katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Luke | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Luke:10Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 After this the Lord appointed a further seventy-two [Some witnesses read: seventy.] and sent them on ahead in pairs to every town and place he was going to visit himself. The Mission of the Seventy Two  Lk.10.1-12 (Judaea) - Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο], καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἠμελλεν αὐτὸς ἐρχεσθα ι.
2 He said to them: 'The crop is heavy, but labourers are scarce; you must therefore beg the owner to send labourers to harvest his crop. Be on your way.  ἐλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὁπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
3 And look, I am sending you like lambs among wolves.  ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἀρνας ἐν μέσῳ λύκων.
4 Carry no purse or pack, and travel barefoot. Exchange no greetings on the road.  μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
5 When you go into a house, let your first words be, "Peace to this house."  εἰς ἣν δ' ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἰκῳ τούτῳ.
6 If there is a man of peace there, your peace will rest upon him; if not, it will return and rest upon you.  καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ' αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ' ὑμᾶς ἀνακάμψει.
7 Stay in that one house, sharing their food and drink; for the worker earns his pay.  ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ' αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
8 Do not move from house to house. When you come into a town and they make you welcome, eat the food provided for you;  καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,
9 heal the sick there, and say, "The kingdom of God has come close to you."  καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
10 When you enter a town and they do not make you welcome, go out into its streets and say,  εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἰπατε,
11 "The very dust of your town that clings to our feet we wipe off to your shame.  Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
12 Only take note of this: the kingdom of God has come close." I tell you, it will be more bearable for Sodom on the great Day than for that town.
 λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἐσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
13 Alas for you, Chorazin! Alas for you, Bethsaida! If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented—long ago, sitting in sackcloth and ashes. Woes to Unrepentant Cities Lk.10.13-16 | Mt.11.20-24Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν.
14 But it will be more bearable for Tyre and Sidon at the Judgement than for you.  πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἐσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν.
15 And as for you, Capernaum, will you be exalted to the skies? No, brought down to the depths!
- will you be exalted to heaven? Lk.10.15 | Is.14.13-15καὶ σύ, Καφαρναούμ,

μὴ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ;
ἕως τοῦ ᾅδου καταβιβασθήσῃ.

16 'Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the One who sent me.'
 Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.
17 The seventy-two [Some witnesses read: seventy.] came back jubilant. 'In your name, is Lord,' they said, 'even the devils submit to us.' The Return of the Seventy Two  Lk.10.17-20 (Judaea) - Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα [δύο] μετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
18 He replied, 'I watched how Satan fell, like lightning, out of the sky.  εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
19 And now you see that I have given you the power to tread underfoot snakes and scorpions and all the forces of the enemy, and nothing will ever harm you. [Or: and he will have no way at all to harm you.]  ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὀφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
20 Nevertheless, what you should rejoice over is not that the spirits submit to you, but that your names are enrolled in heaven.'
 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
21 At that moment Jesus exulted in the Holy [Some witnesses omit: Holy.] Spirit and said, 'I thank thee. Father, Lord of heaven and earth, for hiding these things from the learned and wise, and revealing them to the simple. Yes, Father, such [Or: Yes, I thank thee, Father, that such ...] was thy choice.' The Rejoicing of Jesus  Mt.10.21-24 (Judaea) - | Mt.11.25-27 | Mt.13.16-17Ἐν αὐτῇ τῇ ὡρᾳ ἠγαλλιάσατο [ἐν] τῷ πνεύματι τῷ ἀγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίος· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.
22 Then turning to his disciples he said, [Some witnesses omit: Then ... he said.] 'Everything is entrusted to me by my Father; and no one knows who the Son is but the Father, or who the Father is but the Son, and those to whom the Son may choose to reveal him.'
 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι .
23 Turning to his disciples in private he said, 'Happy the eyes that see what you are seeing!  Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ' ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἂ βλέπετε.
24 I tell you, many prophets and kings wished to see what you now see, yet never saw it; to hear what you hear, yet never heard it.'
 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἂ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἂ ἀκούετε καὶ οὐκ ἠκουσαν.
25 ON ONE OCCASION a lawyer came forward to put this test question to him: 'Master, what must I do to inherit eternal life?' The Good Samaritan Lk.10.25-37 (Judaea) - Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσὼ;
26 Jesus said, 'What is written in the Law? What is your reading of it?'  ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπταὶ πῶς ἀναγινώσκεις;
27 He replied, 'Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind; and your neighbour as yourself.' - You shall love the Lord your God Lk.10.27 | Dt.6.5ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης [τῆς] καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
28 'That is the right answer,' said Jesus; 'do that and you will live.'
 εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.
29 But he wanted to vindicate himself, so he said to Jesus, 'And who is my neighbour?'  ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;
30 Jesus replied, 'A man was on his way from Jerusalem down to Jericho when he fell in with robbers, who stripped him, beat him, and went off leaving him half dead.  ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθα νῆ.
31 It so happened that a priest was going down by the same road; but when he saw him, he went past on the other side.  κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν·
32 So too a Levite came to the place, and when he saw him went past on the other side.  ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης [γενόμενος] κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.
33 But a Samaritan who was making the journey came upon him, and when he saw him was moved to pity.  Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ' αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη,
34 He went up and bandaged his wounds, bathing them with oil and wine. Then he lifted him on to his own beast, brought him to an inn, and looked after him there.  καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἐλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἰδιον κτῆνος ἠγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ.
35 Next day he produced two silver pieces and gave them to the innkeeper, and said, "Look after him; and if you spend any more, I will repay you on my way back."  καὶ ἐπὶ τὴν αὐριον ἐκβαλὼν ἐδωκεν δύο δηνάρια τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν, Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὁ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
36 Which of these three do you think was neighbour to the man who fell into the hands of the robbers?'  τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
37 He answered, 'The one who showed him kindness.' Jesus said, 'Go and do as he did.'
 ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἐλεος μετ' αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
38 While they were on their way Jesus came to a village where a woman named Martha made him welcome in her home. Visiting Martha and Mary Lk.10.38-42Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν.
39 She had a sister, Mary, who seated herself at the Lord's feet and stayed there listening to his words.  καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἠκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.
40 Now Martha was distracted by her many tasks, so she came to him and said, 'Lord, do you not care that my sister has left me to get on with the work by myself? Tell her to come and lend a hand.'  ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
41 But the Lord answered, 'Martha, Martha, you are fretting and fussing about so many things;  ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος, Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά,
42 but one thing is necessary. [Some witnesses read: but few things are necessary, or rather, one alone; others omit: you are fretting ... necessary.] The part that Mary has chosen is best; and it shall not be taken away from her.'
 ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἡτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.
    << | Luke: 10 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.