katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:14Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 At Iconium [Or: At Iconium they went together ...] similarly they went into the Jewish synagogue and spoke to such purpose that a large body both of Jews and Gentiles became believers. Paul and Barnabas at Iconium Ac.14.1-7 (Iconium) - Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὑτως ὡστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος.
2 But the unconverted Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the Christians.  οἱ δὲ ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν.
3 For some time Paul and Barnabas stayed on and spoke boldly and openly in reliance on the Lord; and he confirmed the message of his grace by causing signs and miracles to be worked at their hands.  ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι [ἐπὶ] τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.
4 The mass of the townspeople were divided, some siding with the Jews, others with the apostles.  ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις.
5 But when a move was made by Gentiles and Jews together, with the connivance of the city authorities, to maltreat them and stone them,  ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἀρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς,
6 they got wind of it and made their escape to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and the surrounding country,  συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον,
7 where they continued to spread the good news.
 κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν.
8 At Lystra sat a crippled man, lame from birth, who had never walked in his life. Paul and Barnabas at Lystra Ac.14.8-20 (Lystra) - Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν.
9 This man listened while Paul was speaking. Paul fixed his eyes on him and saw that he had the faith to be cured,  οὗτος ἠκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἐχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
10 so he said to him in a loud voice, 'Stand up straight on your feet'; and he sprang up and started to walk.  εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ, Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἡλατο καὶ περιεπάτει.
11 When the crowds saw what Paul had done, they shouted, in their native Lycaonian, 'The gods have come down to us in human form.'  οἱ τε ὀχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς·
12 And they called Barnabas Jupiter, and Paul they called Mercury, because he was the spokesman.  ἐκάλουν τε τὸν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.
13 And the priest of Jupiter, whose temple was just outside the city, brought oxen and garlands to the gates, and he and all the people were about to offer sacrifice.
 ὁ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὀντος πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὀχλοις ἠθελεν θύειν.
14 But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their clothes and rushed into the crowd shouting,  ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὀχλον, κράζοντες
15 'Men, what is this that you are doing? We are only human beings, no less mortal than you. The good news we bring tells you to turn from these follies to the living God, who made heaven and earth and sea and everything in them. - who made the heaven Ac.14.15 | Ex.20.11 | Ps.146.6καὶ λέγοντες, Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτὲ; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·
16 In past ages he allowed all nations to go their own way;  ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἰασεν πάντα τὰ ἐθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν·
17 and yet he has not left you without some clue to his nature, in the kindness he shows: he sends you rain from heaven and crops in their seasons, and gives you food and good cheer in plenty.'
 καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὐτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν.
18 With these words they barely managed to prevent the crowd from offering sacrifice to them.  καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὀχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.
19 Then Jews from Antioch and Iconium came on the scene and won over the crowds. They stoned Paul, and dragged him out of the city, thinking him dead.  Ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὀχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἐσυρον ἐξω τῆς πόλεως, νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι.
20 The converts formed a ring round him, and he got to his feet and went into the city. Next day he left with Barnabas for Derbe.
 κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην.
21 After bringing the good news to that town, where they gained many converts, they returned to Lystra, then to Iconium, and then to Antioch, The Return to Antioch in Syria Ac.14.21-28εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ εἰς Ἰκόνιον καὶ εἰς Ἀντιόχειαν,
22 heartening the converts and encouraging them to be true to their religion. They warned them that to enter the kingdom of God we must pass through many hardships.  ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
23 They also appointed elders for them in each congregation, and with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they had put their faith.
 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.
24 Then they passed through Pisidia and came into Pamphylia.  καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς τὴν Παμφυλίαν,
25 When they had given the message at Perga, they went down to Attalia,  καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν.
26 and from there set sail for Antioch, where they had originally been commended to the grace of God for the task which they had now completed.  κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὁθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἐργον ὃ ἐπλήρωσαν.
27 When they arrived and had called the congregation together, they reported all that God had done through them, and how he had thrown open the gates of faith to the Gentiles.  παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὁσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν καὶ ὅτι ἠνοιξεν τοῖς ἐθνεσιν θύραν πίστεως.
28 And they stayed for some time with the disciples there.
 διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.
    << | Acts: 14 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.