katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about John | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible John:7Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 AFTERWARDS JESUS went about in Galilee. He wished to avoid Judaea because the Jews were looking for a chance to kill him. The Unbelief of Jesus' Brothers Jn.7.1-9 (Jerusalem) - Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἠθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.
2 As the Jewish Feast of Tabernacles was close at hand,  ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.
3 his brothers said to him, 'You should leave this district and go into Judaea, so that your disciples there may see the great things you are doing.  εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὑπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν [σοῦ] τὰ ἐργα ἂ ποιεῖς·
4 Surely no one can hope to be in the public eye if he works in seclusion. If you really are doing such things as these, show yourself to the world.'  οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.
5 For even his brothers had no faith in him.  οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.
6 Jesus said to them, 'The right time for me has not yet come, but any time is right for you.  λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὐπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἑτοιμος.
7 The world cannot hate you, but it hates me for exposing the wickedness of its ways.  οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἐργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.
8 Go to the festival yourselves. I am not [Some witnesses read: not yet.] going up to this festival because the right time for me has not yet come.'  ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὐπω πεπλήρωται.
9 With this answer he stayed behind in Galilee.
 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτὸς ἐμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.
10 Later, when his brothers had gone to the festival, he went up himself, not publicly, but almost in secret. Jesus at the Feast of Tabernacles Jn.7.10-24 (Jerusalem) - Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ [ὡς] ἐν κρυπτῷ.
11 The Jews were looking for him at the festival and asking, 'Where is he?',  οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἐλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;
12 and there was much whispering about him in the crowds. 'He is a good man', said some. 'No,' said others, 'he is leading the people astray.'  καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν [πολὺς] ἐν τοῖς ὀχλοις· οἱ μὲν ἐλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἀλλοι [δὲ] ἐλεγον, Οὐ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὀχλον.
13 However, no one talked about him openly, for fear of the Jews.
 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.
14 WHEN THE FESTIVAL was already half over, Jesus went up to the temple and began to teach.  Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν.
15 The Jews were astonished: 'How is it', they said, 'that this untrained man has such learning?'  ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;
16 Jesus replied, 'The teaching that I give is not my own; it is the teaching of him who sent me.  ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἐστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·
17 Whoever has the will to do the will of God shall know whether my teaching comes from him or is merely my own.  ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ.
18 Anyone whose teaching is merely his own, aims at honour for himself. But if a man aims at the honour of him who sent him he is sincere, and there is nothing false in him.
 ὁ ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστιν.
19 'Did not Moses give you the Law? Yet you all break it. Why are you trying to kill me?'  οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναὶ
20 The crowd answered, 'You are possessed! Who wants to kill you?'  ἀπεκρίθη ὁ ὀχλος, Δαιμόνιον ἐχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναὶ;
21 Jesus replied, 'Once only have I done work on the Sabbath, and you are all taken aback.  ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἓν ἐργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε.
22 But consider: Moses gave you the law of circumcision (not that it originated with Moses but with the patriarchs) and you circumcise on the Sabbath.  διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν - οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν πατέρων - καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.
23 Well then, if a child is circumcised on the Sabbath to avoid breaking the Law of Moses, why are you indignant with me for giving health on the Sabbath to the whole of a man's body?  εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὁλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ;
24 Do not judge superficially, but be just in your judgements.'
 μὴ κρίνετε κατ' ὀψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε.
25 At this some of the people of Jerusalem began to say, 'Is not this the man they want to put to death? Is This the Christ? Jn.7.25-31 (Jerusalem) - Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναὶ;
26 And here he is, speaking openly, and they have not a word to say to him. Can it be that our rulers have actually decided that this is the Messiah?  καὶ ἰδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἐγνωσαν οἱ ἀρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;
27 And yet we know where this man comes from, but when the Messiah appears no one is to know where he comes from.'  ἀλλὰ τοῦτον οἰδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὁταν ἐρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.
