katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Luke:24Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 But on the Sunday morning very early they came to the tomb bringing the spices they had prepared. The Resurrection of Jesus  Lk.24.1-12 (the garden) - Passover, c.30ce | Mk.28.1-10 | Mk.16.1-8 | Jn.20.1-10τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὀρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἂ ἡτοίμασαν ἀρώματα.
2 Finding that the stone had been rolled away from the tomb,  εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,
3 they went inside; but the body was not to be found.  εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ [κυρίου] Ἰησοῦ.
4 While they stood utterly at a loss, all of a sudden two men in dazzling garments were at their side.  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἀνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ.
5 They were terrified, and stood with eyes cast down, but the men said, 'Why search among the dead for one who lives? [Some witnesses insert: He is not here: he has been raised.]  ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς,
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;
6 Remember what he told you while he was still in Galilee, about the Son of Man:  [οὐκ ἐστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη.] μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἐτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,
7 how he must be given up into the power of sinful men and be crucified, and must rise again on the third day.'  λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἀμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.
8 Then they recalled his words  καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,
9 and, returning from the tomb, they reported all this to the Eleven and all the others.  καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἑνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς.
10 The women were Mary of Magdala, Joanna, and Mary the mother [Or: wife; or: daughter.] of James, and they, with the other women, told the apostles.  ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἐλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
11 But the story appeared to them to be nonsense, and they would not believe them."  καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.
12 [Some manuscripts add: (12) Peter, however, got up and ran to the tomb, and, peering in, saw the wrappings and nothing more; and he went home amazed at what had happened.]
 [Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἐδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.]
13 THAT SAME DAY two of them were on their way to a village called Emmaus, which lay about seven miles from Jerusalem, The Walk to Emmaus Lk.24.13-35 (Emmaus) - | Mk.16.12-13Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ᾗ ὀνομα Ἐμμαοῦς,
14 and they were talking together about all these happenings.  καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.
15 As they talked and discussed it with one another, Jesus himself came up and walked along with them;  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς,
16 but something kept them from seeing who it was.  οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
17 He asked them, 'What is it you are debating as you walk?' They halted, their faces full of gloom,  εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί.
18 and one, called Cleopas, answered, 'Are you the only person staying in Jerusalem not to know [Or: Have you been staying by yourself in Jerusalem, that you do not know ...] what has happened there in the last few days?'  ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἐγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
19 'What do you mean?' he said. 'All this about Jesus of Nazareth,' they replied, 'a prophet powerful in speech and action before God and the whole people;  καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖὰ οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Nαζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἐργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
20 how our chief priests and rulers handed him over to be sentenced to death, and crucified him.  ὁπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἀρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
21 But we had been hoping that he was the man to liberate Israel. What is more, this is the third day since it happened,  ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἀγει ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο.
22 and now some women of our company have astounded us: they went early to the tomb,  ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς· γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον
23 but failed to find his body, and returned with a story that they had seen a vision of angels who told them he was alive.  καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.
24 So some of our people went to the tomb and found things just as the women had said; but him they did not see.'
 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὑτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
25 'How dull you are!' he answered. 'How slow to believe all that the prophets said!  καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται·
26 Was the Messiah not bound to suffer thus before entering upon his glory?'  οὐχὶ ταῦτα ἐδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;
27 Then he began with Moses and all the prophets, and explained to them the passages which referred to himself in every part of the scriptures.
 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.
28 By this time they had reached the village to which they were going, and he made as if to continue his journey,  Καὶ ἠγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι.
29 but they pressed him: 'Stay with us, for evening draws on, and the day is almost over.' So he went in to stay with them.  καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, Μεῖνον μεθ' ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἠδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.
30 And when he had sat down with them at table, he took bread and said the blessing; he broke the bread, and offered it to them.  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ' αὐτῶν λαβὼν τὸν ἀρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς·
31 Then their eyes were opened, and they recognized him; and he vanished from their sight.  αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἀφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν.
32 They said to one another, 'Did we not feel our hearts on fire as he talked with us on the road and explained the scriptures to us?'
 καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν [ἐν ἡμῖν] ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;
33 Without a moment's delay they set out and returned to Jerusalem. There they found that the Eleven and the rest of the company had assembled,  καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὡρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἑνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,
34 and were saying, 'It is true: the Lord has risen; he has appeared to Simon.'  λέγοντας ὅτι ὀντως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὠφθη Σίμωνι.
35 Then they gave their account of the events of their journey and told how he had been recognized by them at the breaking of the bread.
 καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἀρτου.
36 As they were talking about all this, there he was, standing among them. [Some witnesses insert: And he said to them, 'Peace be with you!'] The Appearance to the Disciples  Lk.24.36-49 (Jerusalem) - | Mt.28.16-20 | Mk.16.14-18 | Jn.20.19-23 | Ac.1.6-8Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἐστη ἐν μέσῳ αὐτῶν [καὶ λέγει αὐτοῖς, εἰρήνη ὑμῖν]
37 Startled and terrified, they thought they were seeing a ghost.  πτοηθέντες δὲ καὶ ἐμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν Πνεῦμα θεωρεῖν.
38 But he said, 'Why are you so perturbed? Why do questionings arise in your minds?  καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν;
39 Look at my hands and feet. It is I myself. Touch me and see; no ghost has flesh and bones as you can see that I have.'"  ἰδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός· ψηλαφήσατέ με καὶ ἰδετε, ὅτι Πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἐχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἐχοντα.
40 [Some manuscripts insert: After saying this he showed them his hands and feet.]  [καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.]
41 They were still unconvinced, still wondering, for it seemed too good to be true. So he asked them, 'Have you anything here to eat?'  ἐτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς, Ἐχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδὲ;
42 They offered him a piece of fish they had cooked,  οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος·
43 which he took and ate before their eyes.
 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἐφαγεν.
44 And he said to them, 'This is what I meant by saying, while I was still with you, that everything written about me in the Law of Moses and in the prophets and psalms was bound to be fulfilled.'  Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἐτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
45 Then he opened their minds to understand the scriptures.  τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς.
46 'This', he said, 'is what is written: that the Messiah is to suffer death and to rise from the dead on the third day,  καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὑτως γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
47 and that in his name repentance bringing the forgiveness of sins is to be proclaimed to all nations. Begin from Jerusalem:  καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἐθνη - ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ·
48 it is you who are the witnesses to all this.  ὑμεῖς μάρτυρες τούτων.
49 And mark this: I am sending upon you my Father's promised gift; so stay here in this city until you are armed with the power from above.'
 καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἑως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὑψους δύναμιν.
50 Then he led them out as far as Bethany, and blessed them with uplifted hands; The Ascension of Jesus Lk.24.50-53 (Bethany) - | Ac.1.6-11 | Mk.16.19-20Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἐξω] ἑως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
51 and in the act of blessing he parted from them. [Some manuscripts add: and was carried up into heaven.]  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.
52 And they [Some witnesses insert: worshipped him and ...] returned to Jerusalem with great joy,  καὶ αὐτοὶ [προσκυνήσαντες αὐτὸν] ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης,
53 and spent all their time in the temple praising God.  καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.
    << | Luke: 24 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.