katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about John | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible John:19Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Pilate now took Jesus and had him flogged; Jesus Sentenced to Die  Jn.19.1-16 Passover, c.30ce | Mt.27.15-26 | Mk.15.6-15 | Lk.23.13-25Τότε οὖν ἐλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν.
2 and the soldiers plaited a crown of thorns and placed it on his head, and robed him in a purple cloak.  καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,
3 Then time after time they came up to him, crying, 'Hail, King of the Jews!', and struck him on the face.
 καὶ ἠρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλεγον, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.
4 Once more Pilate came out and said to the Jews, 'Here he is; I am bringing him out to let you know that I find no case against him';  Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἐξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε ἀγω ὑμῖν αὐτὸν ἐξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.
5 and Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple cloak. 'Behold the Man!' said Pilate.  ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἐξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.
6 The chief priests and their henchmen saw him and shouted, 'Crucify! crucify!' 'Take him and crucify him yourselves,' said Pilate; 'for my pan I find no case against him.'  ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρι σκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.
7 The Jews answered, 'We have a law; and by that law he ought to die, because he has claimed to be Son of God.'
 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἐχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν.
8 When Pilate heard that, he was more afraid than ever,  Ὅτε οὖν ἠκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη,
9 and going back into his headquarters he asked Jesus, 'Where have you come from?' But Jesus gave him no answer.  καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἐδωκεν αὐτῷ.
10 'Do you refuse to speak to me?' said Pilate. 'Surely you know that I have authority to release you, and I have authority to crucify you?'  λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἐχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἐχω σταυρῶσαί σὲ;
11 'You would have no authority at all over me', Jesus replied, 'if it had not been granted you from above; and therefore the deeper guilt lies with the man who handed me over to you.'
 ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἀνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἀμαρτίαν ἐχει.
12 From that moment Pilate tried hard to release him; but the Jews kept shouting, 'If you let this man go, you are no friend to Caesar; any man who claims to be a king is defying Caesar.'  ἐκ τούτου ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.
13 When Pilate heard what they were saying, he brought Jesus out and took his seat on the tribunal at the place known as 'The Pavement' ('Gabbatha' in the language of the Jews).  Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἠγαγεν ἐξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα.
14 It was the eve of Passover, [Or: It was Friday in Passover.] about noon. Pilate said to the Jews, 'Here is your king.'  ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὡρα ἦν ὡς ἑκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, ἰδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.
15 They shouted, 'Away with him! Away with him! Crucify him!' 'Crucify your king?' said Pilate. 'We have no king but Caesar', the Jews replied.  ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι, Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσὼ ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἐχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
16 Then at last, to satisfy them, he handed Jesus over to be crucified.
 τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.

Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν·

17 JESUS WAS NOW TAKEN in charge and, carrying his own cross, went out to the Place of the Skull, as it is called (or, in the Jews' language, 'Golgotha'), The Crucifixion of Jesus Jn.19.17-27 | Mt.27.32-44 | Mk.15.21-32 | Lk.23.26-43καὶ βαστάζων αὑτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ὃ λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθα,
18 where they crucified him, and with him two others, one on the right, one on the left, and Jesus between them.
 ὁπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ' αὐτοῦ ἀλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.
19 And Pilate wrote an inscription to be fastened to the cross; it read, 'Jesus of Nazareth King of the Jews.'  ἐγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον,

IHΣOΥΣ O NΑZΩΡΑIOΣ O ΒΑΣIΛΕΥΣ TΩN IOΥΔΑIΩN.

20 This inscription was read by many Jews, because the place where Jesus was crucified was not far from the city, and the inscription was in Hebrew, Latin, and Greek.  τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὁπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.
21 Then the Jewish chief priests said to Pilate, 'You should not write "King of the Jews"; write, "He claimed to be king of the Jews." '  ἐλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.
22 Pilate replied, 'What I have written, I have written.'
 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Ὃ γέγραφα, γέγραφα.
23 The soldiers, having crucified Jesus, took possession of his clothes, and divided them into four parts, one for each soldier, leaving out the tunic. The tunic was seamless, woven in one piece throughout;  Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἐλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἀραφος, ἐκ τῶν ἀνωθεν ὑφαντὸς δῖ ὁλου.
24 so they said to one another, 'We must not tear this; let us toss for it'; and thus the text of Scripture came true: 'They shared my garments among them, and cast lots for my clothing.'
 εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἐσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα,

Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.

