katapi New Study Bible - select-/ 2 /-versions

katapi HOME
about Mark | NEW TESTAMENT | contents | by passage | ←search || search→ | in flowing text | interlinear | notes

 New English Bible Mark:7Novum Testamentum Graece (UBS.Ed.26)  

1 A GROUP OF PHARISEES, with some doctors of the law who had come from Jerusalem, met him The Tradition of the Elders Mk.7.1-23 (Capernaum) - | Mt.15.1-20Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων
2 and noticed that some of his disciples were eating their food with 'defiled' hands—in other words, without washing them.  καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν, τοῦτ' ἐστιν ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν τοὺς ἀρτους
3 (For the Pharisees and the Jews in general never eat without washing the hands, [Some witnesses insert: with the fist; others insert: frequently; or: thoroughly.] in obedience to an old-established tradition;  - οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων,
4 and on coming from the market-place they never eat without first washing. And there are many other points on which they have a traditional rule to maintain, for example, washing of cups and jugs and copper bowls.)  καὶ ἀπ' ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἀλλα πολλά ἐστιν ἂ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων [καὶ κλινῶν] -
5 Accordingly, these Pharisees and the lawyers asked him, 'Why do your disciples not conform to the ancient tradition, but eat their food with defiled hands?'  καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, Διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἀρτον;
6 He answered, 'Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites in these words: "This people pays me lip-service, but their heart is far from me: - This people honours me with their lips Mk.7.6-7 | Is.29.13ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὁτι

Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ,
ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ·

7 their worship of me is in vain, for they teach as doctrines the commandments of men."  μάτην δὲ σέβονταί με,
διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.
8 You neglect the commandment of God, in order to maintain the tradition of men.'
 ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων.
9 He also said to them, 'How well you set aside the commandment of God in order to maintain [Some witnesses read: establish.] your tradition!  Καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν στήσητε.
10 Moses said, "Honour your father and your mother", and, "The man who curses his father or mother must suffer death." - Honor your father and your mother Mk.7.10 | Ex.20.12 | Dt.5.16Μωϋσῆς γὰρ εἶπεν, Tίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·
11 But you hold that if a man says to his father or mother, "Anything of mine which might have been used for your benefit is Corban"' (meaning, set apart for God),  ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἰπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Κορβᾶν, ὁ ἐστιν, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,
12 'he is no longer permitted to do anything for his father or mother.  οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί,
13 Thus by your own tradition, handed down among you, you make God's word null and void. And many other things that you do are just like that.'
 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε· καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.
14 On another occasion he called the people and said to them, 'Listen to me, all of you, and understand this:  Καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὀχλον ἐλεγεν αὐτοῖς, Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε.
15 nothing that goes into a man from outside can defile him; no, it is the things that come out of him that defile a man.'  οὐδέν ἐστιν ἐξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον.
16 [Some manuscripts here add: 'If you have ears to hear, then hear.']
 
17 When he had left the people and gone indoors, his is disciples questioned him about the parable.  Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὀχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν.
18 He said to them, 'Are you as dull as the rest? Do you not see that nothing that goes from outside into a man can  καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὑτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστὲ οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἐξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι,
19 defile him, because it does not enter into his heart but into his stomach, and so passes out into the drain?'  ὁτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ' εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεταὶ - καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα.
20 Thus he declared all foods clean. He went on, 'It is what comes out of a man that defiles him.  ἐλεγεν δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον·
21 For from inside, out of a man's heart, come evil thoughts, acts of fornication, of theft, murder,  ἐσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι,
22 adultery, ruthless greed, and malice; fraud, indecency, envy, slander, arrogance, and folly;  μοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη·
23 these evil things all come from inside, and they defile the man.'
 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἐσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
24 Then he left that place and went away into the territory of Tyre. He found a house to stay in, and he would have liked to remain unrecognized, but this was impossible. The Syrophoenician Woman's Faith Mk.7.24-30 | Mt.15.21-28Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὁρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἠθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν·
25 Almost at once a woman whose young daughter was possessed by an unclean spirit heard of him, came in, and fell at his feet.  ἀλλ' εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς Πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ·
26 (She was a Gentile, a Phoenician of Syria by nationality.) She begged him to drive the spirit out of her daughter.  ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, ΣυροΦοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.
27 He said to her, 'Let the children be satisfied first; it is not fair to take the children's bread and throw it to the dogs.'  καὶ ἐλεγεν αὐτῇ, Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἀρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.
28 'Sir,' she answered, 'even the dogs under the table eat the children's scraps.'  ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, Κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.
29 He said to her, 'For saying that, you may go home content; the unclean spirit has gone out of your daughter.'  καὶ εἶπεν αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὑπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον.
30 And when she returned home, she found the child lying in bed; the spirit had left her.
 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός.
31 On his return journey from Tyrian territory he went by way of Sidon to the Sea of Galilee through the territory of the Ten Towns. [Greek: Decapolis.] A Deaf and Dumb Man Healed  Mk.7.31-37 (Tyre & Sidon) - Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.
32 They brought to him a man who was deaf and had an impediment in his speech, with the request that he would lay his hand on him.  καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα.
33 He took the man aside, away from the crowd, put his fingers into his ears, spat, and touched his tongue.  καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὀχλου κατ' ἰδίαν ἐβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας ἡψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ,
34 Then, looking up to heaven, he sighed, and said to him, 'Ephphatha', which means 'Be opened.'  καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ, Εφφαθα, ὁ ἐστιν, Διανοίχθητι.
35 With that his ears were opened, and at the same time the impediment was removed and he spoke plainly.  καὶ [εὐθέως] ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς.
36 Jesus forbade them to tell anyone; but the more he forbade them, the more they published it.  καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· ὁσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.
37 Their astonishment knew no bounds: 'All that he does, he does well,' they said; 'he even makes the deaf hear and the dumb speak.'
 καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, Καλῶς πάντα πεποίηκεν· καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ [τοὺς] ἀλάλους λαλεῖν.
    << | Mark: 7 | >>  

Notes: This webpage enables you to select-a-version from the Bible versions held on the katapi bible database.
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.