katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:18Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 After this he left Athens and went to Corinth. Paul at Corinth Ac.18.1-17 (Corinth) - Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον.
2 There he fell in with a Jew named Aquila, a native of Pontus, and his wife Priscilla; he had recently arrived from Italy because Claudius had issued an edict that all Jews should leave Rome.  καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,
3 Paul approached them and, because he was of the same trade, he made his home with them, and they carried on business together; they were tent-makers.  καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἐμενεν παρ' αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο· ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ.
4 He also held discussions in the synagogue Sabbath by Sabbath, trying to convince both Jews and Gentiles.
 διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἐπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἑλληνας.
5 Then Silas and Timothy came down from Macedonia, and Paul devoted himself entirely to preaching, affirming before the Jews that the Messiah was Jesus.  Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὁ τε Σιλᾶς καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστόν, Ἰησοῦν.
6 But when they opposed him and resorted to abuse, he shook out the skirts of his cloak and said to them, 'Your blood be on your own heads! My conscience is clear; now I shall go to the Gentiles.'  ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἐθνη πορεύς ομαι.
7 With that he left, and went to the house of a worshipper of God named Titius Justus, who lived next door to the synagogue.  καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου σεβομένου τὸν θεόν, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ.
8 Crispus, who held office in the synagogue, now became a believer in the Lord, with all his household; and a number of Corinthians listened and believed, and were baptized.  Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὁλῳ τῷ οἰκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο.
9 One night in a vision the Lord said to Paul, 'Have no fear: go on with your preaching and do not be silenced,  εἶπεν δὲ ὁ κύριος ἐν νυκτὶ δῖ ὁράματος τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς,
10 for I am with you and no one shall attempt to do you harm; [Or: and you will not be harmed by anyone's attacks.] and there are many in this city who are my people.'  διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.
11 So he settled down for eighteen months, teaching the word of God among them.
 Ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
12 But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews set upon Paul in a body and brought him into court.  Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὀντος τῆς Ἀχαΐας κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἠγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ Βῆμα,
13 'This man', they said, 'is inducing people to worship God in ways that are against the law.'  λέγοντες ὅτι Παρὰ τὸν νόμον ἀναπείθει οὗτος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν θεόν.
14 Paul was just about to speak when Gallio said to them, 'If it had been a question of crime or grave misdemeanour, I should, of course, have given you Jews a patient hearing,  μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν·
15 but if it is some bickering about words and names and your Jewish law, you may see to it yourselves; I have no mind to be a judge of these matters.'  εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ' ὑμᾶς, ὀψεσθε αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι.
16 And he had them ejected from the court.  καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος.
17 Then there was a general attack on Sosthenes, who held office in the synagogue, and they gave him a beating in full view of the bench. But all this left Gallio quite unconcerned.
 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἐτυπτον ἐμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἐμελεν.
18 Paul stayed on for some time, and then took leave of the brotherhood and set sail for Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. At Cenchreae he had his hair cut off, because he was under a vow. Paul's Return to Antioch Ac.18.18-23 (Antioch) - Ὁ δὲ Παῦλος ἐτι προσμείνας ἡμέρας ἱΚανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχ εν γὰρ εὐχήν.
19 When they reached Ephesus he parted from them and went himself into the synagogue, where he held a discussion with the Jews.  κατήντησαν δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις.
20 He was asked to stay longer, but declined  ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι οὐκ ἐπένευσεν,
21 and set out from Ephesus, saying, as he took leave of them, 'I shall come back to you if it is God's will.'  ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών, Πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου·
22 On landing at Caesarea, he went up and paid his respects to the church, and then went down to Antioch.  καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν,
23 After spending some time there, he set out again and made a journey through the Galatian country and on through Phrygia, bringing new strength to all the converts.
 καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν, διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς.
24 NOW THERE ARRIVED at Ephesus a Jew named Apollos, an Alexandrian by birth, an eloquent man, [Or: a learned man.] powerful in his use of the scriptures. Apollos Preaches at Ephesus Ac.18.24-28 (Ephesus) - Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς.
25 He had been instructed in the way of the Lord and was full of spiritual fervour; and in his discourses he taught accurately the facts about Jesus, [Some witnesses read: about the Lord.] though he knew only John's baptism.  οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάννου.
26 He now began to speak boldly in the synagogue, where Priscilla and Aquila heard him; they took him in hand and expounded the new way [Some witnesses read: the way of God.] to him in greater detail.  οὗτός τε ἠρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ· ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν [τοῦ θεοῦ].
27 Finding that he wished to go across to Achaia, the brotherhood gave him their support, and wrote to the congregation there to make him welcome. From the time of his arrival, he was very helpful to those who had by God's grace become believers;  βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἐγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν· ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χα ριτος·
28 for he strenuously confuted the Jews, demonstrating publicly from the scriptures that the Messiah is Jesus.
 εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν, Ἰησοῦν.
    << | Acts: 18 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.