katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:8Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 And Saul was among those who approved of his murder.

THIS WAS THE BEGINNING of a time of violent persecution for the church in Jerusalem; and all except the apostles were scattered over the country districts of Judaea and Samaria.

Saul Persecutes the Church Ac.8.1-3Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ.

Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις· πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων.

2 Stephen was given burial by certain devout men, who made a great lamentation for him.  συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἀνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτῷ.
3 Saul, meanwhile, was harrying the church; he entered house after house, seizing men and women, and sending them to prison.
 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἰκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἀνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν.
4 As for those who had been scattered, they went through the country preaching the Word. The Gospel Preached in Samaria Ac.8.4-25 (Samaria) - Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον.
5 Philip came down to a city in Samaria and began proclaiming the Messiah to them.  Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς [τὴν] πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν.
6 The crowds, to a man, listened eagerly to what Philip said, when they heard him and saw the miracles that he performed.  προσεῖχον δὲ οἱ ὀχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἂ ἐποίει·
7 For in many cases of possession the unclean spirits came out with a loud outcry; and many paralysed and crippled folk were cured;  πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν·
8 and there was great joy in that city.
 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.
9 A man named Simon had been in the city for some time, and had swept the Samaritans off their feet with his magical arts, claiming to be someone great.  Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστάνων τὸ ἐθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν,
10 All of them, high and low, listened eagerly to him. 'This man', they said, 'is that power of God which is called "The Great Power".'  ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἑως μεγάλου λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη Μεγάλη.
11 They listened because they had for so long been carried away by his magic.  προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς.
12 But when they came to believe Philip with his good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, men and women alike.  ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἀνδρες τε καὶ γυναῖκες.
13 Even Simon himself believed, and was baptized, and thereupon was constantly in Philip's company. He was carried away when he saw the powerful signs and miracles that were taking place.
 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐξίστατο.
14 The apostles in Jerusalem now heard that Samaria had accepted the word of God. They sent off Peter and John,  Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην,
15 who went down there and prayed for the converts, asking that they might receive the Holy Spirit.  οἱτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὁπως λάβωσιν Πνεῦμα ἀγιον·
16 For until then the Spirit had not come upon any of them. They had been baptized into the name of the Lord Jesus, that and nothing more.  οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ' οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὀνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
17 So Peter and John laid their hands on them and they received the Holy Spirit.
 τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα ἀγιον.
18 When Simon saw that the Spirit was bestowed through the laying on of the apostles' hands, he offered them money  ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα
19 and said, 'Give me the same power too, so that when I lay my hands on anyone, he will receive the Holy Spirit.'  λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ Πνεῦμα ἀγιον.
20 Peter replied, 'Your money go with you to damnation, because you thought God's gift was for sale!  Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἰη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι.
21 You have no part nor lot in this, for you are dishonest with God.  οὐκ ἐστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἐστιν εὐθεῖα ἐναντι τοῦ θεοῦ.
22 Repent of this wickedness and pray the Lord to forgive you for imagining such a thing.  μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἀρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου·
23 I can see that you are doomed to taste the bitter fruit and wear the fetters of sin.' [Literally: you are for gall of bitterness and a fetter of unrighteousness.]  εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὀντα.
24 Simon answered, 'Pray to the Lord for me yourselves and ask that none of the things you have spoken of may fall upon me.'
 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον ὁπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ' ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.
25 And so, after giving their testimony and speaking the word of the Lord, they took the road back to Jerusalem, bringing the good news to many Samaritan villages on the way.
 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαριτῶν εὐηγγελίζοντο.
26 Then the angel of the Lord said to Philip, 'Start out and go south to the road that leads down from Jerusalem to Gaza.' (This is the desert road.) Philip and the Ethiopian Eunuch Ac.8.26-40 (Gaza Road, Judaea) - Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν· αὑτη ἐστὶν ἐρημος.
27 So he set out and was on his way when he caught sight of an Ethiopian. This man was a eunuch, a high official of the Kandake, or Queen, of Ethiopia, in charge of all her treasure. He had been to Jerusalem on a pilgrimage  καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ,
28 and was now on his way home, sitting in his carriage and reading aloud the prophet Isaiah.  ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἀρματος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν.
29 The Spirit said to Philip, 'Go and join the carriage.'  εἶπεν δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἀρματι τούτῳ.
30 When Philip ran up he heard him reading the prophet Isaiah and said, 'Do you understand what you are reading?'  προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἠκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν προφήτην, καὶ εἶπεν, Ἆρά γε γινώσκεις ἂ ἀναγινώσκεις;
31 He said, 'How can I understand unless someone will give me the clue?' So he asked Philip to get in and sit beside him.
 ὁ δὲ εἶπεν, Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει μὲ; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ.
32 The passage he was reading was this: 'He was led like a sheep to be slaughtered; and like a lamb that is dumb before the shearer, he does not open his mouth. - As a sheep led to the slaughter Ac.8.32-33 | Is.53.7-8ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὑτη·

Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη,
καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος,
οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ.

33 He has been humiliated and has no redress. Who will be able to speak of his posterity? For he is cut off from the world of living men.'  Ἐν τῇ ταπεινώσει [αὐτοῦ] ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη·
τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται;
ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ.
34 'Now', said the eunuch to Philip, 'tell me, please, who it is that the prophet is speaking about here: himself or someone else?'  Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτὸ περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός;
35 Then Philip began. Starting from this passage, he told him the good news of Jesus.  ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν.
36 As they were going along the road, they came to some water. 'Look,' said the eunuch, 'here is water: what is there to prevent my being baptized?';  ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὑδωρ, καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, Ἰδοὺ ὑδωρ· τί κωλύει με βαπτισθῆναὶ;
37 [Some manuscripts insert: Philip said, 'If you wholeheartedly believe, it is permitted.' He replied, 'I believe that Jesus Christ is the Son of God.']  [εῖπε δὲ Φίλιππος Εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν· ἀποκριθεὶς δὲ εῖπε. Πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ Ἰησοῦν Χριστοῦν.]
38 and he ordered the carriage to stop. Then they both went down into the water, Philip and the eunuch; and he baptized him.  καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἀρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὑδωρ ὁ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν.
39 When they came up out of the water the Spirit snatched Philip away, and the eunuch saw no more of him, but went happily on his way.  ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὑδατος, Πνεῦμα κυρίου ἡρπασεν τὸν Φίλιππον, καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος· ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων.
40 Philip appeared at Azotus, and toured the country, preaching in all the towns till he reached Caesarea.
 Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον, καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἑως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν.
    << | Acts: 8 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.