katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Acts | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Acts:13Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 THERE WERE AT ANTIOCH, in the congregation there, certain prophets and teachers: Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been at the court of Prince Herod, and Saul. Barnabas and Saul Commissioned Ac.13.1-3 (Jerusalem) - Ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὁ τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχ ου σύντροφος καὶ Σαῦλος.
2 While they were keeping a fast and offering worship to the Lord, the Holy Spirit said, 'Set Barnabas and Saul apart for me, to do the work to which I have called them.'  λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἀγιον, Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἐργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.
3 Then, after further fasting and prayer, they laid their hands on them and let them go.
 τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν.
4 So these two, sent out on their mission by the Holy Spirit, came down to Seleucia, and from there sailed to Cyprus. The Apostles Preach in Cyprus Ac.13.4-12 (Cyprus) - Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἀγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον,
5 Arriving at Salamis, they declared the word of God in the Jewish synagogues. They had John with them as their assistant.  καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.
6 They went through the whole island as far as Paphos, and there they came upon a sorcerer, a Jew who posed as a prophet, Bar-Jesus by name.  διελθόντες δὲ ὁλην τὴν νῆσον ἀχρι Πάφου εὗρον ἀνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὀνομα Βαριησοῦ,
7 He was in the retinue of the Governor, Sergius Paulus, an intelligent man, who had sent for Barnabas and Saul and wanted to hear the word of God.  ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·
8 This Elymas the sorcerer (so his name may be translated) opposed them, trying to turn the Governor away from the Faith.  ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος, οὑτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὀνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.
9 But Saul, also known as Paul, filled with the Holy Spirit, fixed his eyes on him  Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἀγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν
10 and said, 'You swindler, you rascal, son of the devil and enemy of all goodness, will you never stop falsifying the straight ways of the Lord?  εἶπεν, Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς [τοῦ] κυρίου τὰς εὐθείας;
11 Look now, the hand of the Lord strikes: you shall be blind, and for a time you shall not see the sunlight.' Instantly mist and darkness came over him and he groped about for someone to lead him by the hand.  καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἐσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἡλιον ἀχρι καιροῦ. παραχρῆμά τε ἐπεσεν ἐπ' αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.
12 When the Governor saw what had happened he became a believer, deeply impressed by what he learned about the Lord.
 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.
13 Leaving Paphos, Paul and his companions went by sea to Perga in Pamphylia; John, however, left them and returned to Jerusalem. Paul and Barnabas at Antioch of Pisidia Ac.13.13-52 (Pisidian Antioch) - Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ' αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.
14 From Perga they continued their journey as far as Pisidian Antioch. On the Sabbath they went to synagogue and took their seats;  αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ εἰςελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.
15 and after the readings from the Law and the prophets, the officials of the synagogue sent this message to them: 'Friends, if you have anything to say to the people by way of exhortation, let us hear it.'  μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, Ἄνδρες ἀδελφοί, εἰ τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.
16 Paul rose, made a gesture with his hand, and began:

'Men of Israel and you who worship our God, listen to me!

 ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε.
17 The God of this people of Israel chose our fathers. When they were still living as aliens in Egypt he made them into a nation and brought them out of that country with arm outstretched.  ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὑψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,
18 For some forty years he bore with their conduct [Some witnesses read: he sustained them.] in the desert.  καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ,
19 Then in the Canaanite country he overthrew seven nations, whose lands he gave them to be their heritage  καὶ καθελὼν ἐθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν
20 for some four hundred and fifty years, and afterwards appointed judges for them until the time of the prophet Samuel.
 ὡς ἐτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἐδωκεν κριτὰς ἑως Σαμουὴλ [τοῦ] προφήτου.
21 'Then they asked for a king and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, who reigned for forty years.  κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἐδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἀνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, ἐτη τεσσεράκοντα.
22 Then he removed him and set up David as their king, giving him his approval in these words: "I have found David son of Jesse to be a man after my own heart, who will carry out all my purposes." - 'I have found in David the son of Jesse a man after my heart who will do all my will.' Ac.13.22 | Ps.89.20 | 1Sm.13.14καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἠγειρεν τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματ ά μου.
23 This is the man from whose posterity God, as he promised, has brought Israel a saviour, Jesus.  τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν ἠγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν,
24 John made ready for his coming by proclaiming baptism as a token of repentance to the whole people of Israel.  προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ.
25 And when John was nearing the end of his course, he said, "I am not what you think I am. No, after me comes one whose shoes I am not fit to unfasten."
 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἐλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναὶ; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ' ἰδοὺ ἐρχεται μετ' ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.
26 'My brothers, you who come of the stock of Abraham, and others among you who revere our God, we are the people to whom the message of this salvation has been sent.  Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη.
27 The people of Jerusalem and their rulers did not recognize him, or understand the words of the prophets which are read Sabbath by Sabbath; indeed they fulfilled them by condemning him.  οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἀρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,
28 Though they failed to find grounds for the sentence of death, they asked Pilate to have him executed.  καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν·
29 And when they had carried out all that the scriptures said about him, they took him down from the gibbet and laid him in a tomb.  ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἐθηκαν εἰς μνημεῖον.
30 But God raised him from the dead;  ὁ δὲ θεὸς ἠγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
35 and there was a period of many days during which he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem.
 ὃς ὠφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, οἱτινες [νῦν] εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
32 'They are now his witnesses before our nation; and we are here to give you the good news that God, who made the promise to the fathers,  καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην,
33 has fulfilled it for the children [Some witnesses read: out children; others read: their children.] by raising Jesus from the dead, as indeed it stands written, in the second [Some witnesses read: first.] Psalm: "You are my son; this day have I begotten you." - Thou art my Son Ac.13.33 | Ps.2.7ὁτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις [αὐτῶν] ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ,

