katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:16Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 He went on to Derbe and to Lystra, and there he found a disciple named Timothy, the son of a Jewish Christian mother and a Gentile father. Timothy Accompanies Paul and Silas Ac.16.1-5 (Lystra) - Κατήντησεν δὲ [καὶ] εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ Ἑλληνος,
2 He was well spoken of by the Christians at Lystra and Iconium,  ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν.
3 and Paul wanted to have him in his company when he left the place. So he took him and circumcised him, out of consideration for the Jews who lived in those parts; for they all knew that his father was a Gentile.  τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὀντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾐδεισαν γὰρ ἀπαντες ὅτι Ἑλλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν.
4 As they made their way from town to town they handed on the decisions taken by the apostles and elders in Jerusalem and enjoined their observance.  ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις.
5 And so, day by day, the congregations grew stronger in faith and increased in numbers.
 αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ' ἡμέραν.
6 They travelled through the Phrygian and Galatian region, [Or: through Phrygia and the Galatian region.] because they were prevented by the Holy Spirit from delivering the message in the province of Asia; Paul's Vision of the Man of Macedonia Ac.16.6-10 (Troas) - Διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἀγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ·
7 and when they approached the Mysian border they tried to enter Bithynia; but the Spirit of Jesus would not allow them,  ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ εἰασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ·
8 so they skirted [Possibly: traversed.] Mysia and reached the coast at Troas.  παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα.
9 During the night a vision came to Paul: a Macedonian stood there appealing to him and saying, 'Come across to Macedonia and help us.'  καὶ ὁραμα διὰ [τῆς] νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὠφθη, ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.
10 After he had seen this vision we at once set about getting a passage to Macedonia, concluding that God had called us to bring them the good news.
 ὡς δὲ τὸ ὁραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.
11 So we sailed from Troas and made a straight run to Samothrace, the next day to Neapolis, The Conversion of Lydia Ac.16.11-15 (Philippi) - Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν,
12 and from there to Philippi, a city of the first rank in that district of Macedonia, and a Roman colony. Here we stayed for some days,  κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἡτις ἐστὶν πρώτη[ς] μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνία. ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς.
13 and on the Sabbath day we went outside the city gate by the riverside, where we thought there would be a place of prayer, [Some witnesses read: where there was a recognized place of prayer.] and sat down and talked to the women who had gathered there.  τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἐξω τῆς πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν.
14 One of them named Lydia, a dealer in purple fabric from the city of Thyatira, who was a worshipper of God, was listening, and the Lord opened her heart to respond to what Paul said.  καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη τὸν θεόν, ἠκουεν, ἧς ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου.
15 She was baptized, and her household with her, and then she said to us, 'If you have judged me to be a believer in the Lord, I beg you to come and stay in my house.' And she insisted on our going.
 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.
16 Once, when we were on our way to the place of prayer, we met a slave-girl who was possessed by an oracular spirit and brought large profits to her owners by telling fortunes. The Imprisonment at Philippi Ac.16.16-40 (Philippi) - Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἐχουσαν Πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἡτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη.
17 She followed Paul and the rest of us, shouting, 'These men are servants of the Supreme God, and are declaring to you a way of salvation.'  αὑτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἐκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἱτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας.
18 She did this day after day, until Paul could bear it no longer. Rounding on the spirit he said, 'I command you in the name of Jesus Christ to come out of her', and it went out there and then.
 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὡρᾳ.
19 When the girl's owners saw that their hope of gain had gone, they seized Paul and Silas and dragged them to the city authorities in the main square;  ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἱλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἀρχοντας,
20 and bringing them before the magistrates, they said, 'These men are causing a disturbance in our city, they are Jews;  καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες,
21 they are advocating customs which it is illegal for us Romans to adopt and follow.'  καὶ καταγγέλλουσιν ἐθη ἂ οὐκ ἐξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν.
22 The mob joined in the attack; and the magistrates tore off the prisoners' clothes and ordered them to be flogged.  καὶ συνεπέστη ὁ ὀχλος κατ' αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν,
23 After giving them a severe beating they flung them into prison and ordered the jailer to keep them under close guard.  πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἐβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς·
24 In view of these orders, he put them in the inner prison and secured their feet in the stocks.
 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἐβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον.
25 About midnight Paul and Silas, at their prayers, were singing praises to God, and the other prisoners were listening,  Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σιλᾶς προσευχόμενοι ὑμνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι·
26 when suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the jail were shaken; all the doors burst open and all the prisoners found their fetters unfastened.  ἀφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὡστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη.
27 The jailer woke up to see the prison doors wide open, and assuming that the prisoners had escaped, drew his sword intending to kill himself.  ἐξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος [τὴν] μάχαιραν ἠμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους.
28 But Paul shouted, 'Do yourself no harm; we are all here.'  ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν, ἀπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.
29 The jailer called for lights, rushed in and threw himself down before Paul and Silas, trembling with fear.  αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἐντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ [τῷ] Σιλᾷ,
30 He then escorted them out and said, 'Masters, what must I do to be saved?'  καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἐξω ἐφη, Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;
31 They said, 'Put your trust in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.'  οἱ δὲ εἶπαν, Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.
32 Then they spoke the word of the Lord [Some witnesses read: of God.] to him and to everyone in his house.  καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
33 At that late hour of the night he took them and washed their wounds; and immediately afterwards he and his whole family were baptized.  καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὡρᾳ τῆς νυκτὸς ἐλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα,
34 He brought them into his house, set out a meal, and rejoiced with his whole household in his new-found faith in God.
 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ.
35 When daylight came the magistrates sent their officers with instructions to release the men.  Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους.
36 The jailer reported the message to Paul: 'The magistrates have sent word that you are to be released. So now you may go free, and blessings on your journey.' [Some witnesses read: ... free and take your journey.]  ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν Παῦλον, ὅτι Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ.
37 But Paul said to the officers: 'They gave us a public flogging, though we are Roman citizens and have not been found guilty; they threw us into prison, and are they now to smuggle us out privately? No indeed! Let them come in person and escort us out.'  ὁ δὲ Παῦλος ἐφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἐβαλαν εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθ όντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.
38 The officers reported his words. The magistrates were alarmed to hear that they were Roman citizens,  ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα. ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν,
39 and came and apologized to them. Then they escorted them out and requested them to go away from the city.  καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως.
40 On leaving the prison, they went to Lydia's house, where they met their fellow-Christians, and spoke words of encouragement to them; then they departed.
 ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν, καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐξῆλθαν.
    << | Acts: 16 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.