katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:3Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 ONE DAY at three in the afternoon, the hour of prayer, Peter and John were on their way up to the temple. The lame man healed at the gate of the Temple Acts 3:1-10 (Beautiful Gate, The Temple, Jerusalem) - Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὡραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην.
2 Now a man who had been a cripple from birth used to be carried there and laid every day by the gate of the temple called 'Beautiful Gate', to beg from people as they went in.  καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·
3 When he saw Peter and John on their way into the temple he asked for charity.  ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην [λαβεῖν].
4 But Peter fixed his eyes on him, as John did also, and said, 'Look at us.'  ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ εἶπεν, Βλέψον εἰς ἡμᾶς.
5 Expecting a gift from them, the man was all attention.  ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ' αὐτῶν λαβεῖν.
6 And Peter said, 'I have no silver or gold; but what I have I give you: in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk.'  εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι, ὃ δὲ ἐχω τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου περιπάτει.
7 Then he grasped him by the right hand and pulled him up; and at once his feet and ankles grew strong;  καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἠγειρεν αὐτόν· παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ σφυδρά,
8 he sprang up, stood on his feet, and started to walk. He entered the temple with them, leaping and praising God as he went.  καὶ ἐξαλλόμενος ἐστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἀλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν θεόν.
9 Everyone saw him walking and praising God,  καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν,
10 and when they recognized him as the man who used to sit begging at Beautiful Gate, they were filled with wonder and amazement at what had happened to him.
 ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ.
11 And as he was clutching Peter and John all the people came running in astonishment towards them in Solomon's Portico, as it is called. Peter's Speech in Solomon's Portico Ac.3.11-26 (Solomon's Portico, The Temple, Jerusalem) - Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἐκθαμβοι.
12 Peter saw them coming and met them with these words: 'Men of Israel, why be surprised at this? Why stare at us as if we had made this man walk by some power or godliness of our own?  ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐ τόν;
13 The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has given the highest honour to his servant Jesus, whom you committed for trial and repudiated in Pilate's court— - The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, Ac.3.13 | Ex.3.6 | Is.52.13 | Is.53.11ὁ θεὸς ἀβραὰμ καὶ [ὁ θεὸσ] ἰσαὰκ καὶ [ὁ θεὸσ] ἰακώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν·
14 repudiated the one who was holy and righteous when Pilate had decided to release him. You begged as a favour the release of a murderer,  ὑμεῖς δὲ τὸν ἀγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἀνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν,
15 and killed him who has led the way to life. But God raised him from the dead; of that we are witnesses.  τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ θεὸς ἠγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.
16 And the name of Jesus, by awakening faith, has strengthened this man, whom you see and know, and this faith has made him completely well, as you can all see for yourselves.
 καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἰδατε ἐστερέωσεν τὸ ὀνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δῖ αὐτοῦ ἐδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.
17 'And now, my friends, I know quite well that you acted in ignorance, and so did your rulers;  καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἀγνοιαν ἐπράξατε, ὡσπερ καὶ οἱ ἀρχοντες ὑμῶν·
18 but this is how God fulfilled what he had foretold in the utterances of all the prophets: that his Messiah should suffer.  ὁ δὲ θεὸς ἂ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὑτως.
19 Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out. Then the Lord may grant you a time of recovery  μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἀμαρτίας,
20 and send you the Messiah he has already appointed, that is, Jesus.  ὁπως ἂν ἐλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν Χριστόν, Ἰησοῦν,
21 He must be received into heaven until the time of universal restoration comes, of which God spoke by his holy prophets. [Some witnesses add: from the beginning of the world.]  ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἀχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος τῶν ἀγίων ἀπ' αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν.
22 Moses said, "The Lord God will raise up a prophet for you from among yourselves as he raised me; [Or: like me.] you shall listen to everything he says to you, - 'The Lord God will raise up for you a prophet Ac.3.22 | Dt.18.15-19Μωϋσῆς μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ: αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.
23 and anyone who refuses to listen to that prophet must be extirpated from Israel." - And it shall be that every soul that does not listen Ac.3.23 | Lv.23.29ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ.
24 And so said all the prophets, from Samuel onwards; with one voice they all predicted this present time.
 καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὁσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας.
25 'You are the heirs of the prophets; you are within the covenant which God made with your fathers, when he said to Abraham, "And in your offspring all the families on earth shall find blessing." - the covenant which God gave to your fathers Ac.3.25 | Gn.12.3 | Gn.22.18ὑμεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου [ἐν]ευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.
26 When God raised up his Servant, he sent him to you first, to bring you blessing by turning every one of you from your wicked ways.'
 ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἑκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.
    << | Acts: 3 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.