katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:28Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Once we had made our way to safety we identified the island as Malta. Paul on the Island of Malta Ac.28.1-10 (Melita, Malta) - Καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται.
2 The rough islanders treated us with uncommon kindness: because it was cold and had started to rain, they lit a bonfire and made us all welcome.  οἱ τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν, ἀψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν Ἔφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος.
3 Paul had got together an armful of sticks and put them on the fire, when a viper, driven out by the heat, fastened on his hand.  συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἐχιδνα ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ.
4 The islanders, seeing the snake hanging on to his hand, said to one another, 'The man must be a murderer; he may have escaped from the sea, but divine justice has not let him live.'  ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἐλεγον, Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ζῆν ο ὐκ εἰασεν.
5 Paul, however, shook off the snake into the fire and was none the worse.  ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἐπαθεν οὐδὲν κακόν·
6 They still expected that any moment he would swell up or drop down dead, but after waiting a long time without seeing anything extraordinary happen to him, they changed their minds and now said, 'He is a god.'
 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἀφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἀτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλόμενοι ἐλεγον α ὐτὸν εἶναι θεόν.
7 In the neighbourhood of that place there were lands belonging to the chief magistrate of the island, whose name was Publius. He took us in and entertained us hospitably for three days.  Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.
8 It so happened that this man's father was in bed suffering from recurrent bouts of fever and dysentery. Paul visited him and, after prayer, laid his hands upon him and healed him;  ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι, πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν.
9 whereupon the other sick people on the island came also and were cured.  τούτου δὲ γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἐχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο,
10 They honoured us with many marks of respect, and when we were leaving they put on board provision for our needs.
 οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὰς χρείας.
11 Three months had passed when we set sail in a ship which had wintered in the island; she was the Castor and Pollux of Alexandria. Paul Arrives at Rome Ac.28.11-16Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις.
12 We put in at Syracuse and spent three days there;  καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς,
13 then we sailed round and arrived at Rhegium. After one day a south wind sprang up and we reached Puteoli in two days.  ὁθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἠλθομεν εἰς Ποτιόλους,
14 There we found fellow-Christians and were invited to stay a week with them. And so to Rome.  οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ' αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά· καὶ οὑτως εἰς τὴν Ῥώμην ἠλθαμεν.
15 The Christians there had had news of us and came out to meet us as far as Appii Forum and Tres Tabernae, and when Paul saw them, he gave thanks to God and took courage.
 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἀχρι Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἐλαβε θάρσος.
16 WHEN WE ENTERED ROME Paul was allowed to lodge by himself with a soldier in charge of him.  Ὅτε δὲ εἰσήλθομεν εἰς Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ.
17 Three days later he called together the local Jewish leaders; and when they were assembled, he said to them: 'My brothers, I, who never did anything against our people or the customs of our forefathers, am here as a prisoner; I was handed over to the Romans at Jerusalem. Paul Preaches in Rome Ac.28.17-31 (Rome) - Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὀντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους· συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἐλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἀνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἐθεσι τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἰεροσολύμων παρεδόθην εἰς χεῖρας τῶν
18 They examined me and would have liked to release me because there was no capital charge against me;  οἱτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί·
19 but the Jews objected, and I had no option but to appeal to the Emperor; not that I had any accusation to bring against my own people.  ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἐθνους μου ἐχων τι κατηγορεῖν.
20 That is why I have asked to see you and talk to you, because it is for the sake of the hope of Israel that I am in chains, as you see.'  διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, ἑνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἀλυσιν ταύτην περίκειμαι.
21 They replied, 'We have had no communication from Judaea, nor has any countryman of ours arrived with any report or gossip to your discredit.  οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν, Ἡμεῖς οὐτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὐτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν.
22 We should like to hear from you what your views are; all we know about this sect is that no one has a good word to say for it.'
 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἂ φρονεῖς, περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστιν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.
23 So they fixed a day, and came in large numbers as his guests. He dealt at length with the whole matter; he spoke urgently of the kingdom of God and sought to convince them about Jesus by appealing to the Law of Moses and the prophets. This went on from dawn to dusk.  Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἦλθον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμο υ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας.
24 Some were won over by his arguments; others remained sceptical.  καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν·
25 Without reaching any agreement among themselves they began to disperse, aut not before Paul had said one thing more: 'How well the Holy Spirit spoke to your fathers through the prophet Isaiah  ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἀγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν
26 when he said, "Go to this people and say: You will hear and hear, but never understand; you will look and look, but never see. - You shall indeed hear but never understand Ac.28.26-28 | Is.6.9-10λέγων,

Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν,
ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε,
καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·

27 people's mind has become gross; their ears are dulled, and their eyes are closed. Otherwise, their eyes might see, their ears hear, and their mind understand, and then they might turn again, and I would heal them."  ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου,
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν,
καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν·
μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν
καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν,
καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
28 Therefore take notice that this salvation of God has been sent to the Gentiles: the Gentiles will listen.'  γνωστὸν οὖν ἐστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἐθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται.
29 [Some manuscripts add: After he had spoken, the Jews went away, arguing vigorously among themselves.]
 [καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἰ Ἰουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν.]
30 He stayed there two full years at his own expense, with a welcome for all who came to him,  Ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὁλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν,
31 proclaiming the kingdom of God and teaching the facts about the Lord Jesus Christ quite openly and without hindrance.  κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.
    << | Acts: 28 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.