28 Thereupon Jesus cried aloud as he taught in the temple, 'No doubt you know me; no doubt you know where I come from. [Or: Do you know me? And do you know where I come from?] Yet I have not come of my own accord. I was sent by the One who truly is, and him you do not know.  ἐκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων, Κἀμὲ οἰδατε καὶ οἰδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς ο ὐκ οἰδατε·
29 I know him because I come from him and he it is who sent me.'  ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ' αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν.
30 At this they tried to seize him, but no one laid a hand on him because his appointed hour had not yet come.  Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὐπω ἐληλύθει ἡ ὡρα αὐτοῦ.
31 Yet among the people many believed in him. 'When the Messiah comes,' they said, 'is it likely that he will perform more signs than this man?'
 Ἐκ τοῦ ὀχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεγον, Ὁ Χριστὸς ὁταν ἐλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;
32 The Pharisees overheard these mutterings of the people about him, so the chief priests and the Pharisees sent temple police to arrest him. Officers Sent to Arrest Jesus Jn.7.32-36Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὀχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.
33 Then Jesus said, 'For a little longer I shall be with you; then I am going away to him who sent me.  εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, ἐτι χρόνον μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με.
34 You will look for me, but you will not find me. Where I am, you cannot come.'  ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὁπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
35 So the Jews said to one another, 'Where does he intend to go, that we should not be able to find him? Will he go to the Dispersion among the Greeks, and teach the Greeks? Rivers of Living Water  Jn.7.35-39 (Jerusalem) - εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;
36 What did he mean by saying, "You will look for me, but you will not find me. Where I am, you cannot come"?'

[Some manuscripts here insert the passage about the woman taken in adultery: (see John 7.53-8.11).]

 τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν, Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὁπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;
37 ON THE LAST and greatest day of the festival Jesus stood and cried aloud, 'If anyone is thirsty let him come to me,  Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.
38 whoever believes in me, let him drink.' As Scripture says, 'Streams of living water shall flow out from within him.' [Or: If any man is thirsty let him come to me and drink. He who believes in me, as Scripture says, streams of living water shall flow out within him.]  ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὑδατος ζῶντος.
39 He was speaking of the Spirit which believers in him would receive later, for the Spirit had not yet been given, because Jesus had not yet been glorified.
 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἐμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὐπω γὰρ ἦν Πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
40 On hearing this some of the people said, 'This must certainly be the expected prophet.' Division among the People Jn.7.40-44Ἐκ τοῦ ὀχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἐλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης·
41 Others said, 'This is the Messiah.' Others again, 'Surely the Messiah is not to come from Galilee?  ἀλλοι ἐλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἐλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἐρχεταὶ;
42 Does not Scripture say that the Messiah is to be of the family of David, from David's village of Bethlehem?'  οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὁπου ἦν Δαυίδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται;
43 Thus he caused a split among the people.  σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὀχλῳ δῖ αὐτόν.
44 Some were for seizing him, but no one laid hands on him.
 τινὲς δὲ ἠθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας.
45 The temple police came back to the chief priests and Pharisees, who asked, 'Why have you not brought him?' The Unbelief of Those in Authority Jn.7.45-52 (Jerusalem) - Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;
46 'No man', they answered, 'ever spoke as this man speaks.'  ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὑτως ἄνθρωπος.
47 The Pharisees retorted, 'Have you too been misled?  ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθὲ;
48 Is there a single one of our rulers who has believed in him, or of the Pharisees?  μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;
49 As for this rabble, which cares nothing for the Law, a curse is on them.'  ἀλλὰ ὁ ὀχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν.
50 Then one of their number, Nicodemus (the man who had once visited Jesus), intervened.  λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν,
51 'Does our law', he asked them, 'permit us to pass judgement on a man unless we have first given him a hearing and learned the facts?'  Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ' αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;
52 'Are you a Galilean too?' they retorted. 'Study the scriptures and you will find that prophets do not come from Galilee.'  ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἰδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγείρεται.
53 [Some manuscripts here insert the passage 7.53-8.11. (See Ch.8.)
 [[Καὶ ἐπορεύθησαν ἑκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,
    << | John: 7 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.