25 That is what the soldiers did. But meanwhile near the cross where Jesus hung stood his mother, with her sister, Mary wife of Clopas, and Mary of Magdala.  εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
26 Jesus saw his mother, with the disciple whom he loved standing beside her. He said to her, 'Mother, there is your son';  Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί, Γύναι, ἰδε ὁ υἱός σου.
27 and to the disciple, 'There is your mother'; and from that moment the disciple took her into his home.
 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, Ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὡρας ἐλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἰδια.
28 After that, Jesus, aware that all had now come to its appointed end, said in fulfilment of Scripture, 'I thirst.' The Death of Jesus Jn.19.28-30 (Golgotha) - | Mt.27.45-56 | Mk.15.33-41 | Lk.23.44-49Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἠδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει, Διψῶ.
29 A jar stood there full of sour wine; so they soaked a sponge with the wine, fixed it on a javelin, [So one witness; the others read: on marjoram.] and held it up to his lips.  σκεῦος ἐκειτο ὀξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.
30 Having received the wine, he said, 'It is accomplished!' He bowed his head and gave up his spirit. [Or: breathed out his life.]
 ὅτε οὖν ἐλαβεν τὸ ὀξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν, Τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.
31 Because it was the eve of Passover, [Or: Because it was Friday in Passover ...] the Jews were anxious that the bodies should not remain on the cross for the coming Sabbath, since that Sabbath was a day of great solemnity; so they requested Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. The Piercing of Jesus' Side Jn.19.31-37 (Golgotha) - Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.
32 The soldiers accordingly came to the first of his fellow-victims and to the second, and broke their legs;  ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἀλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ·
33 but when they came to Jesus, they found that he was already dead, so they did not break his legs.  ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἠδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη,
34 But one of the soldiers stabbed his side with a lance, and at once there was a flow of blood and water.  ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἐνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὑδωρ.
35 This is vouched for by an eyewitness, whose evidence is to be trusted. He knows that he speaks the truth, so that you too may believe;  καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρΤύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[ς]ητε.
36 for this happened in fulfilment of the text of Scripture: 'No bone of his shall be broken.' - Not a bone of him shall be broken  Jn.19.36 | Ps.34.20 | Ex.12.46 | Nu.9.12ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.
37 And another text says, 'They shall look on him whom they pierced.' - They shall look on him whom they have pierced  Jn.19.37 | Zch.12.10καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.
38 AFTER THAT, PILATE was approached by Joseph of Arimathaea, a disciple of Jesus, but a secret disciple for fear of the Jews, who [Or: of Aramathaea. He was a disciple of Jesus, but had gone into hiding for fear of the Jews. He now ...] asked to be allowed to remove the body of Jesus. Pilate gave the permission; so Joseph came and took the body away. The Burial of Jesus Jn.19.38-42 (the garden) - | Mt.27.57-61 | Mk.15.42-47 | Lk.23.50-56Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἀρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρε ψεν ὁ Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ.
39 He was joined by Nicodemus (the man who had first visited Jesus by night), who brought with him a mixture of myrrh and aloes, more than half a hundredweight.  ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα Σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.
40 They took the body of Jesus and wrapped it, with the spices, in strips of linen cloth according to Jewish burial-customs.  ἐλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἐθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν.
41 Now at the place where he had been crucified there was a garden, and in the garden a new tomb, not yet used for burial.  ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὁπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος·
42 There, because the tomb was near at hand and it was the eve of the Jewish Sabbath, they laid Jesus.
 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἐθηκαν τὸν Ἰησοῦν.
    << | John: 19 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.