katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Luke:11Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 Once, in a certain place, Jesus was at prayer. When he ceased, one of his disciples said, 'Lord, teach us to pray, as John taught his disciples.' Teaching about Prayer Lk.11.1-13 (Judaea) - | Mt.6.9-15 | Mt.7.7-11Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδ ίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
2 He answered,
'When you pray, say,
    "Father, [Some witness read: Our Father in heaven.] thy name be hallowed;
    Thy kingdom come. [One witness reads: thy kingdom come upon us; some others have: thy Holy Spirit come upon us and cleanse us; some insert: thy will be done, on earth as in heaven.]
 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε,

Πάτερ, ἀγιασθήτω τὸ ὀνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

3 Give us each day our daily bread. [Or: our bread for the morrow.]
 τὸν ἀρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ' ἡμέραν·
4 And forgive us our sins,
For we too forgive all who have done us wrong.
And do not bring us to the test." ' [Some witnesses add: but save us from the evil one (or: from evil).]
 καὶ ἀφες ἡμῖν τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.
5 He added, 'Suppose one of you has a friend who comes to him in the middle of the night and says, "My friend, lend me three loaves,  Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἑξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἰπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἀρτους,
6 for a friend of mine on a journey has turned up at my house, and I have nothing to offer him";  ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἐχω ὃ παραθήσω αὐτῷ·
7 and he replies from inside, "Do not bother me. The door is shut for the night; my children and I have gone to bed; and I cannot get up and give you what you want."  κἀκεῖνος ἐσωθεν ἀποκριθεὶς εἰπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἠδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ' ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.
8 I tell you that even if he will not provide for him out of friendship, the very shamelessness of the request will make him get up and give him all he needs.  λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὁσων χρῄζει.
9 And so I say to you, ask, and you will receive; seek, and you will find; knock, and the door will be opened.  κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
10 For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened.
 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγ[ής]εται.
11 'Is there a father among you who will offer his son [Some witness insert: a stone when he asks for bread, or ...] a snake when he asks for fish,  τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὀφιν αὐτῷ ἐπιδώσε;
12 or a scorpion when he asks for an egg?  ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
13 If you, then, bad as you are, know how to give your children what is good for them, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit [Some witnesses read: a good gift; some others read: good things.] to those who ask him!'
 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἰδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα ἀγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.
14 HE WAS DRIVING OUT a devil which was dumb; and when the devil had come out, the dumb man began to speak. Jesus and Beelzebul Lk.11.14-23 (Judaea) - | Mt.12.22-32 | Mk.3.20-30 | Lk.12.10Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον [, καὶ αὐτὸ ἦν] κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὀχλοι·
15 The people were astonished, but some of them said, 'It is by Beelzebub prince of devils that he drives the devils out.'  τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἀρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια·
16 Others, by way of a test, demanded of him a sign from heaven.  ἑτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ' αὐτοῦ.
17 But he knew what was in their minds, and said, 'Every kingdom divided against itself goes to ruin, and a divided household falls.  αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει.
18 Equally if Satan is divided against is himself, how can his kingdom stand?—since, as you would have it, I drive out the devils by Beelzebub.  εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.
19 If it is by Beelzebub that I cast out devils, by whom do your own people drive them out? If this is your argument, they themselves will refute you.  εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἐσονται.
20 But if it is by the finger of God that I drive out the devils, then be sure the kingdom of God has already come upon you.
 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ [ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἀρα ἐφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
21 'When a strong man fully armed is on guard over his castle his possessions are safe.  ὁταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ·
22 But when someone stronger comes upon him and overpowers him, he carries off the arms and armour on which the man had relied and divides the plunder.
 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἰρει ἐφ' ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
23 'He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. [Some witnesses add: me.]
 ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει.
24 'When an unclean spirit comes out of a man it wanders over the deserts seeking a resting-place; and if it finds none, it says, "I will go back to the home I left." The Return of the Unclean Spirit Lk.11.24-26 | Mt.12.43-45Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον Πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δῖ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον, [τότε] λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὁθεν ἐξῆλθ ον·
25 So it returns and finds the house [Some witnesses insert: unoccupied.] swept clean, and tidy.  καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
26 Off it goes and collects seven other spirits more wicked than itself, and they all come in and settle down; and in the end the man's plight is worse than before.'
 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἐσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.
27 While he was speaking thus, a woman in the crowd called out, 'Happy the womb that carried you and the breasts that suckled you!' True Blessedness Lk.11.27-28 (Judaea) - Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὀχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
28 He rejoined, 'No, happy are those who hear the word of God and keep it.'
 αὐτὸς δὲ εἶπεν, Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.
