katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Luke:19Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Entering Jericho he made his way through the city. Jesus and Zacchaeus Lk.19.1-10 (Jericho) - Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.
2 There was a man there named Zacchaeus; he was superintendent of taxes and very rich.  καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος.
3 He was eager to see what Jesus looked like; but, being a little man, he could not see him for the crowd.  καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὀχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
4 So he ran on ahead and climbed a sycamore-tree in order to see him, for he was to pass that way.  καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἐμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἰδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἠμελλεν διέρχεσθαι.
5 When Jesus came to the place, he looked up and said, 'Zacchaeus, be quick and come down; I must come and stay with you today.'  καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἰκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
6 He climbed down as fast as he could and welcomed him gladly.  καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.
7 At this there was a general murmur of disapproval. 'He has gone in', they said, 'to be the guest of a sinner.'  καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἀμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.
8 But Zacchaeus stood there and said to the Lord, 'Here and now, sir, I give half my possessions to charity; and if I have cheated anyone, I am ready to repay him four times over.'  σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἰ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
9 Jesus said to him, 'Salvation has come to this house today!—for this man too is a son of Abraham,  εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἰκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν·
10 and the Son of Man has come to seek and save what is lost.'  ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
11 While they were listening to this, he went on to tell them a parable, because he was now close to Jerusalem and they thought the reign of God might dawn at any moment. The Parable of the Ten Pounds Lk.19.11-27 (Jericho) - | Mt.25.14-30Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.
12 He said, 'A man of noble birth went on a long journey abroad, to be appointed king and then return.  εἶπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι.
13 But first he called ten of his servants and gave them a pound each, saying, "Trade with this while I am away."  καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἐδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἐρχομαι.
14 His fellow-citizens hated him, and they sent a delegation on his heels to say, "We do not want this man as our king."  οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ' ἡμᾶς.
15 However, back he came as king, and sent for the servants to whom he had given the money, to see what profit each had made.  Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο.
16 The first came and said, "Your pound, sir, has made ten more."  παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς.
17 "Well done," he replied; "you are a good servant. You have shown yourself trustworthy in a very small matter, and you shall have charge of ten cities."  καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἰσθι ἐξουσίαν ἐχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
18 The second came and said, "Your pound, sir, has made five more";  καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων, Ἡ μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
19 and he also was told, "You too, take charge of five cities."  εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων.
20 The third came and said, "Here is your pound, sir; I kept it put away in a handkerchief.  καὶ ὁ ἑτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ·
21 I was afraid of you, because you are a hard man: you draw out what you never put in and reap what you did not sow."  ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἰρεις ὃ οὐκ ἐθηκας καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἐσπειρας.
22 "You rascal!" he replied; "I will judge you by your own words. You knew, did you, that I am a hard man, that I draw out what I never put in, and reap what I did not sow?  λέγει αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾐδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἰρων ὃ οὐκ ἐθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἐσπειρὰ
23 Then why did you not put my money on deposit, and I could have claimed it with interest when I came back?"  καὶ διὰ τί οὐκ ἐδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἐπραξα.
24 Turning to his attendants he said, "Take the pound from him and give it to the man with ten."  καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ' αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἐχοντι
25 "But, sir," they replied, "he has ten already."  [ – καὶ εἶπαν αὐτῷ, Κύριε, ἐχει δέκα μνᾶς].
26 "I tell you," he went on, "the man who has will always be given more; but the man who has not will forfeit even what he has.  λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἐχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἐχοντος καὶ ὃ ἐχει ἀρθήσεται.
27 But as for those enemies of mine who did not want me for their king, bring them here and slaughter them in my presence." '
 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἐμπροσθέν μου.
28 WITH THAT JESUS WENT FORWARD and began the ascent to Jerusalem. The Triumphal Entry into Jerusalem Lk.19.28-38 (Jerusalem) - | Mt.21.1-11 | Mk.11.1-11 | Jn.12.12-19Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἐμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.
29 As he approached Bethphage and Bethany at the hill called Olivet, he sent two of the disciples with these instructions:  Καὶ ἐγένετο ὡς ἠγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία[ν] πρὸς τὸ ὀρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν
30 'Go to the village opposite; as you enter it you will find tethered there a colt which no one has yet ridden.  λέγων, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
31 Untie it and bring it here. If anyone asks why you are untying it, say, "Our Master needs it."'  καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετὲ οὑτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἐχει.
32 The two went on their errand and found it as he had told them;  ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.
33 and while they were untying the colt, its owners asked, 'Why are you untying that colt?'  λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον;
34 They answered, 'Our Master needs it.'  οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἐχει.
35 So they brought the colt to Jesus.

Then they threw their cloaks on the colt, for Jesus to mount,

 καὶ ἠγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.
36 and they carpeted the road with them as he went on his way.  πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
37 And now, as he approached the descent from the Mount of Olives, the whole company of his disciples in their joy began to sing aloud the praises of God for all the things they had seen:
 Ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἠδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὀρους τῶν Ἐλαιῶν ἠρξαντο ἀπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμε ων,
38 'Blessings on him who comes as king in the name of the Lord!
Peace in heaven, glory in highest heaven!'
- Blessed is the King Lk.19.38 | Ps.118.26λέγοντες,

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
ὁ βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου·
ἐν οὐρανῷ εἰρήνη
καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.

39 Some Pharisees who were in the crowd said to him, 'Master, reprimand your disciples.'  καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὀχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.
40 He answered, 'I tell you, if my disciples keep silence the stones will shout aloud.'  καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν.
41 When he came in sight of the city, he wept over it  Καὶ ὡς ἠγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἐκλαυσεν ἐπ' αὐτήν,
42 and said, 'If only you had known, on this great day, the way that leads to peace! But no; it is hidden from your sight.  λέγων ὅτι Εἰ ἐγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην - νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
43 For a time will come upon you, when your enemies will set up siege-works against you; they will encircle you and hem you in at every point;  ὁτι ἡξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,
44 they will bring you to the ground, you and your children within your walls, and not leave you one stone standing on another, because you did not recognize God's moment when it came.'
 καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ' ὧν οὐκ ἐγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
45 Then he went into the temple and began driving out the traders, with these words: The Cleansing of the Temple Lk.19.45-48 (Jerusalem) - | Mt.21.12-17 | Mk.11.15-19 | Jn.2.13-22Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἠρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας,
46 'Scripture says, "My house shall be a house of prayer", but you have made it a robbers' cave.'
- My house shall be a house of prayer Lk.19.46 | Is.56.7 | Jr.7.11λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται,

Kαὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς,
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

47 Day by day he taught in the temple. And the chief priests and lawyers were bent on making an end of him, with the support of the leading citizens,  Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ' ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ·
48 but found they were helpless, because the people all hung upon his words.
 καὶ οὐχ εὑρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἀπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.
    << | Luke: 19 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.