katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:7Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Then the High Priest asked, 'Is this so?' Stephen's Speech Ac.7.1-53 (Jerusalem) - Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Εἰ ταῦτα οὑτως ἐχεὶ;
2 And he said, 'My brothers, fathers of this nation, listen to me. The God of glory appeared to Abraham our ancestor while he was in Mesopotamia, before he had settled in Harran,  ὁ δὲ ἐφη, Ἀνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. Ὁ θεὸς τῆς δόξης ὠφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὀντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν,
3 and said: "Leave your country and your kinsfolk and come away to a land that I will show you." - Depart from your land and from your kindred Ac.7.3 | Gn.12.1 | Gn.48.4καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ [ἐκ] τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.
4 Thereupon he left the land of the Chaldaeans and settled in Harran. From there, after his father's death, God led him to migrate to this land where you now live.  τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε,
5 He gave him nothing in it to call his own, not one yard; but promised to give it in possession to him and his descendants after him, though he was then childless. - I will not give ... land Ac.7.5 | Dt.2.5καὶ οὐκ ἐδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτόν, οὐκ ὀντος αὐτῷ τέκνου.
6 God spoke in these terms: "Abraham's descendants shall live as aliens in a foreign land, held in slavery and oppression for four hundred years. - his posterity would be aliens in a land belonging to others Ac.7.6 | Gn.15.13-14 | Ex.3.12 | Ex.12.40ἐλάλησεν δὲ οὑτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·
7 And I will pass judgement", said God, "on the nation whose slaves they are; and after that they shall come out free, and worship me in this place."  καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, ὁ θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
8 He then gave him the covenant of circumcision, and so, after Isaac was born, he circumcised him on the eighth day; and Isaac begot Jacob, and Jacob the twelve patriarchs.
 καὶ ἐδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς· καὶ οὑτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας.
9 'The patriarchs out of jealousy sold Joseph into slavery in Egypt,  Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἰγυπτον· καὶ ἦν ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ,
10 but God was with him and rescued him from all his troubles. He also gave him a presence and powers of mind which so commended him to Pharaoh king of Egypt, that he appointed him chief administrator for Egypt and the whole of the royal household.
- and rescued him out of all his afflictions Ac.7.10 | Gn.41.37-39 | Gn.41.40 | Ps.105.21καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ' Αἴγυπτον καὶ [ἐφ'] ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.
11 'But famine struck the whole of Egypt and Canaan, and caused great hardship; and our ancestors could find nothing to eat. - Now there came a famine throughout all Egypt and Canaan Ac.7.11 | Gn.41.54 | Gn.42.5ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ' ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χανάαν καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὑρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν.
12 But Jacob heard that there was food in Egypt and sent our fathers there. This was their first visit.  ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὀντα σιτία εἰς Αἰγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον·
13 On the second visit Joseph was recognized by his brothers, and his family connexions were disclosed to Pharaoh.  καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος [τοῦ] Ἰωσήφ.
14 So Joseph sent an invitation to his father Jacob and all his relatives, seventy-five persons altogether;  ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε,
15 and Jacob went down into Egypt. There he ended his days, as also our forefathers did.  καὶ κατέβη Ἰακὼβ εἰς Αἰγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν,
16 Their remains were later removed to Shechem and buried in the tomb which Abraham had bought and paid for from the clan of Emmor at Shechem.
 καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ ἐν Συχέμ.
17 'Now as the time approached for God to fulfil the promise he had made to Abraham, our nation in Egypt grew and increased in numbers.  Καθὼς δὲ ἠγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὐξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,
18 At length another king, who knew nothing of Joseph, ascended the throne of Egypt.  ἀχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἑτερος [ἐπ' Αἰγυπτον] ὃς οὐκ ᾐδει τὸν Ἰωσήφ.
19 He made a crafty attack on our race, and cruelly forced our ancestors to expose their children so that they should not survive.  οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας [ἡμῶν] τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἐκθετα αὐτῶν εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι.
20 At this time Moses was born. He was a fine child, and pleasing to God. For three months he was nursed in his father's house, and when he was exposed,  ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωϋσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἰκῳ τοῦ πατρός·
21 Pharaoh's daughter herself adopted him and brought him up as her own son.  ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.
22 So Moses was trained in all the wisdom of the Egyptians, a powerful speaker and a man of action.
 καὶ ἐπαιδεύθη Μωϋσῆς [ἐν] πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἐργοις αὐτοῦ.
23 'He was approaching the age of forty, when it occurred to him to look into the conditions of his fellow-countrymen the Israelites.  Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
24 He saw one of them being ill-treated, so he went to his aid, and avenged the victim by striking down the Egyptian.  καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.
25 He thought his fellow-countrymen would understand that God was offering them deliverance through him, but they did not understand.  ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς [αὐτοῦ] ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς, οἱ δὲ οὐ συνῆκαν.
26 The next day he came upon two of them fighting, and tried to bring them to make up their quarrel. "My men," he said, "you are brothers; why are you ill-treating one another?"  τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὠφθη αὐτοῖς μαχομένοις καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών, Ἀνδρες, ἀδελφοί ἐστε· ἵνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;
27 But the man who was at fault pushed him away. "Who set you up as a ruler and judge over us?" he said. - Who made you a ruler and a judge over us? Ac.7.27 | Lk.12.14ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών, Tίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ' ἡμῶν;
28 "Are you going to kill me like the Egyptian you killed yesterday?"  μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον;
29 At this Moses fled the country and settled in Midianite territory. There two sons were born to him.
 ἐφυγεν δὲ Μωϋσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.
30 'After forty years had passed, an angel appeared to him in the flame of a burning bush in the desert near Mount Sinai. - in a flame of fire in a bush. Ac.7.30 | Ex.3.2 | Dt.33.16Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου.
31 Moses was amazed at the sight. But as he approached to look closely, the voice of the Lord was heard:  ὁ δὲ Μωϋσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζεν τὸ ὁραμα· προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ κυρίου,
32 "I am the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Moses was terrified and dared not look. - I am the God of your fathers Ac.7.32 | Ex.3.6Ἐγὼ ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. ἐντρομος δὲ γενόμενος Μωϋσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι.
33 Then the Lord said to him, "Take off your shoes; the place where you are standing is holy ground. - where you are standing is holy ground. Ac.7.33 | Ex.3.5Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐφ' ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.
34 I have indeed seen how my people are oppressed in Egypt and have heard their groans; and I have come down to rescue them. Up, then; let me send you to Egypt."
- I have surely seen the ill-treatment of my people Ac.7.34 | Ex.3.7-10 | Ex.2.24ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον.
35 'This Moses, whom they had rejected with the words, "Who made you ruler and judge?"—this very man was commissioned as ruler and liberator by God himself, speaking through the angel who appeared to him in the bush. - that appeared to him in the bush. Ac.7.35 | Ex.2.14Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες,Tίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ θεὸς [καὶ] ἀρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.
36 It was Moses who led them out, working miracles and signs in Egypt, at the Red Sea, and for forty years in the desert.  οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτη τεσσεράκοντα.
37 It was he again who said to the Israelites, "God will raise up a prophet for you from among yourselves as he raised me." [Or: like me.] - God will raise up for you a prophet from your brethren Ac.7.37 | Dt.18.15οὗτός ἐστιν ὁ Μωϋσῆς ὁ εἰπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ.
38 He it was who, when they were assembled there in the desert, conversed with the angel who spoke to him on Mount Sinai, and with our forefathers; he received the living utterances of God, to pass on to us.
 οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὀρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμ ῖν,
39 'But our forefathers would not accept his leadership. They thrust him aside. They wished themselves back in Egypt,  ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἰγυπτον,
40 and said to Aaron, "Make us gods to go before us. As for that Moses, who brought us out of Egypt, we do not know what has become of him." - Make for us gods to go before us Ac.7.40 | Ex.32.1 | Ex.32.23εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ.
41 That was when they made the bull-calf, and offered sacrifice to the idol, and held a feast in honour of the thing their hands had made.  καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἐργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
42 But God turned away from them and gave them over to the worship of the hosts of heaven, as it stands written in the book of the prophets: "Did you bring me victims and offerings those forty years in the desert, you house of Israel? - Did you offer to me slain beasts and sacrifices Ac.7.42 | Am.5.25-27ἐστρεψεν δὲ ὁ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν,

Mὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι
ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ;

43 No, you carried aloft the shrine of Moloch, and the star of the god Rephan, the images which you had made for your adoration. I will banish you beyond Babylon."
- And you took up the tent of Moloch Ac.7.43 | Ex.27.21 | Ex.25.40καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ
καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ [ὑμῶν] Ῥαιφάν,
τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε
προσκυνεῖν αὐτοῖς·
καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος.
44 'Our forefathers had the Tent of the Testimony in the desert, as God commanded when he told Moses to make it after the pattern which he had seen.  Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωϋσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει,
45 Our fathers of the next generation, with Joshua, brought it with them when they dispossessed the nations whom God drove out before them, and there it was until the time of David.  ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν ἑως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ,
46 David found favour with God and asked to be allowed to provide a dwelling-place for the God of Jacob; [Some witnesses read: for the house of Jacob.]  ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ οἰκῳ Ἰακώβ.
47 but it was Solomon who built him a house.  Σολομῶν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον.
48 However, the Most High does not live in houses made by men:  ἀλλ' οὐχ ὁ ὑψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ· καθὼς ὁ προφήτης λέγει,
49 as the prophet says, "Heaven is my throne and earth my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord; where is my resting-place? - Heaven is my throne, and earth my footstool Ac.7.49 | Is.66.1-2Ὁ οὐρανός μοι θρόνος,
ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου·
ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει κύριος,
ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;

50 Are not all these things of my own making?"  οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;
51 'How stubborn you are, heathen still at heart and deaf to the truth! You always fight against the Holy Spirit. Like fathers, like sons.  Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἀγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς.
52 Was there ever a prophet whom your fathers did not persecute? They killed those who foretold the coming of the Righteous One; and now you have betrayed him and murdered him,  τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς ἐγένεσθε,
53 you who received the Law as God's angels gave it to you, and yet have not kept it.'
 οἱτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.
54 This touched them on the raw and they ground their teeth with fury. The Stoning of Stephen Ac.7.54-8.1 (Jerusalem) - Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἐβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ' αὐτόν.
55 But Stephen, filled with the Holy Spirit, and gazing intently up to heaven, saw the glory of God, and Jesus standing at God's right hand.  ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἀγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ,
56 'Look,' he said, 'there is a rift in the sky; I can see the Son of Man standing at God's right hand!'  καὶ εἶπεν, Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ.
57 At this they gave a great shout and stopped their ears. Then they made one rush at him and,  κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὡρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ' αὐτόν,
58 flinging him out of the city, set about stoning him. The witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul.  καὶ ἐκβαλόντες ἐξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλου μένου Σαύλου.
59 So they stoned Stephen, and as they did so, he called out, 'Lord Jesus, receive my spirit.'  καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα, Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου.
60 Then he fell on his knees and cried aloud, 'Lord, do not hold this sin against them', and with that he died.  θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἐκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν ἀμαρτίαν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.
    << | Acts: 7 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.