Υἱός μου εἶ σύ,
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

34 Again, that he raised him from the dead, never again to revert to corruption, he declares in these words: "I will give you the blessings promised to David, holy and sure." - I will give you the holy and sure blessings of David. Ac.13.34 | Is.55.3ὁτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὑτως εἰρηκεν ὅτι

Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.

35 This is borne out by another passage: "Thou wilt not let thy loyal servant suffer corruption." - 'Thou wilt not let thy Holy One see corruption. Ac.13.35 | Ps.16.10διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει,

Oὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

36 As for David, when he had served the purpose of God in his own generation, he died, and was gathered to his fathers, and suffered corruption;  Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν,
37 but the one whom God raised up did not suffer corruption;  ὃν δὲ ὁ θεὸς ἠγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν.
38 and you must understand, my brothers, that it is through him that forgiveness of sins is now being proclaimed to you.  γνωστὸν οὖν ἐστω ὑμῖν, ἀνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἀφεσις ἀμαρτιῶν καταγγέλλεται [, καὶ] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι
39 It is through him that everyone who has faith is acquitted of everything for which there was no acquittal under the Law of Moses.  ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται.
40 Beware, then, lest you bring down upon yourselves the doom proclaimed by the prophets:  βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις,
41 "See this, you scoffers, wonder, and begone; for I am doing a deed in your days,
a deed which you will never believe when you are told of it." '
- 'Behold, you scoffers, and wonder, and perish Ac.13.41 | Hab.1.5Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί,
καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε,
ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν,

ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.
42 As they were leaving the synagogue they were asked to come again and speak on these subjects next Sabbath;  Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα.
43 and after the congregation had dispersed, many Jews and gentile worshippers went along with Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to hold fast to the grace of God.
 λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἱτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἐπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.
44 On the following Sabbath almost the whole city gathered to hear the word of God.  Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου.
45 When the Jews saw the crowds, they were filled with jealous resentment, and contradicted what Paul and Barnabas said, with violent abuse.  ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὀχλους ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες.
46 But Paul and Barnabas were outspoken in their reply. 'It was necessary', they said, 'that the word of God should be declared to you first. But since you reject it and thus condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles.  παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπαν, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰων ίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη.
47 For these are our instructions from the Lord: "I have appointed you to be a light for the Gentiles, and a means of salvation to earth's farthest bounds." ' - I have set you to be a light for the Gentiles Ac.13.47 | Is.49.6οὑτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος,

Tέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν
τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

48 When the Gentiles heard this, they were overjoyed and thankfully acclaimed the word of the Lord, and those who were marked out for eternal life became believers.  ἀκούοντα δὲ τὰ ἐθνη ἐχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὁσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·
49 So the word of the Lord spread far and wide through the region.  διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δῖ ὁλης τῆς χώρας.
50 But the Jews stirred up feeling among the women of standing who were worshippers, and among the leading men of the city; a persecution was started against Paul and Barnabas, and they were expelled from the district.  οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶ ν ὁρίων αὐτῶν.
51 So they shook the dust off their feet in protest against them and went to Iconium.  οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ' αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον,
52 And the converts were filled with joy and with the Holy Spirit.
 οἱ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἀγίου.
    << | Acts: 13 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.