Damascus, suddenly a light flashed from the sky all around him.  ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
4 He fell to the ground and heard a voice saying, 'Saul, Saul, why do you persecute me?'  καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἠκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;
5 'Tell me. Lord,' he said, 'who you are.' The voice answered, 'I am Jesus, whom you are persecuting.  εἶπεν δέ, Τίς εἶ, Κύριὲ ὁ δέ, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·
6 But get up and go into the city, and you will be told what you have to do.'  ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἰσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι ὁ τί σε δεῖ ποιεῖν.
7 Meanwhile the men who were travelling with him stood speechless; they heard the voice but could see no one.  οἱ δὲ ἀνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.
8 Saul got up from the ground, but when he opened his eyes he could not see, so they led him by the hand and brought him into Damascus.  ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἐβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.
9 He was blind for three days, and took no food or drink.
 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἐφαγεν οὐδὲ ἐπιεν.
10 There was a disciple in Damascus named Ananias. He had a vision in which he heard the voice of the Lord: 'Ananias!' 'Here I am. Lord', he answered.  Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἀνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ κύριος, Ἀνανία. ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.
11 The Lord said to him, 'Go at once to Straight Street, to the house of Judas, and ask for a man from Tarsus named Saul.  ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,
12 You will find him at prayer; he has had a vision of a man named Ananias coming in and laying his hands on him to restore his sight.'  καὶ εἶδεν ἀνδρα [ἐν ὁράματι] Ἀνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ [τὰς] χεῖρας ὁπως ἀναβλέψῃ.
13 Ananias answered, 'Lord, I have often heard about this man and all the harm he has done to thy people in Jerusalem.  ἀπεκρίθη δὲ Ἀνανίας, Κύριε, ἠκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὁσα κακὰ τοῖς ἀγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ·
14 And here he is with authority from the chief priests to arrest all who invoke thy name.'  καὶ ὧδε ἐχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὀνομά σου.
15 But the Lord said to him, 'You must go, for this man is my chosen instrument to bring my name before the nations and their kings, and before the people of Israel.  εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὀνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ·
16 I myself will show him all that he must go through for my name's sake.'
 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὁσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν.
17 So Ananias went. He entered the house, laid his hands on him and said, 'Saul, my brother, the Lord Jesus, who appeared to you on your way here, has sent me to you so that you may recover your sight, and be filled with the Holy Spirit.'  Ἀπῆλθεν δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἠρχου, ὁπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.
18 And immediately it seemed that scales fell from his eyes, and he regained his sight.  καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,
19 Thereupon he was baptized, and afterwards he took food and his strength returned.

He stayed some time with the disciples in Damascus.

Saul Preaches at Damascus Ac.9.19-22 (Damascus, Syria) - καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. Ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς,
20 Soon he was proclaiming Jesus publicly in the synagogues: 'This', he said, 'is the Son of God.'  καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
21 All who heard were astounded. 'Is not this the man', they said, 'who was in Jerusalem trying to destroy those who invoke this name? Did he not come here for the sole purpose of arresting them and taking them to the chief priests?'  ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἐλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας εἰς Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὀνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους α ὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;
22 But Saul grew more and more forceful, and silenced the Jews of Damascus with his cogent proofs that Jesus was the Messiah.
 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν [τοὺς] Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός.
23 As the days mounted up, the Jews hatched a plot against his life; Saul Escapes from the Jews Ac.9.23-25 (Damascus, Syria) - Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν·
24 but their plans became known to Saul. They kept watch on the city gates day and night so that they might murder him;  ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὁπως αὐτὸν ἀνέλωσιν·
25 but his converts took him one night and let him down by the wall, lowering him in a basket.
 λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.
26 When he reached Jerusalem he tried to join the body of disciples there; but they were all afraid of him, because they did not believe that he was really a convert. Saul at Jerusalem Ac.9.26-31 (Jerusalem) - Παραγενόμενος δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς· καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής.
27 Barnabas, however, took him by the hand and introduced him to the apostles. He described to them how Saul had seen the Lord on his journey, and heard his voice, and how he had spoken out boldly in the name of Jesus at Damascus.  Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἠγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.
28 Saul now stayed with them, moving about freely in Jerusalem.  καὶ ἦν μετ' αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς Ἰερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου,
29 He spoke out boldly and openly in the name of the Lord, talking and debating with the Greek-speaking Jews. [Literally: the Hellenists.]  ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς· οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν.
30 But they planned to murder him, and when the brethren learned of this they escorted him to Caesarea and saw him off to Tarsus.
 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.
31 MEANWHILE THE CHURCH, throughout Judaea, Galilee, and Samaria, was left in peace to build up its strength. In the fear of the Lord, upheld by the Holy Spirit, it held on its way and grew in numbers.
 Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ' ὁλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην, οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἀγίου πνεύ ματος ἐπληθύνετο.
32 Peter was making a general tour, in the course of which he went down to visit God's people at Lydda. The Healing of Aeneas Ac.9.32-35 (Lydda) - Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἀγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδα.
33 There he found a man named Aeneas who had been bed-ridden with paralysis for eight years.  εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου, ὃς ἦν παραλελυμένος.
34 Peter said to him, 'Aeneas, Jesus Christ cures you; get up and make your bed', and immediately he stood up.  καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη.
35 All who lived in Lydda and Sharon saw him; and they turned to the Lord.
 καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα, οἱτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον.
36 In Joppa there was a disciple named Tabitha (in Greek, Dorcas, meaning a gazelle), who filled her days with acts of kindness and charity. Dorcas Restored to Life Ac.9.36-43 (Joppa) - Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὑτη ἦν πλήρης ἐργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει.
37 At that time she fell ill and died; and they washed her body and laid it in a room upstairs.  ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ ἐθηκαν [αὐτὴν] ἐν ὑπερῴῳ.
38 As Lydda was near Joppa, the disciples, who had heard that Peter was there, sent two men to him with the urgent request, 'Please come over to us without delay.'  ἐγγὺς δὲ οὐσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἀνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἑως ἡμῶν.
39 Peter thereupon went off with them. When he arrived they took him upstairs to the room, where all the widows came and stood round him in tears, showing him the shirts and coats that Dorcas used to make while she was with them.  ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὁσα ἐπο ίει μετ' αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς.
40 Peter sent them all outside, and knelt down and prayed. Then, turning towards the body, he said, 'Get up, Tabitha.' She opened her eyes, saw Peter, and sat up.  ἐκβαλὼν δὲ ἐξω πάντας ὁ Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἠνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν.
41 He gave her his hand and helped her to her feet. Then he called the members of the congregation and the widows and showed her to them alive.  δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἀγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν.
42 The news spread all over Joppa, and many came to believe in the Lord.  γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ' ὁλης [τῆς] Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον.
43 Peter stayed on in Joppa for some time with one Simon, a tanner.
 Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱΚανὰς μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ.
    << | Acts: 9 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.