katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | GO TO highlighted passage ↓ | interlinear | notes

 katapi NEW STUDY BIBLELuke:24Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices which they had prepared. The Resurrection of Jesus  Lk.24.1-12 (the garden) - Passover, c.30ce | Mk.28.1-10 | Mk.16.1-8 | Jn.20.1-10τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὀρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἂ ἡτοίμασαν ἀρώματα.
2 And they found the stone rolled away from the tomb,  εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,
3 but when they went in they did not find the body of the [Lord] Jesus.  εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ [κυρίου] Ἰησοῦ.
4 While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel;  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἀνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ.
5 and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead?  ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς,
Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;
6 [He is not here, but has arisen] Remember how he told you, while he was still in Galilee,  [οὐκ ἐστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη.] μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἐτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,
7 that the Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise."  λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἀμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.
8 And they remembered his words,  καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,
9 and returning from the tomb they told all this to the eleven and to all the rest.  καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἑνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς.
10 Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told this to the apostles;  ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἐλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
11 but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them.  καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.
12 [But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened.]  [Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἐδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.]
13 That very day two of them were going to a village named Emmaus, about seven miles from Jerusalem, The Walk to Emmaus Lk.24.13-35 (Emmaus) - | Mk.16.12-13Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ᾗ ὀνομα Ἐμμαοῦς,
14 and talking with each other about all these things that had happened.  καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.
15 While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them.  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς,
16 But their eyes were kept from recognizing him.  οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
17 And he said to them, "What is this conversation which you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad.  εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί.
18 Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?"  ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἐγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
19 And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people,  καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖὰ οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Nαζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἐργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
20 and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him.  ὁπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἀρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
21 But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since this happened.  ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἀγει ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο.
22 Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning  ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς· γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον
23 and did not find his body; and they came back saying that they had even seen a vision of angels, who said that he was alive.  καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.
24 Some of those who were with us went to the tomb, and found it just as the women had said; but him they did not see."  καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὑτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
25 And he said to them, "O foolish men, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken!  καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται·
26 Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?"  οὐχὶ ταῦτα ἐδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;
27 And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.  καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.
28 So they drew near to the village to which they were going. He appeared to be going further,  Καὶ ἠγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι.
29 but they constrained him, saying, "Stay with us, for it is toward evening and the day is now far spent." So he went in to stay with them.  καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, Μεῖνον μεθ' ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἠδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.
30 When he was at table with them, he took the bread and blessed, and broke it, and gave it to them.  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ' αὐτῶν λαβὼν τὸν ἀρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς·
31 And their eyes were opened and they recognized him; and he vanished out of their sight.  αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἀφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν.
32 They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?"  καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν [ἐν ἡμῖν] ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;
33 And they rose that same hour and returned to Jerusalem; and they found the eleven gathered together and those who were with them,  καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὡρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἑνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,
34 who said, "The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon!"  λέγοντας ὅτι ὀντως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὠφθη Σίμωνι.
35 Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread.  καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἀρτου.
36 As they were saying this, Jesus himself stood among them [and said to them, "Peace to you!" The Appearance to the Disciples  Lk.24.36-49 (Jerusalem) - | Mt.28.16-20 | Mk.16.14-18 | Jn.20.19-23 | Ac.1.6-8Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἐστη ἐν μέσῳ αὐτῶν [καὶ λέγει αὐτοῖς, εἰρήνη ὑμῖν]
37 But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit.  πτοηθέντες δὲ καὶ ἐμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν Πνεῦμα θεωρεῖν.
38 And he said to them, "Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts?  καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν;
39 See my hands and my feet, that it is I myself; handle me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have."  ἰδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός· ψηλαφήσατέ με καὶ ἰδετε, ὅτι Πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἐχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἐχοντα.
41 And while they still disbelieved with joy, and wondered, he said to them, "Have you anything here to eat?"  ἐτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς, Ἐχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδὲ;
42 They gave him a piece of broiled fish,  οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος·
43 and he took it and ate before them.  καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἐφαγεν.
44 Then he said to them, "These are my words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled."  Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἐτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
45 Then he opened their minds to understand the scriptures,  τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς.
46 and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead,  καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὑτως γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
47 and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem.  καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἐθνη - ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ·
48 You are witnesses of these things.  ὑμεῖς μάρτυρες τούτων.
49 And behold, I send the promise of my Father upon you; but stay in the city, until you are clothed with power from on high."  καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἑως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὑψους δύναμιν.
50 Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands he blessed them. The Ascension of Jesus Lk.24.50-53 (Bethany) - | Ac.1.6-11 | Mk.16.19-20Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἐξω] ἑως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
51 While he blessed them, he parted from them, and was carried up into heaven.  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.
52 And [worshipped him and] they returned to Jerusalem with great joy,  καὶ αὐτοὶ [προσκυνήσαντες αὐτὸν] ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης,
53 and were continually in the temple blessing God.  καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.
    << | Luke: 24 |  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi NEW STUDY BIBLE is a very light revision of the RSV. The changes are: (1) In places where 'the LORD', 'O LORD' occurs in the RSV, (it represents the tetragrammaton - YHWH - which is in the hebrew text), I have printed 'YHWH' in black. The later vowel sounds I have shown in the colour gray;
(2) I have removed the quotation marks and hyphens that were used in so many names in the RSV as an aid to correct pronunciation. This now brings it in line with all other English versions, and makes any word-search more accurate.
(3) I have changed all (I hope!) of the RSV archaic language sections to modern.

The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.