29 With the crowds swarming round him he went on to say: 'This is a wicked generation. It demands a sign, and the only sign that will be given to it is the sign of Jonah. The Demand for a Sign Lk.11.29-32 (Judaea) - | Mt.12.33-37 | Mk.8.11-12Τῶν δὲ ὀχλων ἐπαθροιζομένων ἠρξατο λέγειν, Ἡ γενεὰ αὑτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.
30 For just as Jonah was a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation.  καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον, οὑτως ἐσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.
31 At the Judgement, when the men of this generation are on trial, the Queen of the South will appear against [Or: will be raised to life together with ...] them and ensure their condemnation, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and what is here is greater than Solomon.  βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδο ὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
32 The men of Nineveh will appear at the Judgement when this generation is on trial, and ensure [Or: At Judgement the men of Nineveh will rise again together with this generation and will ensure ...] its condemnation, for they repented at the preaching of Jonah; and what is here is greater than Jonah.
 ἀνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
33 'No one lights a lamp and puts it in a cellar, [Some witnesses insert: or under the meal-tub.] but rather on the lamp-stand so that those who enter may see the light. The Light of the Body  Lk.11.33-36 (Judaea) - | Mt.5.15 | Mt.6.22-23Οὐδεὶς λύχνον ἀψας εἰς κρύπτην τίθησιν [οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον] ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν.
34 The lamp of your body is the eye. When your eyes are sound, you have light for your whole body; but when the eyes are bad, you are in darkness.  ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. ὁταν ὁ ὀφθαλμός σου ἀπλοῦς ᾖ, καὶ ὁλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.
35 See to it then that the light you have is not darkness.  σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.
36 If you have light for your whole body with no trace of darkness, it will all be as bright as when a lamp flashes its rays upon you.'
 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὁλον φωτεινόν, μὴ ἐχον μέρος τι σκοτεινόν, ἐσται φωτεινὸν ὁλον ὡς ὁταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.
37 WHEN HE HAD FINISHED SPEAKING, a Pharisee invited him to dinner. The Denouncing of the Pharisees and Lawyers Lk.11.37-52 (Judaea) - | Mt.23.1-36 | Mk.12.38-40 | Lk.20.45-47Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὁπως ἀριστήσῃ παρ' αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.
38 He came in and sat down. The Pharisee noticed with surprise that he had not begun by washing before the meal.  ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου.
39 But the Lord said to him, 'You Pharisees! You clean the outside of cup and plate; but inside you there is nothing but greed and wickedness.  εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἐξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἐσωθεν ὑμῶν γέμει ἀρπαγῆς καὶ πονηρίας.
40 You fools! Did not he who made the outside make the inside too?  ἀφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἐξωθεν καὶ τὸ ἐσωθεν ἐποίησεν;
41 But let what is in the cup [Or: what you can afford.] be given in charity, and all is clean.
 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.
42 'Alas for you Pharisees! You pay tithes of mint and rue and every garden-herb, but have no care for justice and the love of God. It is these you should have practised, without neglecting the others. [Some witnesses omit: It is ... others.]
 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἐδει ποιῆσαι κ ἀκεῖνα μὴ παρεῖναι.
43 'Alas for you Pharisees! You love the seats of honour in synagogues, and salutations in the market-places.
 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.
44 'Alas, alas, you are like unmarked graves over which men may walk without knowing it.'
 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἀδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι [οἱ] περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἰδασιν.
45 In reply to this one of the lawyers said, 'Master, when you say things like this you are insulting us too.'  Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις.
46 Jesus rejoined: 'Yes, you lawyers, it is no better with you! For you load men with intolerable burdens, and will not put a single finger to the load.
 ὁ δὲ εἶπεν, Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.
47 'Alas, you build the tombs of the prophets whom your fathers murdered,  οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.
48 and so testify that you approve of the deeds your fathers did; they committed the murders and you provide the tombs.
 ἀρα μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἐργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε.
49 'This is why the Wisdom of God said, "I will send them prophets and messengers; and some of these they will persecute and kill";  διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν,
50 so that this generation so will have to answer for the blood of all the prophets shed since the foundation of the world;  ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,
51 from the blood of Abel to the blood of Zechariah who perished between the altar and the sanctuary. I tell you, this generation will have to answer for it all.
 ἀπὸ αἱματος Ἅβελ ἑως αἱματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἰκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
52 'Alas for you lawyers! You have taken away the key of knowledge. You did not go in yourselves, and those who were on their way in, you stopped.'
 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἠρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.
53 After he had left the house, the lawyers and Pharisees began to assail him fiercely and to ply him with a host of questions,  Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἠρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,
54 laying snares to catch him with his own words.
 ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
    << | Luke: 11 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.