katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Luke:6Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 One Sabbath he was going through the cornfields, and his disciples were plucking the ears of corn, rubbing them in their hands, and eating them. Plucking Grain on the Sabbath Lk.6.1-5 (Galilee) - | Mt.12.1-8 | Mk.2.23-28Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἐτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἠσθιον τοὺς στάχυας ψώχοντες ταῖς χερσίν.
2 Some of the Pharisees said, 'Why are you doing what is forbidden on the Sabbath?'  τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπαν, Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἐξεστιν τοῖς σάββασιν;
3 Jesus answered, 'So you have not read what David did when he and his men were hungry?  καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ [ὀντες];
4 He went into the House of God and took the consecrated loaves to eat and gave them to his men, though priests alone are allowed to eat them, and no one else.'  [ὡς] εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἀρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἐφαγεν καὶ ἐδωκεν τοῖς μετ' αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἐξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς;
5 He also said, 'The Son of Man is sovereign even over the Sabbath.'
 καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
6 On another Sabbath he had gone to synagogue and was teaching. There happened to be a man in the congregation whose right arm was withered; The Man with a Withered Hand Lk.6.6-11 (Capernaum) - | Mt.12.9-14 | Mk.3.1-6Ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν· καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά·
7 and the lawyers and the Pharisees were on the watch to see whether Jesus would cure him on the Sabbath, so that they could find a charge to bring against him.  παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὑρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.
8 But he knew what was in their minds and said to the man with the withered arm, 'Get up and stand out here.' So he got up and stood there.  αὐτὸς δὲ ᾐδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἐχοντι τὴν χεῖρα, Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἐστη.
9 Then Jesus said to them, 'I put the question to you: is it permitted to do good or to do evil on the Sabbath, to save life or to destroy it?'  εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, Ἐπερωτῶ ὑμᾶς, εἰ ἐξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαὶ;
10 He looked round at them all and then said to the man, 'Stretch out your arm.' He did so, and his arm was restored.  καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. ὁ δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ.
11 But they were beside themselves with anger, and began to discuss among themselves what they could do to Jesus.
 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ.
12 During this time he went out one day into the hills to pray, and spent the night in prayer to God. The Choosing of the Twelve Lk.6.12-16 (Galilee) - | Mt.10.1-4 | Mk.3.13-19Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὀρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ.
13 When day broke he called his disciples to him, and from among them he chose twelve and named them Apostles:  καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ' αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν,
14 Simon, to whom he gave the name of Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,  Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον
15 Matthew and Thomas, James son of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot,  καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον Ἀλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν
16 Judas son of James, and Judas Iscariot who turned traitor.  καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς ἐγένετο προδότης.
17 He came down the hill with them and took his stand on level ground. There was a large concourse of his disciples and great numbers of people from Jerusalem and Judaea and from the seaboard of Tyre and Sidon, who had come to listen to him, and to be cured of their diseases. Ministering to a Great Multitude Lk.6.17-19 | Mt.4.23-25Καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν ἐστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὀχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος,
18 Those who were troubled with unclean spirits were cured;  οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο.
19 and everyone in the crowd was trying to touch him, because power went out from him and cured them all.
 καὶ πᾶς ὁ ὀχλος ἐζήτουν ἀπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ' αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας.
20 THEN TURNING TO HIS DISCIPLES he began to speak:

'How blest are you who are poor; the kingdom of God is yours.

Blessings and Woes Lk.6.20-26 (Galilee) - | Mt.5.1-12Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐλεγεν,

Μακάριοι οἱ πτωχοί,
ὁτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

21 'How blest are you who now go hungry; your hunger shall be satisfied.

'How blest are you who weep now; you shall laugh.

 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν,
ὁτι χορτασθήσεσθε.
μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν,
ὁτι γελάσετε.
22 'How blest you are when men hate you, when they outlaw you and insult you, and ban your very name as infamous, because of the Son of Man.  μακάριοί ἐστε ὁταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὁταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὀνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἑνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
23 On that day be glad and dance for joy; for assuredly you have a rich reward in heaven; in just the same way did their fathers treat the prophets.  χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
24 'But alas for you who are rich; you have had your time of happiness.  Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις,
ὁτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.
25 'Alas for you who are well-fed now; you shall go hungry.

