katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:15Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 NOW CERTAIN PERSONS who had come down from Judaea began to teach the brotherhood that those who were not circumcised in accordance with Mosaic practice could not be saved. The Council at Jerusalem Ac.15.1-21 (Jerusalem) - Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τῷ ἐθει τῷ Μωϋσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι.
2 That brought them into fierce dissension and controversy with Paul and Barnabas. And so it was arranged that these two and some others from Antioch should go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question.
 γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ πρὸς αὐτοὺς ἐταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἀλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητύματος τούτου.
3 They were sent on their way by the congregation, and travelled through Phoenicia and Samaria, telling the full story of the conversion of the Gentiles. The news caused great rejoicing among all the Christians there.
 Οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν τε Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.
4 When they reached Jerusalem they were welcomed by the church and the apostles and elders, and reported all that God had helped them to do.  παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὁσα ὁ θεὸς ἐποίησεν μετ' αὐτῶν.
5 Then some of the Pharisaic party who had become believers came forward and said, 'They must be circumcised and told to keep the Law of Moses.'
 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.
6 The apostles and elders held a meeting to look into this matter; and, after a long debate.  Συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου.
7 Peter rose and addressed them. 'My friends,' he said, 'in the early days, as you yourselves know. God made his choice among you and ordained that from my lips the Gentiles should hear and believe the message of the Gospel.  πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ' ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἐθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαi·
8 And God, who can read men's minds, showed his approval of them by giving the Holy Spirit to them, as he did to us.  καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρΤύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἀγιον καθὼς καὶ ἡμῖν,
9 He made no difference between them and us; for he purified their hearts by faith.  καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν.
10 Then why do you now provoke God by laying on the shoulders of these converts a yoke which neither we nor our fathers were able to bear?  νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν ὃν οὐτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὐτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαὶ;
11 No, we believe that it is by the grace of the Lord Jesus that we are saved, and so are they.'
 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ' ὃν τρόπον κἀκεῖνοι.
12 At that the whole company fell silent and listened to Barnabas and Paul as they told of all the signs and miracles that God had worked among the Gentiles through them.
 Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἠκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὁσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἐθνεσιν δῖ αὐτῶν.
13 When they had finished speaking, James summed up: 'My friends,' he said, 'listen to me.  Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου.
14 Simeon has told how it first happened that God took notice of the Gentiles, to choose from among them a people to bear his name;  Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
15 and this agrees with the words of the prophets, as Scripture has it:
 καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται,
16 "Thereafter I will return and rebuild the fallen house of David;
even from its ruins I will rebuild it, and set it up again,
- I will rebuild its ruins Ac.15.16-17 | Am.9.11-12Mετὰ ταῦτα ἀναστρέψω
καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν,
καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω
καὶ ἀνορθώσω αὐτήν,
17 that they may seek the Lord&mdash:all the rest of mankind,
and the Gentiles, whom I have claimed for my own.
Thus says the Lord, whose work it is,
 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον,
καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ' οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ' αὐτούς,
λέγει κύριος ποιῶν ταῦτα
18 made known long ago."  γνωστὰ ἀπ' αἰῶνος.
19 'My judgement therefore is that we should impose no irksome restrictions on those of the Gentiles who are turning to God,  διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν,
20 but instruct them by letter to abstain from things polluted by contact with idols, from fornication, from anything that has been strangled, and from blood. [Some witnesses omit: from fornication; others omit: from anything that has been strangled; some add (after: blood): and to refrain from doing to others what they would not like done to themselves.]  ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἱματος·
21 Moses, after all, has never lacked spokesmen in every town for generations past; he is read in the synagogues Sabbath by Sabbath.'
 Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἐχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος.
22 Then the apostles and elders, with the agreement of the whole church, resolved to choose representatives and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose two leading men in the community, Judas Barsabbas and Silas The Reply of the Council Ac.15.22-35Τότε ἐδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὁλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἀνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ, Ἰούδαν τὸν καλού μενον Βαρσαββᾶν καὶ Σιλᾶν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς,
23 and gave them this letter to deliver:

'We, the apostles and elders, send greetings as brothers to our brothers of gentile origin in Antioch, Syria, and Cilicia.

 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν, Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν.
24 Forasmuch as we have heard that some of our number, without any instructions from us, have [Some witnesses read: have gone out and ...] disturbed you with their talk and unsettled your minds,  Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν [ἐξελθόντες] ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, οἷς οὐ διεστειλάμεθα,
25 we have resolved unanimously to send to you our chosen representatives with our well-beloved Barnabas and Paul,  ἐδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις ἀνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ,
26 who have devoted themselves to the cause of our Lord Jesus Christ.  ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
27 We are therefore sending Judas and Silas, who will themselves confirm this by word of mouth.  ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σιλᾶν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.
28 It is the decision of the Holy Spirit, and our decision, to lay no further burden upon you beyond these essentials:  ἐδοξεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες,
29 you are to abstain from meat that has been offered to idols, from blood, from anything that has been strangled, [Some witnesses omit: from anything that has been strangled.] and from fornication. [Some witnesses omit: and from fornication: and some add: and refrain from doing what you would not like done to yourselves.] If you keep yourselves free from these things you will be doing right. Farewell.'
 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἱματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. Ἔρρωσθε.
30 So they were sent off on their journey and travelled down to Antioch, where they called the congregation together, and delivered the letter.  Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν·
31 When it was read, they all rejoiced at the encouragement it brought.  ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει.
32 Judas and Silas, who were prophets themselves, said much to encourage and strengthen the members,  Ἰούδας τε καὶ Σιλᾶς, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν·
33 and, after spending some time there, were dismissed with the good wishes of the brethren, to return to those who had sent them."  ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς.
34 [Some manuscripts add: But Silas decided to remain there.]  [ἕδοξε δὲ τῶ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ.]
35 But Paul and Barnabas stayed on at Antioch, and there, along with many others, they taught and preached the word of the Lord.
 Παῦλος δὲ καὶ Βαρναβᾶς διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου.
36 AFTER A WHILE Paul said to Barnabas, 'Ought we not to go back now to see how our brothers are faring in the various towns where we proclaimed the word of the Lord?' Paul and Barnabas Separate Ac.15.36-41Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρναβᾶν Παῦλος, Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἐχουσιν.
37 Barnabas wanted to take John Mark with them;  Βαρναβᾶς δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν καλούμενον Μᾶρκον·
38 but Paul judged that the man who had deserted them in Pamphylia and had not gone on to share in their work was not the man to take with them now.  Παῦλος δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα ἀπ' αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἐργον μὴ συμπαραλαμβάνειν τοῦτον.
39 The dispute was so sharp that they parted company. Barnabas took Mark with him and sailed for Cyprus,  ἐγένετο δὲ παροξυσμὸς ὡστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, τόν τε Βαρναβᾶν παραλαβόντα τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον.
40 while Paul chose Silas. He started on his journey, commended by the brothers to the grace of the Lord,  Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σιλᾶν ἐξῆλθεν, παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν,
41 and travelled through Syria and Cilicia bringing new strength to the congregations.
 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ [τὴν] Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.
    << | Acts: 15 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.