katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Luke:17Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 HE SAID TO HIS DISCIPLES, 'Causes of stumbling are bound to arise; but woe betide the man through whom they come. Sin Lk.17.1-4 (Peraea) - | Mt.18.6-7 | Mt.18.21-22 | Mk.9.42Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δῖ οὗ ἐρχεται·
2 It would be better for him to be thrown into the sea with a millstone round his neck than to cause one of these little ones to stumble.  λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἑνα.
3 Keep a watch on yourselves.

'If your brother wrongs you, rebuke him; and if he repents, forgive him.

 προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἀμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἀφες αὐτῷ·
4 Even if he wrongs you seven times in a day and comes back to you seven times saying, "I am sorry", you are to forgive him.'  καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἀμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.
5 The apostles said to the Lord, 'Increase our faith'; Faith Lk.17.5-6 (borders of Samaria) - Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
6 and the Lord replied, 'If you had faith no bigger even than a mustard-seed, you could say to this sycamore-tree, "Be rooted up and replanted in the sea", and it would at once obey you.
 εἶπεν δὲ ὁ κύριος, εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ], Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.
7 Suppose one of you has a servant ploughing or minding sheep. When he comes back from the fields, will the master say, "Come along at once and sit down"? A servant's duty Lk.17.7-10 (borders of Samaria) - Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἐχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,
8 Will he not rather say, "Prepare my supper, fasten your belt, and then wait on me while I have my meal; you can have yours afterwards"?  ἀλλ' οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἑως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
9 Is he grateful to the servant for carrying out his orders?  μὴ ἐχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντὰ;
10 So with you: when you have carried out all your orders, you should say, "We are servants and deserve no credit; we have only done our duty." '
 οὑτως καὶ ὑμεῖς, ὁταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.
11 In the course of his journey to Jerusalem he was travelling through the borderlands of Samaria and Galilee. The Cleansing of Ten Lepers Lk.17.11-19 (borders of Samaria) - Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας.
12 As he was entering a village he was met by ten men with leprosy.  καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἰς τινα κώμην ἀπήντησαν [αὐτῷ] δέκα λεπροὶ ἀνδρες, οἳ ἐστησαν πόρρωθεν,
13 They stood some way off and called out to him, 'Jesus, Master, take pity on us.'  καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες, Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
14 When he saw them he said, 'Go and show yourselves to the priests'; and while they were on their way, they were made clean.  καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν.
15 One of them, finding himself cured, turned back praising God aloud.  εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν,
16 He threw himself down at Jesus's feet and thanked him. And he was a Samaritan.  καὶ ἐπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρίτης.
17 At this Jesus said: 'Were not all ten cleansed? The other nine, where are they?  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;
18 Could none be found to come back and give praise to God except this foreigner?'  οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος;
19 And he said to the man, 'Stand up and go on your way; your faith has cured you.'
 καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
20 THE PHARISEES ASKED HIM, 'When will the kingdom of God come?' He said, 'You cannot tell by observation when the kingdom of God comes. The Coming of the Kingdom Lk.17.20-37 (borders of Samaria) - | Mt.24.23-28 | Mt.24.37-41Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἐρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἐρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως,
21 There will be no saying, "Look, here it is!" or "there it is!"; for in fact the kingdom of God is among you.' [Or: for in fact the kingdom of God is within you; or: for in fact the kingdom of God is within your grasp; or: for suddenly the kingdom of God will be among you.]  οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε· ἠ, ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.
22 He said to the disciples, 'The time will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it.  Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὀψεσθε.
23 They will say to you, "Look! There!" and "Look! Here!" Do not go running off in pursuit.  καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδοὺ ἐκεῖ· [ἤ,] Ἰδοὺ ὧδε· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε.
24 For like the lightning-flash that lights up the earth from end to end, will the Son of Man be when his day comes.  ὡσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ' οὐρανὸν λάμπει, οὑτως ἐσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ].
25 But first he must endure much suffering and be repudiated by this generation.  πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
26 'As things were in Noah's days, so will they be in the days of the Son of Man. The Unknown Day and Hour Lk.17.26-30 | Mt.24.36-44 | Mk.13.32-37 | Lk.17.34-36καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὑτως ἐσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
27 They ate and drank and married, until the day that Noah went into the ark and the flood came and made an end of them all.  ἠσθιον, ἐπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἀχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας.
28 As things were in Lot's days, also: they ate and drank; they bought and sold; they planted and built;  ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις λώτ· ἠσθιον, ἐπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν·
29 but the day that Lot went out from Sodom, it rained fire and sulphur from the sky and made an end of them all?  ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἐβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας.
30 it will be like that on the day when the Son of Man is revealed.
 κατὰ τὰ αὐτὰ ἐσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
31 'On that day the man who is on the roof and his belongings in the house must not come down to pick them up; he, too, who is in the fields must not go back.  ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἐσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.
32 Remember Lot's wife.  μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.
33 Whoever seeks to save his life will lose it; and whoever loses it will save it, and live.  ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ ζῳογονήσει αὐτήν.
34 'I tell you, on that night there will be two men in one bed: one will be taken, the other left.
 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἐσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὁ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἑτερος ἀφεθήσεται·
35 There will be two women together grinding corn: one will be taken, the other left.'  ἐσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται.
36 [Some manuscripts add: two men in the fields: one will be taken, the other left.]  δύο ὲν ἀγρῶ, εῖς παραλημθήσεται καὶ ὁ ἓτερος ἀφεθήσεται.
37 When they heard this they asked, 'Where, Lord?' He said, 'Where the corpse is, there the vultures will gather.'
 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, κύριὲ ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται.
    << | Luke: 17 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.