'Alas for you who laugh now; you shall mourn and weep.

 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν,
ὁτι πεινάσετε.
οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν,
ὁτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.
26 'Alas for you when all speak well of you; just so did their fathers treat the false prophets.  οὐαὶ ὁταν ὑμᾶς καλῶς εἰπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
27 'But to you who hear me I say:

'Love your enemies; do good to those who hate you;

Love for Enemies Lk.6.27-36 | Mt.5.43-48 | Lk.6.27-28Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,
28 bless those who curse you; pray for those who treat you spitefully.  εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς.
29 When a man hits you on the cheek, offer him the other cheek too; when a man takes your coat, let him have your shirt as well.  τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἀλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.
30 Give to everyone who asks you; when a man takes what is yours, do not demand it back.  παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.
31 Treat others as you would like them to treat you.
 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.
32 'If you love only those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them.  καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἀμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν.
33 Again, if you do good only to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do as much.  καὶ [γὰρ] ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ ἀμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν.
34 And if you lend only where you expect to be repaid, what credit is that to you? Even sinners lend to each other if they are to be repaid in full.  καὶ ἐὰν δανίσητε παρ' ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις [ἐστίν]; καὶ ἀμαρτωλοὶ ἀμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἰσα.
35 But you must love your enemies and do good; and lend without expecting any return; [Or: without ever giving up hope; some witnesses read: without giving up hope of anyone.] and you will have a rich reward: you will be sons of the Most High, because he himself is kind to the ungrateful and wicked.  πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες· καὶ ἐσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἐσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
36 Be compassionate as your Father is compassionate.  Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς [καὶ] ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.
37 'Pass no judgement, and you will not be judged; do not condemn, and you will not be condemned; acquit, and you will be acquitted; Judging Others Lk.6.37-42 | Mt.7.1-6 | Lk.6.37-38Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·
38 give, and gifts will be given you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap; for whatever measure you deal out to others will be dealt to you in return.'  δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.
39 He also offered them a parable: 'Can one blind man be guide to another? Will they not both fall into the ditch?  Εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς· Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνταὶ;
40 A pupil is not superior to his teacher; but everyone, when his training is complete, will reach his teacher's level.
 οὐκ ἐστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἐσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.
41 'Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye, with never a thought for the great plank in your own?  Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς;
42 How can you say to your brother, "My dear brother, let me take the speck out of your eye", when you are blind to the plank in your own? You hypocrite! First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's.
 πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, Ἀδελφέ, ἀφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἐκβαλε πρῶτον τὴν δο κὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε δαιβλέψειν τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σ
43 'There is no such thing as a good tree producing worthless fruit, nor yet a worthless tree producing good fruit. A Tree Known by its Fruit Lk.6.43-45 | Mt.7.17-20 | Mt.12.34b-35Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν.
44 For each tree is known by its own fruit: you do not gather figs from thistles, and you do not pick grapes from brambles.  ἑκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται· οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν.
45 A good man produces good from the store of good within himself; and an evil man from evil within produces evil. For the words that the mouth utters come from the overflowing of the heart.
 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτ οῦ.
46 'Why do you keep calling me "Lord, Lord"—and never do what I tell you? The Two Foundations Lk.6.46-49 (Galilee) - | Mt.7.24-27Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἂ λέγὼ;
47 Everyone who comes to me and hears what I say, and acts upon it—I will show you what he is like.  πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὁμοιος·
48 He is like a man who, in building his house, dug deep and laid the foundations on rock. When the flood came, the river burst upon that house, but could not shift it, because it had been soundly built.  ὁμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἐσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἐθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρης δὲ γενομένης προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, κ αὶ οὐκ ἰσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὺν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν.
49 But he who hears and does not act is like a man who built his house on the soil without foundations. As soon as the river burst upon it, the house collapsed, and fell with a great crash.'
 ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὁμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, ᾗ προσέρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.
    << | Luke: 6 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.