katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 katapi NEW STUDY BIBLELuke:20Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 One day, as he was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders came up The Authority of Jesus Questioned Lk.20.1-8 (Jerusalem) - Passover, c.30ce | Mt.21.23-27 | Mk.11.27-33Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,
2 and said to him, "Tell us by what authority you do these things, or who it is that gave you this authority."  καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν, Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην.
3 He answered them, "I also will ask you a question; now tell me,  ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἰπατέ μοι·
4 Was the baptism of John from heaven or from men?"  Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
5 And they discussed it with one another, saying, "If we say, 'From heaven,' he will say, 'Why did you not believe him?'  οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἰπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
6 But if we say, 'From men,' all the people will stone us; for they are convinced that John was a prophet."  ἐὰν δὲ εἰπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἀπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι.
7 So they answered that they did not know whence it was.  καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.
8 And Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things."  καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
9 And he began to tell the people this parable: "A man planted a vineyard, and let it out to tenants, and went into another country for a long while. The Parable of the Vineyard and the Tenants Lk.20.9-19 (Jerusalem) - | Mt.21.33-46 | Mk.12.1-12 | Is.5.1Ἢρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός [τις] ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς.
10 When the time came, he sent a servant to the tenants, that they should give him some of the fruit of the vineyard; but the tenants beat him, and sent him away empty-handed.  καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ· οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν.
11 And he sent another servant; him also they beat and treated shamefully, and sent him away empty-handed.  καὶ προσέθετο ἑτερον πέμψαι δοῦλον· οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν.
12 And he sent yet a third; this one they wounded and cast out.  καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι· οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον.
13 Then the owner of the vineyard said, 'What shall I do? I will send my beloved son; it may be they will respect him.'  εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσὼ πέμψω; τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν· ἰσως τοῦτον ἐντραπήσονται.
14 But when the tenants saw him, they said to themselves, 'This is the heir; let us kill him, that the inheritance may be ours.'  ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία.
15 And they cast him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them?  καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἐξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;
16 He will come and destroy those tenants, and give the vineyard to others." When they heard this, they said, "God forbid!"  ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἀλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, Μὴ γένοιτο.
17 But he looked at them and said, "What then is this that is written:

'The very stone which the builders rejected
has become the head of the corner?'

- The very stone which the builders rejected Lk.20.17-18 | Ps.118.22ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο·

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίασ;

18 Everyone who falls on that stone will be broken to pieces; but when it falls on anyone it will crush him."  πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ' ὃν δ' ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
19 The scribes and the chief priests tried to lay hands on him at that very hour, but they feared the people; for they perceived that he had told this parable against them. Paying Taxes to Caesar Lk.20.19-26 | Mt.22.15-22 | Mk.12.13-17Καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὡρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν· ἐγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην.
20 So they watched him, and sent spies, who pretended to be sincere, that they might take hold of what he said, so as to deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor.  Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὡστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόν ος.
21 They asked him, "Teacher, we know that you speak and teach rightly, and show no partiality, but truly teach the way of God.  καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἰδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις·
22 Is it lawful for us to give tribute to Caesar, or not?"  ἐξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὒ;
23 But he perceived their craftiness, and said to them,  κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν πρὸς αὐτούς,
24 "Show me a coin. Whose likeness and inscription has it?" They said, "Caesar's."  Δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἐχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, Καίσαρος.
25 He said to them, "Then render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's."  ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.
26 And they were not able in the presence of the people to catch him by what he said; but marveling at his answer they were silent.  καὶ οὐκ ἰσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν.
27 There came to him some Sadducees, those who say that there is no resurrection, The Question about the Resurrection Lk.20.27-40 (Jerusalem) - | Mt.22.23-33 | Mk.12.18-27Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ [ἀντι]λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτὸν
28 and they asked him a question, saying, "Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies, having a wife but no children, the man must take the wife and raise up children for his brother.  λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἐγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἐχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
29 Now there were seven brothers; the first took a wife, and died without children;  ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἀτεκνος·
30 and the second  καὶ ὁ δεύτερος
31 and the third took her, and likewise all seven left no children and died.  καὶ ὁ τρίτος ἐλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον.
32 Afterward the woman also died.  ὑστερον καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν.
33 In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the seven had her as wife."  ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἐσχον αὐτὴν γυναῖκα.
34 And Jesus said to them, "The sons of this age marry and are given in marriage;  καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται,
35 but those who are accounted worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage,  οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὐτε γαμοῦσιν οὐτε γαμίζονται·
36 for they cannot die any more, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection.  οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἐτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.
37 But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. - even Moses showed, in the passage about the bush Lk.20.37 | Ex.3.2-6ὁτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ·
38 Now he is not God of the dead, but of the living; for all live to him."  θεὸς δὲ οὐκ ἐστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
39 And some of the scribes answered, "Teacher, you have spoken well."  ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν, Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας·
40 For they no longer dared to ask him any question.  οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν.
41 But he said to them, "How can they say that the Christ is David's son? The Question about David's Son Lk.20.41-44 (Jerusalem) - | Mt.22.41-46 | Mk.12.35-37Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν;
42 For David himself says in the Book of Psalms,

'The Lord said to my Lord,
Sit at my right hand,

- The Lord said to my Lord Lk.20.42-44 | Ps.110.1αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν,

Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου,
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου

43 till I make your enemies a stool for your feet.'  ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
44 David thus calls him Lord; so how is he his son?"  Δαυὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστιν;
45 And in the hearing of all the people he said to his disciples, The Denouncing of the Scribes Lk.20.45-47 | Mt.23.1-36 | Mk.12.38-40 | Lk.11.37-54Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ],
46 "Beware of the scribes, who like to go about in long robes, and love salutations in the market places and the best seats in the synagogues and the places of honour at feasts,  Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις ,
47 who devour widows' houses and for a pretence make long prayers. They will receive the greater condemnation."  οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα.
    << | Luke: 20 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi NEW STUDY BIBLE is a very light revision of the RSV. The changes are: (1) In places where 'the LORD', 'O LORD' occurs in the RSV, (it represents the tetragrammaton - YHWH - which is in the hebrew text), I have printed 'YHWH' in black. The later vowel sounds I have shown in the colour gray;
(2) I have removed the quotation marks and hyphens that were used in so many names in the RSV as an aid to correct pronunciation. This now brings it in line with all other English versions, and makes any word-search more accurate.
(3) I have changed all (I hope!) of the RSV archaic language sections to modern.

The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.